Regulamin
 

REGULAMIN OGÓLNY MANDA`YAIMSPIS TREŚCI:RESOL'NARE
I.Postanowienia ogólne
II.Władze M'Y
III. Członkostwo w M'Y
IV. Profil
V. Rangi, awanse i degradacje
VI Publikowanie na stronie
VII. Odpowiednie zachowanie i reprezentowanie organizacji
VIII. Publikowanie postów na forum internetowym
IX. Moderacja forum
X. Discord
XI. Działalność konwentowa
XII. Postanowienia końcowe
XIII. Aneks
RESOL`NARE – SZEŚĆ ZASAD


Mandaloriańskie reguły, które obowiązują także i w tej społeczności, mówią, że należy:
1. Bronić siebie i swojej rodziny – czyli pilnować honoru organizacji oraz jej członków, stawać w ich obronie i dbać o dobre imię społeczności.

2. Wychować dzieci na Mandalorian – szerzyć drogę Mandalorian, znając ich historię i nauki z niej płynące.

3. Nosić zbroję – posiadać co najmniej projekt zbroi oraz przynajmniej szczątkową biografię mandaloriańskiego alter ego.

4. Mówić w Mando`a – mieć opanowane przynajmniej podstawy języka (coś więcej, niż znajomość powitań oraz przekleństw).

5. Pomagać klanowi – pomagać innym Mandalorianom, członkom społeczności i tym, którzy chcą do niej dołączyć, a także pomagać we współtworzeniu strony.

6. Na wezwanie stanąć u boku Mandalora – respektować Kedin i przestrzegać poleceń.

Ta interpretacja Resol`nare podsumowuje najważniejsze zasady panujące w naszej organizacji - nie zastępuje jednak żadnego z punktów regulaminu.I.Postanowienia ogólne


1. Manda'Yaim jest organizacją fanów Mandalorian i osób w jakimś stopniu utożsamiających się z Mandalorianami.

2. Manda'Yaim nie ma innego charakteru niż grupa fanowska.

3. Dyskryminacja i prześladowanie na jakimkolwiek tle nie będzie tolerowane.

4. Przynależność do Manda'Yaim jest dobrowolna.

5. Każdy wstępujący do Manda'Yaim akceptuje obowiązujący w organizacji niniejszy regulamin.

6. Prawo do wszelkich nazw, logotypów oraz symboli związanych z Manda'Yaim należy do organizacji.
Użytkowanie ich przez osoby trzecie, bez zgody organizacji jest zabronione.II. Władze Grupy


1.Władzę w Manda'Yaim stanowi Mandalor oraz wybierany przez Mandalora, Kedin. Decyzje podejmują wspólnie, jednak Mandalor ma głos decydujący.

2.Do ich obowiązków należą:

-Aktywne reprezentowanie i działanie w M'Y.

-Rozdział funkcji w organizacji.

-Podejmowanie decyzji dotyczących M'Y - z wyjątkiem spraw wymagających ogólnego głosowania (jak np. wybór Mandalora czy też większa zmiana wyglądu czy działania M'Y).

-Ogarnianie spraw wyjazdowych i konwentowych M'Y (także poprzez wyznaczanie do tego odpowiednich osób).

-Rozdzielanie awansów.

-Zajmowanie się mediami M'Y (także poprzez wyznaczenie osób spoza Kedinu).

-Zajmowanie się funduszami M'Y.

-Nawiązywanie/podtrzymywanie/omawianie różnych form współpracy między M'Y a innymi organizacjami itp.

-Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych.

-Dbanie o przestrzegania regulaminu M'Y przez innych członków, a także, jego potencjalne zmiany.

-Informowanie członków społeczności o ważnych wydarzeniach, zmianach i akcjach - na forum, a także discordzie i FB.

-Nadzór nad obozem i sprzętem M'Y (lub wyznaczenie osoby za to odpowiedzialnej).III. Członkostwo w M'Y


1. By dołączyć do społeczności Manda'Yaim, należy przejść rekrutację; jej pierwszy i podstawowy krok, wraz z objaśnieniami znajduje się tutaj: Link

2. Za rekrutację odpowiada Mandalor i Kedin

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat otrzymuje rangę mando`evaar i odpowiadający jej zestaw uprawnień na forum.

