Cytaty - Mandalore Ostateczny

Wybierz interesujące cię źródło:
The Sith War Rycerze Starej Republiki: Flashpoint Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Knights of the Old Republic: Demon Sekretny Dziennik Demagola Interferencja The Old Republic: Revan Knights of the Old Republic: War The Essential Guide to Warfare
The Sith WarDo góry


Widząc leżącą maskę, wojownik wie, że tradycja musi być kontynuowana.
Seeing the fallen mask, the warrior knows their tradition must continue.
"Powstanie" Mandalora Ostatecznego


Teraz ja jestem nowym Mandalore!
Now I am the new Mandalore!
Mandalore ostateczny przyjmujący tytuł Mandalora












Rycerze Starej Republiki: FlashpointDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), Fpl:x - Strona z polskiego wydania "Flashpoint".

Cassus: Żołnierze raportują, że kogoś ścigają, prawdopodobnie przemytników. I pochwycili, nie do wiary, żywą Jedi.
Mandalor: Zaczęło się od nich roić jak od mynocków. Więcej mięsa dla Demagola. Czy Rohlan dowodził atakiem, tak jak kazałem?
Cassus: Tak, choć oddziały meldują, że straciły z nim łączność.
Mandalor: Dla własnego dobra... niech ma nadzieję, że zginie!

Cassus: Our troops there report they are in pursuit of what appear to be smugglers. And they took a live Jedi, of all things -- all alone there.
Mandalor: They're becoming thick as mynocks all of sudden. More meat for Demagol. Did Rohlan lead the assault, as I ordered?
Cassus: Yes, though the troops report they've lost contact with him.
Mandalor: For his sake -- he'd better hope he's dead!

Mandalore Ostateczny rozmawiający z Cassusem
Z:8 Fpl:29-30


Kpt. Karath: Mandalor na pewno zatańczył, gdy usłyszał, że Republika przysięgła bronić Taris. Nazwali tych parę miesięcy "wojną", chyba widzisz, że nic z tych rzeczy!
Morvis: jak pan mówił, kapitanie. Wszystkie te niby-wojny o neutralne, pograniczne światy dostawcze były tylko sposobem na sprawdzenie naszej siły.
Kpt. Karath: I próbą przed prawdziwym spektaklem. A dziś premiera.

Kpt. Karath: I'm sure Mandalore did a little dance when he heard the Republic had pledged to defend Taris. They've called these last few months ``war``. I think you can see it's nothing of the sort!
Morvis: It's as you said, captain. All these proxy wars over neutral frontier supply worlds were just their means of probing our strength.
Kpt. Karath: And preparing for the real show. For today.

Rozmowa republikańskich oficerów o taktyce Mando
Z:8 Fpl:38


Demagol: Powiedz, wojowniku, jak postępuje wielka inwazja Mand’alora?
Rohlan: Chwała Mand’alora to nasza chwała, Demagolu.
Demagol: O, wiem. Służę sprawie na swój sposób. Odnalezienie źródła tak zwanych talentów Mocy to klucz do ich unieszkodliwienia... albo powielenia. Zaszedłbym dalej... ale choć było wielu Mand’alorów, jest tylko jeden Demagol. Na razie.

Demagol: Tell me, warrior, how goes Mand`alor's great invasion?
Rohlan: Mand`alor's glory is our glory, Demagol.
Demagol: Oh, I know. I contribute to the cause in my own way. Finding the source of the so-called Force talents will be the key to negating them -- or replicating them. I'd be further along -- but while there have been many Mand`alors, there is but one Demagol. So far.

Demagol rozmawiający z Rohlanem
Z:10 Fpl:56


Rohlan: Nie, wartowniku! Musisz się przedrzeć do Mand’alora i powiedzieć mu o nowej taktyce Republiki!
Mando: Ale Demagol...
Rohlan: Spróbuję zabrać doktora małym statkiem, którym przyleciałem... o ile przeżyjemy!
Mando: Jak się nazywasz, wojowniku?
Rohlan: Rohlan Dyre... powiedzcie, że zginąłem za Mandalorę!

Rohlan: Go, sentry! You’ve got to Mand`alor and tell him about this new tactic the Republic is using!
Mando: But Demagol...!
Rohlan: I'll try to get the doctor out on that little ship I came in -- if we survive!
Mando: What's your name, warrior?
Rohlan: Rohlan Dyre -- tell them I died for Mandalore!

