Cytaty - Veela

Wybierz interesujące cię źródło:
The Old Republic: Revan
The Old Republic: RevanDo góry
R:x - Strona w angielskim wydaniu (HardCover)

Veela uniosła brwi w łagodnym zaskoczenia, a następnie ponownie skupiła swoją uwagę na Canderousie.
- Co tutaj robisz?
- To w taki sposób wita się w klanie brata? - zapytał Canderous.
- Wciąż jesteś w klanie? Zostawiłeś nas po wojnie. Opuściłeś klan Ordo, aby zostać najemnikiem.
- Nie było klanu Ordo po wojnie - odparł jej Canderous. - Tegris był martwy. Nie mieliśmy przywódcy. Byliśmy rozbici. Złamani. Pokonani. Nie tylko ja odszedłem.

Veela arched her eyebrow in mild surprise, then turned her attention back to Canderous. ``What are you doing here?``
``Is that any way to greet a clan-brother?`` Canderous asked.
``Are you still my clan-brother? You left us after the war. You deserted Clan Ordo to become a mercenary.``
``There was no Clan Ordo after the war,`` Canderous snapped back at her. ``Tegris was dead. We had no leader. We were scattered. Broken. Defeated. I wasn`t the only one who left.``

Rozmowa Veeli i Canderousa
R:99-100


- Masz jakieś imię, obcy? - zapytała Veela.
- Nazywa się Avner - powiedział Canderous, nie dając dojść do słowa Revanowi. - Jest najemnikiem. Spotkaliśmy się, gdy pracowałem dla Davika Kanga.
- Nie możesz mówić za siebie? - zapytała, wciąż patrząc na Revana. - Myślałam, że rozumiesz Mando`a. Czy mówię za szybko dla ciebie?
- Rozumiem - odparł Revan. - Mówisz całkiem nieźle.
Z tłumu dało się słychać westchnienie, a następnie zduszony, nerwowy śmiech.
Revan doskonale zdawał sobie sprawę z rangi obrazy jakiej użył. Mandalorianie byli wojownikami; nie przywiązywali uwagi do kwestii dyplomatycznych czy politycznych. Cenili działanie, a nie słowa, a on właśnie zarzucił Veeli, że wszystko co umie to tylko gadanie.

``Do you have a name, Outsider?`` Veela asked.
``His name is Avner,`` Canderous said, cutting Revan off. ``He`s a mercenary. We met while I was working for Davik Kang.``
``You can`t speak for yourself?`` she asked, still focused on Revan. ``I thought you understood Mando`a. Am I going too fast for you?``
``I understand,`` Revan answered. ``You speak well.``
There was a gasp from the crowd, followed by the sound of stifled, nervous laughter.
Revan knew full well the insult he had given. The Mandalorians were warriors; they had nothing but contempt for diplomats and politicians. They valued actions over words, and he`d just implied that Veela was all talk.

Nieuprzejmy Revan
R:100


- Brat Canderous ręczy za ciebie, więc możesz zostać - powiedziała Veela przez zaciśnięte zęby. - Ale jeśli nas zdradzisz, zabiję cię. Jeśli z powodu twojej słabości, któryś z moich ludzi zostanie ranny, zabije cię. Jeśli będziesz nas spowalniał, zabiję Cię. Czy to jasne?
``Brother Canderous vouched for you, so you can stay,`` Veela said through clenched teeth. ``But if you betray us, I`ll kill you. If your weakness causes one of my people to get hurt, I`ll kill you. If you slow us down, I`ll kill you. Is that clear?``
Mandalorińska gościnność.
R:101


- Nikt nie wie, gdzie Revan schował maskę - powiedziała Veela cicho. - Każdy klan zajął kawałek terytorium, w nadziei, że to jego przeznaczeniem jest znaleźć to, czego wszyscy szukamy.
- Wygląda to raczej na marny sposób wybrania lidera - odparł Revan.
Veela spojrzała na niego, ale odpowiedziała mu jedna z pozostałych kobiet.
- Los podejmie decyzje za nas. Maskę odnajdzie ten klan, który jest do tego przeznaczony.
- To tak wszystkie klany wylądowały tu, na Rekkiad? - odgryzł się Revan. - Przeznaczenie? Przypadek? Ślepe szczęście?
- Mówiąc o rzeczach, których nie rozumiesz okazujesz swą ignorancję - rzekł Veela. - Los i przeznaczenie to nie to samo, co szczęście. To nie przypadek przywiódł nas tutaj. To był upór. Wytrwałość. Jesteśmy tutaj bo jesteśmy silni - przerwała na chwilę, po czym kontynuowała, spokojniej. - Gdy Revan schował Maskę Mandalora, większość nas rozproszyła się, zhańbiona. Ale niektórzy z nas odmówili poddania się. Zostaliśmy, aby odzyskać to co zostało stracone, zamiast uciec, by zostać najemnikami czy zbirami do wynajęcia.