6. Każdy członek Manda`Yaim zobowiązany jest do założenia konta na naszym forum i aktywnego śledzenia życia organizacji oraz odpowiadania na wiadomości od osób funkcyjnych.

7. Członkowie powinni zadbać, by w razie potrzeby możliwe było skontaktowanie się z nimi. W przypadku długotrwałego braku możliwości kontaktu, osoba taka może być usuniętą decyzją Mandalora i Kedinu.IV Profil


1. Każdy Użytkownik musi posiadać profil, w którym umieszczone zostaną biografia jego mandaloriańskiego alter ego oraz nieco informacji o prawdziwej osobie.

2. W ukończonym profilu znajdować powinny się:

a) Aliik - symbol alter ego lub klanu albo organizacji do jakiego należy.

b) Imię - imię oraz nazwisko postaci.

c) Pseudonim - tu najczęściej podajemy nick, pod jakim jesteśmy znani w społeczności Fanów SW (a zarazem zgodny z Regułami Nazewnictwa).

d) Kryptonim Operacyjny - tu podajemy nasz kryptonim, koniecznie w języku Mando`a.

e) Historia naszego mandaloriańskiego alter ego.

f) Informacja kim jesteśmy.

3. W profilu należy też umieścić graficzny projekt zbroi alter ego; można też w tym celu wykorzystać WŁASNE zdjęcie kostiumu. Projekt zbroi z profilu nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami kostiumowymi.

4. Elementy te należy przesłać Administratorowi Strony, który umieścić je w profilu.

5. Kedin i Mandalor zastrzegają sobie prawo do żądania poprawy, wprowadzenia zmiany lub całkowitego odrzucenia informacji profilowych niezgodnych z standardami społeczności.V. Rangi, awanse i degradacje


1. Spis rang w Manda Yaim znaleźć można tutaj - Link.

2. O wszystkich awansach bądź degradacjach orzeka Mandalor w porozumieniu z KEDINem.

3. Kandydaci do awansu muszą spełnić warunki lub wykazać się odpowiednimi kompetencjami.

4. Ostateczna decyzja o każdym awansie zależy od arbitralnej oceny Mandalora.

5. Członkowie mają prawo w dowolnym momencie odejść z organizacji. O takiej decyzji powinni poinformować w odpowiednim temacie na forum.

6. Odchodząc, członkowie powinni upewnić się, że wywiązali się ze wszystkich zobowiązań wobec organizacji. tj.

a)Zdać uprawnienia i dostępy w przypadku posiadania takowych.

b)W przypadku koordynacji lub uczestnictwa w projekcie przekazać materiały i dotychczasowe wyniki tegoż projektu.

c)Zdać wszelką wspólną własność Manda'Yaim na ręce Mandalor i Kedinu lub osoby przez nich wyznaczonej.

7. Mandalor ma prawo usunąć z organizacji członków niespełniających minimów aktywności; a także deklarujących niechęć do pozostawania w Manda`Yaim i uczestniczenia w życiu organizacji.

8. W ramach działalności Manda'Yaim, poszczególni członkowie za niedopełnianie obowiązków i uchybienia otrzymują kary dyscyplinarne (np. ban, odebranie funkcji czy usunięcie z grupy). Decyzję o ukaraniu podejmuje Mandalor z Kedinem.

9. Pozostali członkowie organizacji powinni zostać poinformowani o powodach ukarania osoby w odpowiednim temacie na forum.VI. Publikowanie na stronie


1. Autor/autorka nadsyłający pracę do publikacji na stronie zobowiązany jest upewnić się, że nie łamie ona praw autorskich.

2. Wszystkie treści publikowane na stronie (poza elementami profilów członków i niektórymi dyskusjami na Forum) muszą nawiązywać do tematyki strony.

3. Administrator strony zastrzega sobie prawo by w skrajnych przypadkach nie przyjąć tekstu, obrazu czy innego dzieła, nawet jeśli odpowiada ono tematyce strony. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie – ostateczna decyzja należy do Mandalora i KEDINu.

