Cytaty - Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (gra)

Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (gra)

Zuka: Miałeś rację odnośnie tego statku Mandalorze... jest z Malachor... wciąż widać na nim ślady po strzałach z mandaloriańskich dział.
Canderous: Zatem zakończmy to. I przypomnijmy galaktyce o Malachor V.
Visas: O czym to było?
Canderous: Nic, co mogło by cię interesować, Sithcie.
Visas: Idziesz ze mną?
Canderous: Nie rób się sentymentalna, zwyczajnie wątpię żebyś należycie wykonała to zadanie.
Canderous: Czekałem na to od dziesięciu lat. Wreszcie nadeszła chwila, by zrobić to po staremu.

Zuka: You were right about the vessel, Mandalore. It is of Malachor... it still bears the wounds of Mandalorian guns.
Canderous: Then let's finish this. And remind the galaxy of Malachor V.
Visas: What was that about?
Canderous: Nothing you need to worry about, Sith.
Visas: You are coming with me?
Canderous: Don't get all sentimental, I just don't trust you to get the job done.
Canderous: Been waiting for this for ten years. It's just time to do things the old-fashioned way.

Mandalore na pokładzie okrętu Nihilusa


Canderous: Wkrótce Mandalorianie znów staną się silni. Zjednoczonie w jeden klan pod jednym sztandarem. Moim.
Kreia: A, tak. Wielka krucjata - po tym, jak pierwszą zakończył Revan i Jedi. Podobnie pogrom był miłosierdziem, odbiciem końca, kiedy twój statek stanął w płomieniach, roztrzaskany w objęciach Malachor V. Ale nie muszę ci przypominać podobnych rzeczy.
Canderous: Byłem na Malachor V i pamiętam, jak wielu Jedi zginęło, by nas zatrzymać. I nie ma znaczenia, jak wielu poległych otacza tą planetę. Mandalorianie wciąż żyją. Klan Ordo wciąż żyje.
Popatrz tam. To Kex - pracował na Nar Shaddaa jako mięśniak Hutta. Kelborn służył jako zwiadowca dla Durosów z pograniczy światów. Przywiodłem ich tu, dając im cel. Galaktyka będzie znowu nasza, przyrzekam ci to. To kwestia czasu.


Canderous: Soon the Mandalorians will be strong again, united as one clan under one banner. Mine.
Kreia: Ah, yes. The great crusade - after the first one was ended by Revan and the Jedi. Such a defeat was merciful, an echo of the end, when your ships were in flames, crushed in the grip of Malachor V. But I do not need to remind you of such things.
Canderous: I was at Malachor V. And I remember how many Jedi died to stop us there. And no matter how many dead orbit that planet, the Mandalorians still live. Clan Ordo still lives.
See Kex there - he was serving on Nar Shaddaa as muscle for the Hutts. Kelborn was a scout for the Duros on frontier worlds. I brought them here, gave them a purpose. This galaxy will be ours again, I promise you. That is the future.

Rozmowa Mandalora i Krei


Canderous: Jestem Mandalor wódz Mandalorian.
Wygnaba Jedi: Myślałam, że Mandalorianie zostali rozbici.
Canderous: Rozproszeni, być może, ale wciąż żywi. Żywi i rosnący w siłę.
Wygnaba Jedi: Co to za miejsce?
Canderous: Tu było serce mandaloriańskiego wysiłku wojennego. Stąd dowodziliśmy armadą, która zmusiła Republikę do ucieczki... nie ostatniej.

Canderous: I am Mandalore, leader of the Mandalorians.
Wygnana Jedi: I thought the Mandalorians were disbanded.
Canderous: Scattered, perhaps, but we're still alive. Alive and rebuilding.
Wygnaba Jedi: What is this place?
Canderous: This used to be the heart of the Mandalorian war effort. From this complex we commanded an armada that had the Republic on the run. It didn't last.

Canderous pierwszy raz spotykający Wygnaną Jedi


Mandalorianie zżyli się z tą dżunglą. Każda chwila jest walką, wszystkie stworzenia ścierają się w nieustającej wojnie o przetrwanie. Jedynym przeznaczeniem słabych jest żywić silnych. Ćwiczymy tu i uczymy się lekcji jakie daje nam dżungla. Bestie również pomagają nam utrzymać się w formie.
Mandalorians have a rapport with this jungle. Every moment here is a struggle, all creatures gripped in a constant war for survival. The sole purpose of the weak is to feed the strong. We train here and learn the lessons of the jungle. The beasts also help us keep our edge.
Canderous, o życiu na Dxun


Mandalorianie trenują swe umiejętności w kręgu bitewnym. Jest to droga dla wojowników, by zyskać honor i równocześnie rozwinąć swe umiejętności.
The Mandalorians practice their skill in the battle circle. It is a way for their warriors to gain honor at the same time as honing their skills.
O Mandalorianach i kręgu bitewnym


Na pewno wspomnę Mandalorowi o tym, jak bardzo byłeś pomocny. Wiem, że nie prosiłeś się o żadną nagrodę, ale i tak dostaniesz ją ode mnie.
Od Mandalorian oczekuje się, by zrobili wszystko, aby pomóc. Jednak ty jesteś obcy i musiałes nam pomagać.