Rohlan chcący stworzyć sobie "przykrywkę".
Z:10 Fpl:65-66


Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Do góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), ZNRC:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

Mandalor Ostateczny:  Czołem, arkaniański statku... Pozdrowienia od klanów Mand`alora dla Arkoha, lorda Adaski z Arkanian. Otrzymaliśmy wasze zaproszenie. Przygotujcie się do przyjęcia naszego promu.
Mandalor Ostateczny: Hail, Arkanian vessel -- and greetings from the clans of Mand`alor to Arkoh, Lord Adasca of the Arkanians. We have received your invitation. Stand by to receive my shuttle.
Mandalore Ostateczny przybywający
Z:19 ZNRC:24-25


Mandalor Ostateczny: Witaj, Arkohu, lordzie z Adasców... i hołd dla zmarłych z twojego rodu.
Squint: Też będziesz zmarłym, Mandalorze!
Mandalor Ostateczny: Co to znaczy, Adasco? Nie minęliśmy frontu, żeby dręczyły nas dzieci... chociaż chętnie uśmiercę tego tutaj.

Mandalor Ostateczny: Well met, Arkoh, Lord of the Adascas -- and all honor to your family's dead.
Squint: You’ll be the one who's dead, Mandalore! I don't know why you’re here -- but your filthy war ends now!
Mandalor Ostateczny: What is this, Adasca. We haven't crossed the battlefront to by pestered by children -- though I'll gladly dispatch this one!

Mandalore`a opinia o Squincie.
Z:20 ZNRC:29


Adm. Karath: Cofnij się Mandalorze!
Mandalor Ostateczny: A, admirał Karath, tak? Czy też straciłeś stopień razem z okrętem flagowym? Poznajesz ten topór? Wykuto go z twojego tak zwanego „Courageousa”... kiedy zaczęliśmy go przetapiać na złom!

Adm. Karath: Back off, Mandalore!
Mandalor Ostateczny: Ah, admiral Karath, is it? Or did you lose the rank as well as your flagship? Recognize this ace? It was forged from your so-called Courageous-- when we began melting it down for scrap!

Mandalore wie jak wkurzyć aruetii.
Z:20 ZNRC:30


DRohlan: Su`cuy Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Zaiste, miłe spotkanie, nieczęsto odzywają się do mnie martwi... tym bardziej z tak ciekawą propozycją!
DRohlan: Widzę, że twoja straż przednia to teraz tylko Neokonkwistadorzy.
Mandalor Ostateczny: Cóż, to dziedzictwo wielkiego Rohlana.
DRohlan: "Wielkiego"?
Mandalor Ostateczny: "Rohlana Indagatora", który szukał własnej drogi, aż odkupił swoją hańbę i ocalił naszych żołnierzy we Flashpoint! Mowę umierającego dodałem od siebie.
DRohlan: Mowę umierającego?
Mandalor Ostateczny: W której przyznaje, że zwycięstwo można osiągnąć tylko ściśle wypełniając rozkazy. "Indagataor" zgadza się, że istnieje tylko jedna odpowiedź... a tą odpowiedzią jest słowo Mandalora. Doszliśmy tak daleko i tak szybko, że mamy kłopoty, jakich nigdy nie mieliśmy. Jakie było to ważne słowo, którego użył Cassus Fett? A, tak. Logistyka.

DRohlan: Su`cuy, Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Well met, indeed. It isn’t often I hear from a dead man -- much less one with such an interesting proposition!
DRohlan: I see your vanguard are all Neo-crusaders, now.
Mandalor Ostateczny: Why, that's one more legacy of the great Rohlan.
DRohlan: ``The great...``?
Mandalor Ostateczny: ``Rohlan the Questioner``, who sought his own way until rising from his shame to save our troops at Flashpoint! I added the dying speech myself.
DRohlan: Dying speech?
Mandalor Ostateczny: Where he admits that only in strictly obeying commands can victory be achieved. ``The Questioner`` accepts that there is only one answer -- and that answer is the word of Mandalore. We've come so far, so fast, we have problems we've never had. What's the basic word Cassus Fett used? Ah, yes. Logistics.