4. Osobom innym niż autor zabrania się korekt obrazów; wykorzystywania całości bądź części obrazów i tekstów; jak i publikowania ich ponownie bez zgody autora.

5. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do podstawowej redakcji nadsyłanych tekstów; bez zmieniania treści. Bez dodatkowych konsultacji z autorem administrator strony lub wskazana przez niego osoba może dokonać korekty tekstu w zakresie poprawności językowej a także dostosować formatowanie i zoptymalizować je pod kątem publikacji.

6. Administrator zastrzega sobie też prawo do dokonywania podstawowych korekt w przypadku nadsyłanych grafik lub zdjęć - skalowania, przycinania zbędnych ramek, obracania czy nieznacznego zwiększenia ostrości lub kontrastu; a także kadrowania zdjęć; w celu zoptymalizowania ich pod kątem publikacji na stronie.

7. Administrator zastrzega sobie prawo publikowania na zewnętrznych portalach i na forum linków do zamieszczonych na stronie dzieł; jak i prawo do wykorzystywania dzieł w charakterze ilustracji w obrębie strony bądź forum Manda`Yaim.VII. Odpowiednie zachowanie i reprezentowanie organizacji


1. Każdy kto dołącza do organizacji zobowiązuje się do okazywania podstawowego szacunku pozostałym członkom; jak i nienależącym do organizacji użytkownikom, udzielającym się na naszym forum, wspólnych komunikatorach czy mediach społecznościowych.

2. Podobnie jak w przypadku strony internetowej, w tych przestrzeniach zabronione jest publikowanie treści nieprzyzwoitych, kłamliwych i obraźliwych wobec kogokolwiek.

3. O ile nie postanowiono inaczej, podstawowe standardy zachowania na wszystkich, obecnych i przyszłych platformach komunikacyjnych Manda'Yaim odpowiadać powinny zasadom określonym dla forum.

4. Poza opisanym w regulaminie zachowaniami istnieją niepisane konwencje regulujące interakcje społeczne (np. szeroko rozumiane pojęcie „dobrego wychowania” czy „tabu obyczajowego”) – które także będą brane pod uwagę.

5. Członkowie Manda'Yaim są odpowiedzialni za całość swojego zachowania w obrębie organizacji; nie tylko za te postępki, które jawnie łamią regulamin. O tym, czy zachowanie jest nieodpowiednie ostatecznie rozstrzyga Mandalor wraz z Kedinem.

6. Wszelkie przypadki nieodpowiedniego zachowania do których niniejszy regulamin nie odnosi się wprost podlegają jurysdykcji Mandalora i Kedinu.

7. W skrajnych przypadkach wyznaczone osoby (Moderatorzy, KEDIN, Administrator serwera na discordzie itp.) mogą wedle własnego uznania poprzez nałożenie na użytkownika bana lub przydzielenie mu odpowiedniej rangi zawiesić prawo użytkownika do wypowiadania się na forum bądź określonym komunikatorze – tak, by ograniczyć szkody do czasu oceny sytuacji przez Mandalora.VIII. Publikowanie postów na forum internetowym


1. Posty użytkowników na forum powinny spełniać podstawowe standardy: być poprawne ortograficznie i zrozumiałe; powinno unikać się wyrazów ogólnie przyjętych za wulgarne (wyjątkiem są wulgarne słowa z Mando'a). Zabrania się wyzywania innych użytkowników; publikowania floodu czy spamu. Należy unikać offtopu i dublowania istniejących tematów.

2. Użytkownicy forum mają prawo edytować swoje posty w sposób nie zakłócający przebiegu dyskusji. Jeśli wprowadzone zmiany wpływają na znaczenie tekstu, zaleca się oznaczenie nowych treści.

3. Zabrania się edytowania treści wprowadzonych do posta użytkownika przez Moderację – np. usuwania upomnień czy poprawek.IX. Moderacja forum


1. Moderacja forum składa się Mandalora i Kedinu.

2. Moderacja ma prawo dzielić, scalać i przesuwać tematy do odpowiednich działów, tak, by jak najlepiej wpisywały się w architekturę forum. Moderator w razie potrzeby powinien poinformować zainteresowanych o dokonanych zmianach.