I'll be sure to tell Mandalore how much help you've been. I know you didn't ask, but here's a reward anyway.
Mandalorians are expected to do anything they can to help. But you're a stranger, and you didn't have to help us.

Zuka do Wygnanej Jedi


Xarga: Nazywam się Xarga. Jestem instruktorem mandaloriańskich rekrutów, zapoznaje ich z dyscypliną oraz wojennym rzemiosłem.
Wysłałem w głąb dżungli jednego z moich wojowników, Kumusa. Minęły trzy dni i chcę, abyś przyniósł mi jego ciało i ekwipunek.
Wygnana Jedi: Jesteś pewny, że on nie żyje?
Xarga: Gdyby Kumus żył już dawno, by wrócił. Jeśli znajdziesz jego ciało, po prostu przynieś mi je. Wygnana Jedi: Po co ci ciało?
Xarga: Punkt dla ciebie. Nie chcę jego ciała, tylko wyposażenie. Zdejmij go z ciała i przynieś do mnie.

Xarga: I'm Xarga. I instruct our rawer Mandalorian recruits in the ways of discipline and battle.
I sent one of my warriors, Kumus, into the jungle. It's been three days, and I want you to bring back his corpse and his survival pack.
Wygnana Jedi: Are you sure he's dead?
Xarga: If Kumus wasn't dead he'd be back already. If you find his body, just bring it back.
Wygnana Jedi: Why do you want the body?
Xarga: Good point. I don't want his body, just his equipment. Field strip the corpse and bring the gear back.

Xarga zlecający zadanie Wygnanej Jedi. Pragmatyczny gość.


Nie wszystko musi rozbijać się o handel i nagrody.. Proszę tylko oto, na co zasługuje każdy wojownik, na szansę śmierci w boju, a nie... czekanie bez broni na pożarcie przez bestie.
Not everything is about barter and rewards. I only ask what any warrior deserves, a chance to die for a cause, not... starving and weaponless, at the mercy of beasts.
Kumus proszący Wygnaną Jedi o pomoc.


Mieszkańcy Onderonu wciąż żyją w strachu przed nami. Byli pierwszymi, którzy ulegli nam w wojnach mandaloriańskich.
Ich "opór" był śmieszny. Przeszliśmy przez ich obronę niczym wibroostrze przez szmatę. Iziz uległo w ciągu kilku godzin.
Jeśli dowiedzieli się o naszej pozycji mogą się przegrupować i spróbować nas zaatakować. To nie bitwa jaką życzylibyśmy sobie stoczyć... jeszcze nie.

The people of Onderon still live in fear of us. They were the first world we conquered in the Mandalorian Wars.
Their 'resistance' was laughable. We cut through their defenses like vibroblades through cloth. Iziz fell within hours.
If they knew we were here, they would eventually gather enough courage to attack us. It is not a battle we wish to wage... yet.

Kapitan Mandaloriańskiej straży na Dxun do Wygnanej Jedi


Sierżant: Jesteś tu nowy więc będziesz walczył z Davrelem. Jest młody i nie miał możliwości wykazania się w walce. Davrel, jakie są twoje warunki?
Davrel: Bez broni, bez sztuczek Jedi i bez sprzętu. Tylko pięści i stopy. Prawdziwy sprawdzian siły.
Sierżant: Odrzuć swoją broń, Jedi. Nie wykraczaj za okrąg i unikaj śmiertelnych ciosów. Nikt nie ginie w bitewnym kręgu.


Sierżant: You are new here, so you will fight Davrel. He is young and has not been able to prove himself in battle. Davrel - what are your terms?
Davrel:No weapons, no Jedi tricks, and no items. Just fist and foot. A true test of strength.
Sierżant: Put your weapon away, Jedi. Don't step out of the circle, and pull any death blow. No one dies in the battle circle.

Sierżant opiekujący się kręgiem bitewnym wprowadza Wygnaną Jedi "do gry".


Jedi wygrał czysto i honorowo. Davrel jest tylko rekrutem. Nie jestem zaskoczony, że wygrałeś w tej walce.
The Jedi is the clear and honorable victor. Davrel is just a recruit. I am not surprised you won this fight.
Sierżant, o Wygnanej Jedi, po pokonaniu Davrela.


Przegrałem. Lecz nie to jest prawdziwym powodem. Jedi to biegli wojownicy a ja jestem niedoświadczony. Od teraz będę ćwiczył w pocie czoła, by zmierzyć się z tobą w kolejnej walce.
Ale są tu inni, którzy cię przewyższają. Bralor jest jednym z najsilniejszych pośród nas. Powinien nauczyć cię pokory.