O Rohlanie
Z:20 ZNRC:32-33


Mandalor Ostateczny: Tak wielu nowych rekrutów. Różne gatunki, różne zbroje, różne języki... i za mało czasu na poznanie naszych zwyczajów.
Cassus zasugerował najpierw, że mundury... takie same jak legendarnego Rohlana... umożliwią kontrolę nad siłą, która rozrosła się ponad miarę.
[DRohlan?]: Kontrola. Niezbyt mandaloriańska koncepcja.
Mandalor Ostateczny: Niezbyt mandaloriańska wojna. Czy inaczej byłbym tutaj? Nigdy nie podobał mi się wygląd zbroi neokonkwistadorów... ale przydało się zaprowadzenie porządku. Może nawet dzięki temu podbijemy galaktykę.

Mandalor Ostateczny: So many new recruits. Different species, different armors, different languages -- and not enough time to learn our ways.
Cassus first suggesred that the similar uniforms -- like the legend of Rohlan -- could help get control of a force that has grown beyond control.
[DRohlan?]: Control. Not a very Mandalorian concept.
Mandalor Ostateczny: Not a very Mandalorian war. Would I be here if it were? I've never much liked the look or the Neo-Crusader armor -- but the increased order has been useful. We might even conquer the galaxy because of it.

O Zbrojach Neo-konkwistadorów i polityce wojennej Mandalore`a Ostatecznego
Z:20 ZNRC:33


Mandalor Ostateczny: Ale to na zewnątrz... to dopiero odkrycie. I musiałeś ruszyć sam, by je znaleźć. Jesteś gotowy wrócić z nami?
DRohlan: Nie. Chyba znalazłem coś jeszcze bardziej niezwykłego... ale potrzebuję więcej czasu, by się upewnić.
Mandalor Ostateczny: Wiem już dosyć, by ci wierzyć. Ruszaj więc, ale najpierw... chcę żebyś wziął nową zbroję z naszych magazynów. "Rohlan" musi pozostać martwy. Dla Mandalora.

Mandalor Ostateczny: But that out there -- that is a discovery. And you had to go off on your own to find it. Are you ready to come back with us?
DRohlan: No. I think I have found something even more amazing -- but it will require more time to know for sure.
Mandalor Ostateczny: I know enough to believe you, now. So, go. But first -- I require you to take a new suit of armor from our stores. ``Rohlan`` must remain dead. For Mandalore.

Mandalore i Demagol.
Z:20 ZNRC:33


Adm. Karath: Skąd to nagłe zainteresowanie intrygami, Mandalorze? Miałeś być wojownikiem. Chcesz ślimaków, więc czemu ich nie weźmiesz?
Mandalor Ostateczny: To odległa przestrzeń, lecz jednak republikańska. Po za tym czegoś się nauczyłem. Polityka, to po prostu wojna, prowadzona innymi metodami.

Adm. Karath: What's with the recent interest in intrigues, Manddalore? You were supposed to be a warrior. You want the slugs, why don’t you just take them?
Mandalor Ostateczny: As remote as it is, this is still Republic space. Besides, I have learned something. Politics is simply the continuation of war by other means.

Mandalore, o polityce.
Z:20 ZNRC:48


Squint: Ty... Nie mówisz poważnie!
Mandalor Ostateczny: Mandalor zawsze mówi poważnie, młodzieńcze.

Squint: You -- you can't be serious!
Mandalor Ostateczny: Mandalore is always serious, youngling.

Mandalore.
Z:21 ZNRC:51


DRohlan: Exogorthy stanowiły zaskoczenie dla Mandalora... popsuły mu szyki. Ucieszy się, jeśli nikt nie będzie ich kontrolować. A jeśli chodzi o ocalenie Jarael... służę do ostatniego tchu.
DRohlan: The exogorths were a suprise to Mand'alor -- upsetting his plans. He will be satisfied if no one controls them. And to save Jarael -- you have my last breath.
"Rohlan", o ślimakach i Jarael
Z:21 ZNRC:54


[na widok Rohlana-Demagola, nadal w zbroi Dyre'a]
Mandalor Ostateczny: No i proszę! Myślałem, że zmienisz się w... nieważne.

Mandalor Ostateczny: There you are! I thought you were going to change into -- never mind.
Mandalore, zaskoczony.
Z:21 ZNRC:55


Mandalor Ostateczny: Słyszysz to, Adasca? Ich politycy nigdy nie zgodzą się na to, co ja ci mogę dać. W ich władzach panuje rozłam. Moja władza jest absolutna.
Adasca: Czyja władza, Mandalorze? Rozmawialiśmy o cenie. Ale jeśli zachowam kontrolę operacyjną nad exogorthami... porozmawiamy o daninie.
Mandalor Ostateczny: Uważaj Arkanianinie. Broń z nikogo nie czyni wojownika.