``Nobody knows where Revan hid the Mask,`` Veela said quietly. ``The clans have each staked out their territory, hoping it`s in their destiny to find that which we all seek.``
``Seems like a poor way to choose a leader,`` Revan offered.
Veela glared at him, but it was one of the other women who replied.
``Fate will make the choice for us. Whichever clan is destined to find the Mask, will.``
``Is that how all the clans ended up here on Rekkiad?`` Revan countered. ``Fate? Chance? Blind luck?``
``You show your ignorance when you speak of things you don`t understand,`` Veela said. ``Fate and destiny are not the same as luck. It was not chance that brought us here. It was persistence. Perseverance. We are here because we are strong.`` She paused a moment, then continued a little more calmly. ``When Revan hid Mandalore`s Mask, most of our people scattered in disgrace. But some of us refused to give up. We stayed behind to look for what was lost instead of running off to become mercenaries and hired thugs.``

Dyskusja o losie, przypadku, przeznaczeniu.
R:113-114


Revan był zdumiony efektywnością Madnalorian. Rozkazy Veeli szybko rozeszły się po obozie, aktywizujac wszystkich. Każdy miał specyficzne zadania, którymi się zajmował z wojskową precyzją. Niektórzy zdjęli z namiotów płachty, zwijajac je w cienkie rulony i pakując je razem z niewielkimi rzeczami osobistymi. Inni opróżniali punkt zaopatrzeniowy, ładując skrzynie z jedzeniem, generatory, grzejniki i paliwo na ciężkie sanie towarowe.
Revan was amazed by the efficiency of the Mandalorians. Veela`s order spread quickly through the camp, prompting everyone into a flurry of activity. Each individual had a specific job, which they carried out with military precision. Some took down the tents, wrapping them into tightly rolled bundles and packing them away into footlockers along with small personal items. Others emptied the supply hut, loading the crates of food, generators, heaters, and fuel onto the heavy cargo sleds.
O Mandaloriańskiej ogranizacji
R:115-116


Nie było zaskoczeniem, że Veela była jednym z pilotów, dowodzenie Droidem Bojowym typu Bazyliszek było honorem zarezerwowanym dla najbardziej zasłużonych wojowników w klanie. Revan nie mógł nie zauważyć tęsknych spojrzeń Canderousa na wielkie metalowe bestie, wspominającego swe dawne dni chwały, a teraz zmuszonego iść obok nich.
Not surprisingly, Veela was one of the pilots; commanding a Basilisk war droid was an honor reserved for only the most revered warriors of the clan. Revan couldn`t help but notice Canderous casting wistful glances at the great metal beasts, recalling his own days of glory now that he was forced to walk beside them.
O Bazyliszkach/Canderousie
R:116


My, Mandalorianie mamy powiedzenie - wyjaśnił Canderous. - Dla wojownika, który nie ma nadziei na walkę, nie ma nadziei podczas walki.
- Niezłe - przyznał Revan. - Ale tutaj mam inne: Nie możesz przegrać walki, w której nie brałeś udziału.
- Nie możesz jej także wygrać - stwierdziła Veela.

``We Mandalorians have a saying,`` Canderous explained. ``A warrior who doesn`t hope for battle has no hope during battle.``
``That`s a good one,`` Revan admitted. ``But here`s one I like: You can`t lose a battle you never fight.``
``You can`t win it, either,`` Veela said.