3. Moderacja może edytować posty tak, by poprawić ich czytelność czy poprawność. Nie może ingerować w post w sposób bezpośrednio zmieniający jego treść. Moderator nie musi powiadamiać użytkownika o wprowadzanych poprawkach.

4. Moderator ma prawo w ramach edycji posta dodać do niego pouczenie - koniecznie oddzielone wizualnie, jak i wyróżnić treści, do których pouczenie się odnosi, poprzez zastosowanie wybranego formatowania. Wytycznych z pouczeń należy przestrzegać pod groźbą m. in. otrzymania ostrzeżenia bądź bana.

5. Moderacja ma prawo podjąć decyzję o usunięciu postów zawierających treści nieprawdziwe, szkodliwe, obraźliwe, agresję językową, itp. a także, jeśli Moderator uzna, że zawierają one tzw. offtop, spam lub flood.X. Discord


1. Wszelkie pomniejsze spory na serwerze discord są rozwiązywane „organicznie” bądź podlegają Administratorowi Serwera.

2. Poważniejsze spory rozstrzygane są na forum organizacji przez Mandalora w porozumieniu z KEDINem.


3. Zarówno Mandalor, jak i członkowie KEDINu zachowują prawo do moderowania dyskusji na discordzie.

4. Administrator Serweru posiada pełnię uprawnień moderatorskich.XI. Działalność konwentowa


1. Szczególną sytuacją jest reprezentowanie Manda'Yaim na tzw. konwentach. Reprezentując Manda'Yaim, zarówno jako osoby występujące z ramienia organizacji, jak i jako prywatni uczestnicy, członkowie zobowiązują zachowywać się godnie i postępować w zgodzie z regulaminem danej imprezy.

2. Zakres obowiązków członków Manda'Yaim występujących na danym konwencie z ramienia organizacji (tworzących program, pełniących dyżur w obozie czy zgłaszających tzw. trooping); a także ewentualne standardy wymagań kostiumu są zależne od charakteru imprezy i będą każdorazowo indywidualnie określane w odpowiednim temacie na forum.

3. Wszelkie zobowiązania konwentowe, traktować należy poważnie. W przypadku, gdy członek reprezentujący Manda'Yaim nie wywiąże się ze swoich zobowiązań; a przy tym nie przedstawi usprawiedliwienia bądź nie znajdzie zastępstwa, Mandalor ma prawo wyciągnąć konsekwencje i ukarać go proporcjonalnie do winy.XII. Postanowienia końcowe


1.Wszelkie zmiany w regulaminie zatwierdza Mandalor oraz Kedin.

2.Mandalor wraz z Kedinem ma prawo do podejmowania decyzji nie ujętych w Regulaminie.

3.Gwiezdne Wojny oraz wszystkie nazwy są własnością The Walt Disney Company oraz wszystkich podległych firm.

4.Strona ta nie powstała w celu uzyskiwania jakichkolwiek korzyści majątkowych. Jest ona jedynie miejscem zgromadzeń polskich Mandalorian oraz źródłem informacji.XIII. Aneks


a)Reguły Biografii

I. Kilka uwag odnośnie kreowania biografii swego mandaloriańskiego alter ego.
Staramy się, by historia postaci była możliwie jak najbliższa kanonowi SW (chodzi tu zwłaszcza o popularną, a bardzo niepoprawną tendencję do określania swej postaci "najbardziej znanym" bądź "najpotężniejszym" Mandalorianinem wszech czasów, ale także o określanie jej jako choćby "notorycznego zabójcę Jedi, który nie raz pokonał Luke'a Skywalkera gołymi rękami" itp. Koncepcje w rodzaju "Mando-Jedi" też z reguły nie są akceptowane, chyba że idzie za nimi bardzo przekonująca historia.).

Oczywiście, nie wstrzymujemy się przed tworzeniem tzw. fanonu - gdyby tak było, nasza strona i tworzenie alter ego nie miałyby sensu.

Ważnym szczegółem jest przywództwo; niektórzy pisząc historie alter ego, starają się aby w jakiś sposób stanowiła odbicie ich realnej historii, i piszą że "spotkali Mandalora Immo" etc. - jest to niedopuszczalne, ponieważ dość poważnie ingeruje w kanon SW. Neutralnym stwierdzeniem, którego, w razie potrzeby powinno się używać w biografiach może być "grupa Mandalorian pod przywództwem Immo".