Mandalor Ostateczny: Do you hear them, Adasca? Their politicians will never agree to what I can provide for you. Their authority is split. My power is absolute.
Adasca: Whose power, Mandalore? We've been talking price. But if I retain operational control of the exogorths... then we're talking tribute.
Mandalor Ostateczny: Have a care, Arkanian. A weapon does not make one a warrior.

Mandalore grożący Adasce
Z:21 DSNG:55-56


Knights of the Old Republic: DemonDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA)

Mandalore wykształcił swoich poruczników w sposób, w jaki mający szacunek do samego siebie Mandalorianin nigdy by ich nie wykształcił, a wszystko w imię zwycięstwa.
Cassusa Fetta, używającego różnych sztuczek... i Demagola, rzeźnika.

Mandalore has cultivated lieutenants no self-respecting mandalorian ever would, all in the name of victory.
Cassus Fett.. who uses trickery... and Demagol, the butcher.

Rohlan o Mandalorze.
Z:48


Nie jestem Mand`alorem... nie ma we mnie sympatii do rzeźników.
I am not Mand`alor... i have no love for the flesh cerver.
Cassus Fett o Demagolu
Z:49


Sekretny Dziennik DemagolaDo góry

W końcu jest tylko jeden Demagol. A w swoim czasie osiągnę więcej niż ktokolwiek inny, kto kiedykolwiek nosił zbroję.
Na pewno więcej niż Cassus Fett, który stał cały czas u boku Mand`alora. Nigdy nie byłem dobry w odczytywaniu emocji – tzw. "języka ciała" jak to potrafią inni Zeltronianie. To jeden z powodów, dla których lubię przebywać z Mandalorianami: zakryta hełmem twarz nie wyraża emocji. Ale podejrzewam, że nawet ja byłbym w stanie odczytać prawdziwe emocje Fetta w dniu dzisiejszym. O tak, mówił i mówił do ucha Mandalore`a. Flashpoint będzie kolejnym Projektem Nowej Generacji, kolejnym marnowaniem czasu – tak twierdził. "Lepiej pokonać Jedi za pomocą broni", powiedział, "niż używać sprytu do wyciągnięcia ich sekretów".
Ale na szczęście Mand`alor nie zmienił zdania. Potęga Jedi upokorzyła Mandalora Nieposkromionego podczas Wojen Sithów. Jeśli zrozumiemy ją, będziemy potrafili ją zanegować – może nawet da się ją zdobyć dla klanów, a mój mikroskop okaże się potężniejszy od tysiąca Dreadnaughtów.
Fett widzi Mandalorian jako broń tępą. Ja przerobię ich na skalpel.

There is only one Demagol. And I, in my time, will achieve more for the Mando'ade than any who ever took up armor.
Certainly more than Cassus Fett, who stood by Mand'alor the whole time. I have never been able to read expressions -- so-called ``body language`` -- the way that other Zeltrons say they can. It is one reason I like being among the Mandalorians: helmeted faces do not speak. But I suspect even I would have found Fett's true face revealing today. Oh, he spoke again and again, nattering into Mand'alor's ear. Flashpoint would be another New Generation Project, he said -- another waste of time. ``Better to defeat the Jedi by force of arms,`` he said, rather than using our wits to pry their secrets from them.
Thankfully, Mand'alor has never changed on this score. Jedi power humiliated Mandalore the Indomitable during the Sith War. If that power can be understood, can be negated -- can even be harvested for the clans, my microscope will prove mightier than a thousand Dreadnaughts.
Fett sees the Mandalorians as a blunt weapon. I will craft them into a scalpel.

Przemyślenia Demagola.


Mniej byłem zadowolony z tego, kto ich przywiózł: Pulsiphera. Z tego co mi powiedział, został tu przysłany przez Mand`alore`a, żeby być moim "asystentem". Ciężko mi wyobrazić sobie kogoś mniej nadającego się na to stanowisko. Zgadzamy się tylko w jednej rzeczy: "Moc" to tak naprawdę pseudonaukowe bzdury - opowieści rozpowiadane przez Jedi, aby zachwycać ludzi. Tajemna studnia, z której mogą czerpać tylko wybrani? To oburzające.
Ale Pulsipher odrzuca moje wnioski, że “moce Jedi" są wrodzonymi cechami genetycznymi - naturalną mutacją, którą każdy może mieć. Jak on uważa, co daje Jedi ich zdolności? Naturalnie, że magia! Mistyczne talizmany i inne błyskotki, oto w co wierzy!