O przysłowiach
R:118


Sześciu członków klanu, czterech mężczyzn i dwie kobiety, zginęło w czasie bitwy, straty klanu Jendri były czterokrotnie większe.
Veela rozkazała by zebrać wszystkie trzydzieści ciał w jeden masowy stos pogrzebowy. Revan rozumiał takie mieszanie przyjaciół i wrogów, wszyscy byli Mandalorianami, którzy zginęli w walce. Wszyscy dostaną zwyczajowy pogrzeb wojownika, nieważne, dla którego klanu walczyli. Stos płonął godzinami, ogień rozjaśniał noc i ogrzewał obóz, podczas gdy bracia i siostry poległych opowiadali historie o ich odwadze. Czcząc ich pamięć poprzez pieśni i biesiadę, jednocześnie smucąc się z powodu ich śmierci i ciesząc ze zwycięstwa klanu Ordo.

Six members of the clan, four men and two women, had died in the battle, a quarter of the casualties they had inflicted on Clan Jendri.
Veela had ordered all thirty bodies to be gathered together into a massive funeral pyre. Revan understood this mixing of friend and foe: they were all Mandalorians who had died in battle. By custom they were all due a warrior`s funeral, regardless of which clan they had been fighting for. The pyre burned for hours, the flames lighting the night and warming the camp as the brothers and sisters of the fallen recounted tales of their bravery. They honored their memories through song and feast, simultaneously grieving their deaths and celebrating the resounding Ordo victory.

O ceremoni pogrzebowej
R:133


- Nie jestem tu, aby zawłaszczyć maskę dla siebie - zapewnił ją Canderous. - Ty jesteś oficjalnym liderem klanu Ordo. Nie jestem tutaj, aby rzucać ci wyzwanie.
- Wciąż tego nie łapiesz - powiedziała Veela potrząsając głową. - To ty powinieneś być naszym liderem, nie ja! Ty byłeś naszym najlepszym wojownikiem. Naszym czempionem. Naszym bohaterem. Gdy Mandalore zginął, to ty powinieneś zająć jego miejsce! - spojrzała na niego smutno. - Zamiast tego opuściłeś nas. Opuściłeś mnie.

``I`m not here to claim the Mask for myself,`` Canderous assured her. ``You`re the rightful leader of Clan Ordo. I`m not here to challenge you.``
``You still don`t get it,`` Veela said, shaking her head. ``You should be our leader, not me! You were our greatest warrior. You were our champion. Our hero. When Mandalore fell, you should have been the one to take his place!`` She looked at him sadly. ``Instead, you abandoned us. You abandoned me.``

Veela robiąca wyrzuty Canderousowi
R:142


- Nie - powiedziała Veela. - Mylisz się. Klan Ordo może zaakceptować Jedi, ale nie jego. Każdego poza nim.
- Jest tylko jeden sposób, by mieć pewność. Pozwolimy całemu klanowi zdecydować.
- Nie ma takiej opcji - odparła Veela, podnosząc swój blaster. - Revan nie może opuścić tej komnaty żywy.
- Znasz reputację Revana - ostrzegł Canderous. - I moją. Może być was sześciu, ale naprawdę uważasz, że macie szansę przeciwko nam obu?
- Nie jesteśmy tu, by cię zabić. Tylko jego.
- I oczekujesz, że stanę z boku nic nie robiąc?
- Oczekuję, że do nas dołączysz! - krzyknęła Veela. - Jesteś Mandalorianinem! Klan Ordo jest twoją rodziną, nie Revan. Musisz wybrać, on albo my.
- To nie musi tak wyglądać - powiedział Canderous. - Opuśćcie swą broń. Skończcie to szaleństwo. Zabierzmy maskę Mandalore`a do obozu razem.

``No,`` Veela insisted. ``You`re wrong. Clan Ordo might accept a Jedi, but not him. Anyone but him.``
``There`s only one way to be sure. We let the whole clan decide.``
``That`s not an option,`` Veela replied, raising her blaster back up. ``Revan cannot leave this chamber alive.``
``You know Revan`s reputation,`` Canderous warned. ``And mine. There may be six of you, but do you really think you have a chance against us both?``
``We`re not here to kill you,`` Veela told him. ``Just him.``
``And you expect me to stand by and do nothing?``
``I expect you to join us!`` Veela shouted. ``You are Mandalorian! Clan Ordo is your family, not Revan. You have to choose: him or us.``
``It doesn`t have to be this way,`` Canderous said evenly. ``Lower your weapons. End this madness. We`ll take Mandalore`s Mask back down to the camp together.``

Przywódczyni klanu Ordo niezbyt przychylna Revanowi...
R:143


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,350 unikalne wizyty