Cytaty - Crucible

Crucible

Ale nosili oni także pełne zestawy kolorowych zbroi i toporne hełmy z ciemnymi wizjerami, a to mogło oznaczać tylko jedną rzecz.
-Mandalorianie! - wyszeptała
- Taa. - Han nienawidził Mandalorian. Jak ich lider, Boba Fett, mieli oni w zwyczaju sprzedawać swe umiejętności do tych którzy zapłacą najwięcej - a Ci którzy płacili najwięcej niemal zawsze byli po przeciwnej stronie niż Han. Odwrócił się do Kaega.
- Co Mando tutaj robią?


But they were also wearing full suits of colored armor and blocky helmets with opaque visors, and that could mean only one thing.
``Mandalorians!`` Leia whispered.
``Yeah.`` Han hated Mandalorians. Like their leader, Boba Fett, they had a bad habit of selling their fighting skills to the highest bidder—and the highest bidder was almost always on the side opposite Han. He turned to Kaeg. ``What are Mandos doing here?``

Biedny przemytnik.


Han oparł ręke na swoim trzymanym w kaburze blasterze i starał się wyglądać na znudzonego, tak jakby strzelaniny z opancerzonymi Mandalorianami wspieranymi przez przerośnięte jaszczurki były dla niego czymś naturalnym... i w rzeczywistości nie było w tym wiele przesady.

Han rested a hand on his own holstered blaster and tried to look bored, as though firefights against armored Mandalorians backed by overgrown lizards were a common occurrence for him ... and, really, that wasn’t much of an exaggeration.

Han miał z pewnością ciekawe życie.


Wyraz twarzy Scarna stał się chłodny - Albo umieścisz swój kciuk w polu weryfikacyjnym albo Qizak wyrwie Ci ramię i zrobi to za Ciebie. Twój wybór.

Scarn’s expression grew cold. ``Either you put your thumb in the verification box, or Qizak here rips your arm off and does it for you. Your choice.``

Siła przekonywania.


- Po pierwsze, Mandalorianie nie lubią Sithów tak samo jak nie lubią nas. Po drugie, jeśli Qrephowie mają armię Sithów na swych usługach, dlaczego mieli by opłacać najemników?

``First, Mandalorians don’t like Sith any more than they like us. Second, if the Qrephs have an army of Sith at their disposal, why would they pay for mercenaries?``

Leia o sympatiach Mandalorian. Trafnie.


Gev zignorowała go i kontynuowała przyglądanie się Hanowi. - Już wystarczająca testujesz mą cierpliwość zmuszając mnie do przyjścia w miejsce gdzie muszę nosić coś takiego - powiedziała, skubiąc swą przylegającą sukienkę.

Gev ignored him and continued to study Han. ``You’re already trying my patience, making me come to a place where I have to wear something like this.`` She plucked at her clingy dress.

Minusy bycia Mandalorianką?


-Nie ta - powiedziała Gev, odwracając się do Lando - Ale ktokolwiek zabił senatora Wuula, nie był Mandalorianinem. Jesteśmy najemnikami, nie skrytobójcami.

``Not this one,`` Gev said, turning back to Lando. ``But whoever killed Senator Wuul, it wasn’t a Mandalorian. We’re mercenaries, not assassins.``

Ciekawy punkt widzenia Mirty. Taki troszkę dziwny.


Wyczuła tuziny aur Mocy w okolicach i na pokładzie jachtu. Było tam zimne skupienie mandaloloriańskich pilotów eskorty, rozgoryczony niepokój pracowników i załogi księżyca oraz aroganckie samozadowolenie braci Qreph.

She sensed dozens of Force auras around and aboard the yacht. There was the cold focus of the Mandalorian escort pilots, the embittered anxiety of the Moon’s crew and domestic staff, the arrogant self-satisfaction of the Qrephs themselves...

O tym jak Mando widziani są w Mocy.


- Ok, hełmy na podłogę - powiedział Luke. Następnie pomachał swoim blasterem w kierunki ich piersi. - Reszta waszych zbroi też.
Oczy kobiety rozbłysły gniewem. - Nie możesz zabrać naszych Beskar'gamów - powiedziała - Czy wiesz co to znaczy dla Mandalorian?
- To znaczy że potrzebujecie lepszego treningu - powiedział Luke kierując blaster ku jej głowie - Ale możemy to zrobić trudniejszym sposobem, jeśli wolisz.
Joram zaczął ściągać swój pancerz - Po prostu go ściągnij, Jhan - powiedział - Gev tak czy owak anuluje nasze kontrakty.