I have lost. But this was no true contest. Jedi are skilled warriors, and I am young. I will train very hard to match you in combat next time.
But there are others already here who are more than your equal. Bralor is one of the mightiest among us. He could teach you humility.

Davrel do wygnanej Jedi.


Teraz widzę w jaki sposób przegraliśmy Wojny Mandaloriańskie. Posiadasz prawdziwą odwagę. Jednak nie mam złudzeń co do tego, że mógłbym pokonać zakkega bez twojej pomocy.
Wątpię czy nawet potrzebowałeś mojej pomocy. Ale dzięki tobie odzyskałem swoje miejsce.
Życzę ci powodzenia, Jedi.

I see now how we lost the Mandalorian Wars. You have a formidable spirit. I have no illusions that I would've been able to defeat the zakkeg without you.
I doubt you even needed me. But you have helped me secure my place here.
I wish you well, Jedi.

Davrel do wygnanej jedi, po tym jak mu pomogła


Po pokonaniu Davrela zyskałeś nieco szacunku. Jest ktoś kto chce cię wyzwać na pojedynek. To Kex, kwatermistrz.

After defeating Davrel, you have gained some small honor. There is a challenger for you. He is Kex the quartermaster.

Sierżant, o kolejnym przeciwniku wygnanej Jedi


Sierżant: Zdecydowałeś się walczyć ponownie. Teraz zmierzysz się z prawdziwym mandaloriańskim wojownikiem. Tagren - jakie są twoje warunki?
Tagren: Walka tylko na pięści i stopy, tak, jak walczyłeś z Davrelemem. Nic poza to!
Sierżant: Tagren wybrał walkę wręcz. Pamiętaj żadnych broni i absolutnie żadnego używania Mocy.


Sierżant: You choose to fight again. Now face a real Mandalorian warrior. Tagren - what are your terms?
Tagren: Just fist and foot, like your fight with Davrel. Nothing else!
Sierżant: Tagren chooses to fight hand to hand. Remember no weapons allowed, and absolutely no use of your ``Force.``

Kolejna walka w kręgu bitewnym


Mandalorianie, którzy jeszcze dla ciebie zostali to nasi czempioni. Nikt nie może walczyć z nimi, póki nie dowiedzie swojej wartości.
I musi to być prawdziwy dowód. Taki, który zyskasz dzięki walce na śmierć i życie. Czempion musi obserwować i uznać twoje czyny za godne.
Są dwaj czempioni w obozie - Bralor i Kelborn. Póki nie dowiedziesz swojej wartości w ich oczach, bitewny krąg jest dla ciebie zamknięty.

The only Mandalorians left for you to fight are our champions. No one can fight a champion until they have proven themself worthy.
And it must be real proof. The kind you gain fighting foes to the death. And a champion must observe and deem your actions worthy.
There are two champions in the camp, Bralor and Kelborn. Until you prove yourself in their eyes, the battle circle is closed to you.

Sierżant do Wygnanej Jedi


Sierżant: Posiadasz wystarczająco dużo szacunku, by zmierzyć się z wczorajszym Mistrzem. Kelborn, jakie są twoje warunki?
Kelborn: Tylko miecze. Żadnych dodatkowych przedmiotów ani Mocy Jedi. A i odpadają miecze jakie noszą Jedi, ostrze ma być długie i proste.
Sierżant: Kelborn wybrał walkę na miecze. Możesz walczyć pięściami, stopami i dostarczonym mieczem. Żadnego używania Mocy ani przedmiotów.


Sierżant: You have enough honor to face a champion of a previous day. Kelborn, what are your terms?
Kelborn: Swords only. No items or the Jedi's Force. And no sword of the Jedi's choosing. Just a simple long blade.
Sierżant: Kelborn chooses to fight with the blade. You may fight with fist, foot, and the blade provided. No using the Force or any other item.

Wygnana Jedi ma walczyć z Kelbornem


Jeżeli w przeciągu tych dni staniesz w kręgu ponownie, zmierzysz się z najsilniejszym i najdzielniejszym spośród nas - Bralorem.

If you fight in the circle again this day, you will face the bravest and strongest of us. Bralor.

Sierżant do Wygnanej Jedi.


Sierżant: Bralor, jesteś naszym Mistrzem. W jaki sposób chcesz walczyć z Jedi?
Bralor: Żadnych warunków dzisiaj sierżancie. Będę walczył z Jedi i jego całym arsenałem.
Sierżant: Bralor... będzie walczył z tobą, takim jaki jesteś. Żadnego zabijania, ani opuszczania bitewnego kręgu. Możesz używać czego tylko chcesz.


Sierżant: We eagerly look forward to this fight. Bralor, you are our champion. How would you fight the Jedi?
Bralor: No terms today, sergeant. I would fight the Jedi with all of his arsenal.
Sierżant: Bralor... will fight you as you are. Still no killing and no leaving the battle circle. But you may use whatever else you want.

Bralor decyduje się na walke z Wygnaną Jedi mogącą używać pełnego arsenału.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,036 unikalne wizyty