Możemy umieścić w tym dziale ilustrację naszego alter ego. Musi przedstawiać Mandalorianina (najlepiej w zbroi) i musi być własnością właściciela profilu. Może być to zdjęcie w kostiumie bądź ilustracja wykonana dowolną techniką. W wypadku posiadania kostiumu postaci kanonicznej, dopuszczone jest umieszczenie jedynie własnego zdjęcia (nie ilustracji pochodzącej z oficjalnych źródeł). Opcjonalnie można dodać także inne ilustracje powiązane z naszą postacią, np. jej statku.

II. Kilka uwag odnośnie opowiadania o swym życiu w rozdziale "W Prawdziwym Życiu":

1. Pisząc o samych sobie, piszemy prawdę.

2. Staramy się unikać wszelkich wyraźnie ideologicznych (zwłaszcza politycznych) aluzji. Zabronione jest propagowanie wszelkich treści nawołujących do nienawiści czy uprzedzeń.

3. Możemy umieszczać w tym dziale zdjęcia. Musi ono jednak przedstawiać właściciela profilu i nie naruszać żadnych norm moralnych ani estetycznych.

b)Reguły Nazewnictwa
Obowiązujące tu reguły dotyczące nadawania imion wynikają z chęci zachowania realizmu. Wiele portali jednoczących konkretne frakcje związane ze SW, prowadzi system analogiczny do występującego tutaj. Niestety, niektórzy członkowie, nawet, jeśli wypełniają swe obowiązki skrupulatnie, posiadają pewien mankament:

Nazwę Użytkownika.

Bywa to nazwa zupełnie nie przystająca do charakteru portalu, bądź nazwa żyjącego już kanonicznego bohatera. Z pozoru problem wydaje się być błahy i roztrząsanie go może sprawiać wrażenie mnożenia zbędnych komplikacji, lecz tworząc portal, zgodnie doszliśmy do wniosku, że tutaj pragnęlibyśmy uniknąć tego zjawiska, trzymając się jak najbardziej kanonu SW.

Trzymamy się zatem reguły, że członkowie naszej społeczności nie mogą tworzyć swych profilów pod nazwami w rodzaju "Jedi Master Polędwica Sopocka", "Chudy_Bolek" albo "Boba_Fett_1991".

Połączone imiona i nazwiska postaci kanonicznych są dopuszczalne, ale tylko pod dwoma warunkami: trzeba mieć profesjonalny kostium tejże postaci i postać ta musi być Mandalorianinem.

W wypadku utartego od dawna nicku wiążącego się z jakąś postacią kanoniczną, akceptujemy je tylko, jeśli jest to postać trzecioplanowa, nie wywodząca się z jakiegoś znanego rodu. Jeśli taki nick jest dwuczęściowy, uznajemy tylko część nie godzącą w kanon, na przykład gdy ktoś od lat używa nicku "John Kenobi", jego nick tutaj może brzmieć "John", bez nazwiska znanego Jedi. Wyjątek stanową Mandalorianie, więc jeśli ktoś nazywa się "Mike Bendak", nick jest akceptowalny w całości. Jeśli postać kanoniczna znana jest tylko z imienia/nazwiska, nick ten jest oczywiście niedopuszczalny.

Nicki zapisujemy w tradycyjnej dla naszego piśmiennictwa formie, to jest, każdy człon zaczynamy z wielkiej litery, resztę piszemy z małej. Nie piszemy nicków WERSALIKAMI.

Wszelkie ewentualne rozterki rozstrzyga jednoznacznie Kedin.

Nazwa Użytkownika, jeśli nie będzie spełniać wyżej postawionych wymogów, zostanie zmieniona (członek Kedin skontaktuje się z użytkownikiem). W razie niemożności uzyskania kontaktu lub w razie odmowy, konto jest usuwane.

 

Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y naInstagramie
M`y na Facebooku
Kontakt: kontakt@mandayaim.com
Copyright © 2009-2023
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 21,934,981 unikalne wizyty