``Okay, helmets on the floor,`` Luke said. He waved his blaster at their torsos. ``The rest of your armor, too.``
The woman’s eyes flashed in anger. ``You can’t take our beskar’gam,`` she said. ``Do you know what that means to a Mandalorian?``
``It means you need better training.`` Luke pointed a blaster at her head. ``But we can do it the hard way, if you’d rather.``
Joram began to open his torso armor. ``Just take it off, Jhan,`` he said. ``Gev will cancel our contracts either way.``

Złodziejstwo...


Głos Jorama stał się sarkastyczny - Dziękuje. Naprawdę sympatyczna z ciebie Smooka. - Postąpił wedle instrukcji, zostawiając na podłodze dwie kupki zbroi, następnie zaciągnął swą siostrę do magazynu. - Wiecie, że będziemy was ścigać. Żaden Mandalorianin nie może pozwolić by ktoś skradł mu Beskar'gam. To kwestia honoru.
- Zabawne - odparła Leia - nie wiedziałem że najemni zabójcy mają honor.
Wywołało to uśmiech u Jorama - Jak o tym wspominasz, może to bardziej kwestia dumy - powiedział - ale tak czy owak ruszymy za wami.


Joram’s voice turned sarcastic. ``Thanks. You’re a real sweet smooka.`` He did as instructed, leaving two piles of armor on the floor, then rose and dragged his sister into the storeroom. ``You do know we’ll be coming after you. No Mandalorian can let someone steal his beskar’gam. It’s an honor thing.``
``Funny,`` Leia replied. ``I didn’t know hired killers had honor.``
That actually drew a smile from Joram. ``Now that you mention it, maybe it’s more of a pride thing,`` he said. ``But we will be coming.``

Grunt to uczciwie stawiać sprawę.


Ubrany w ocieplany kombinezon jaki zazwyczaj noszono pod Beskar'gamem, Barduun z całą pewnością wyglądał wystarczającą brzydko by być Mandalorianinem.

Dressed in one of the padded bodysuits normally worn under beskar’gam armor, Barduun certainly looked ugly enough to be Mandalorian.

O Barduunie i Mando-urodzie.


- Dalej, nie wierzysz chyba, że naprawdę mogą pozbyć się nanozabójcy z atmosfery Mandalory, co? - zapytał Han. Widząc gniew w jej zachowaniu wiedział że jest na właściwym tropie - nawet Columi nie są tak sprytni.
Wzrok Barduuna zwrócił się w kierunku Gev tak szybko że aż coś strzeliło mu w karku. - To dlatego przyjęłaś ten kontrakt?
Fakt, że Barduun nie spytał o detale świadczył, że doskonale wie o czym Han mówi. Podczas drugiej galaktycznej wojny domowej grupa imperialnych Moffów wypuściła genetycznie nacelowanego nanozabójca w atmosferze Mandalory. Stworzono go by zabił Mirte i jej sławnego dziadka, Bobę Fetta jeśli Ci kiedykolwiek ponownie będą oddychać powietrzem Mandalory. Dwójka ta od lat szukała sposobu na unieszkodliwienie nanozabójcy by móc wrócić do domu, a teraz wygląda na to że Mirta zwróciła się do braci Qreph.
- Zapytałem, czy to dlatego nas tutaj sprowadziłaś? - zażądał odpowiedzi Barduun - Abys ty i Mandalor mogli wrócić do domu?
Gev w końcu się odwróciła by zmierzyć się ze spojrzeniem Barduuna - A co, pieniądze nie są wystarczające?


``Come on, you don’t believe they can really clean the nanokillers out of Mandalore’s atmosphere, do you?`` Han asked. Gev’s expression clouded with anger, and he knew he was on the right track. ``Not even Columi are that smart.``
Barduun’s gaze snapped toward Gev so fast his neck popped. ``That is why you took this contract?``
The fact that Barduun did not ask for details suggested that he knew exactly what Han was talking about. During the Second Civil War, a group of Imperial Moffs had released a genetically targeted nanokiller on Mandalore. It was designed to kill Gev and her famous grandfather, Boba Fett, if they ever again breathed Mandalorian air. The pair had been trying for years to find a way to disable the nanokiller so they could go home, and now it appeared that Gev had turned to the Qreph brothers.
``I asked, is that why you brought us here?`` Barduun demanded. ``So you and the Mandalore can return home?`` Gev finally turned to meet Barduun’s gaze. ``What, the money isn’t good enough?``

Poszukując ``drogi do domu``...


To był powód dla którego Mandalorianie byli tak dobrymi najemnikami: szybki refleks i jeszcze szybsze myślenie.

There was a reason Mandalorians made good mercenaries: quick reflexes and even quicker thinking.

Ano.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,903 unikalne wizyty