I was less pleased to see who brought them here: Pulsipher. According to his message, Mand'alor sent Pulsipher here to be my ``aide`` -- but I can hardly imagine anyone less suitable. We agree on only one thing: ``The Force`` is pseudo-scientific claptrap -- a tale spun by the Jedi to keep the people in awe. A secret well of power, from which only the selected few may draw? How offensive.
But Pulsipher rejects my conclusions that ``Force powers`` are inborn genetic traits -- natural mutations, that any being can be modified to have. What does he think gives Jedi their powers? Why, magic, of course! Mystic talismans and trinkets, that's what he believes!

Przemyślenia Demagola


Pulsipher donosi Mand`alorowi o moich porażkach - jestem tego pewny. Często widziałem go jak się czai, robiąc notatki, które potem miał zamiar wysłać. To znaczy robi je, kiedy nie jest w przechowalni, gdzie ogląda miecze Jedi. Zachowuje się tak, jakby jakiś starożytny duch miał wyjść z tej broni i przerobić go na Mandaloriańskiego Rycerza. To czysta fantazja.
Pulsipher is telling Mand'alor of my failings, I am sure. Often I have seen him skulking about, scribbling notes to send off. That is, when he is not in the lockdown ogling the Jedi's lightsabers. He acts as if some ancient spirit will rise from them to transform him into a Mandalorian Knight. Sheer fantasy.
Przemyślenia Demagola o Pulsipherze


InterferencjaDo góry

Uwaga, Mandalorianie! Tu znowu Goodvalor. Kiedy czekacie na koniec, a zapewniam was, że wkrótce on nastąpi! - pomyślałem, że porozmawiamy o was. No wiecie, o Mando`ade - synach i córkach Mandalore. To brzmi fajnie, ale niestety przykro mi to mówić: jesteście adoptowani.
Mówiono nam, że kiedyś byliście dumnymi, kochającymi pokój obywatelami światów, które padły łupem Mandalore`a i jego przydupasa Cassusa Fetta. A także o tym, że wielu z was zostało skuszonych w ten czy inny sposób, żeby ubrać zbroję i dołączyć do tej szalonej sprawy! A wiecie jaka jest prawdziwa przyczyna? Wiecie, za co walczycie? To coś to ego. Niewarte by ryzykować skórę albo łuski czy co tam macie.

Attention Mandalorians! Goodvalor, again. While you're waiting for the end to come -- and brother, is it on its way! -- I thought we'd have a talk about you. You know, the Mando'ade -- the ``sons and daughters of Mandalore.`` That sounds nice, but I hate to break it to most of you: You're adopted.
They've told us many of you were once upstanding, peace-loving residents of worlds invaded by Mandalore and his thug, Cassus Fett. And that many of you were lured, by threat or trickery, into donning armor and joining his mad cause! But do you really know what that cause is? Do you know what you're fighting for? It's ego. Bruised ego is all it is -- not worth putting your skin (or scales, or whatever) on the line for.

Republikańska propaganda z okresu wojen Mandaloriańskich


The Old Republic: RevanDo góry
R:x - Strona w angielskim wydaniu (HardCover)

- Jednej rzeczy związanej z Wojnami Mandaloriańskimi nigdy nie rozumiałem - naciskał. - Czemu je wywołaliście? Czemu, po dziesięcioleciach pokoju, nagle zdecydowaliście się na zaatakowanie Republiki?
- To był pomysł Mandalore`a.
Revan wiedział, że Canderous nie miał na myśli pierwotnego przywódcy swojego ludu. Przez setki lat każdy kolejny wódz klanów Mandalorian przyjmował imię tego pierwszego jako tytuł, w ten sposób jednocześnie oddając cześć swojemu kulturalnemu dziedzictwu i podkreślając swój autorytet. Żeby można było odróżnić kolejnych władców, każdy wybierał przydomek, który miał zdefiniować jego rządy. Byli więc Mandalore Zdobywca i Mandalore Nieposkromiony. Ostatni władca nazwał się Mandalore’em Ostatecznym.
- Mandalore uważał, że Republika jest słaba - kontynuował Canderous. - Podatna na atak. Wezwał wojowników klanów, a my podążyliśmy za nim na wyprawę, która miała być naszym największym podbojem.
Jedi nie zamierzał nawet pytać, czy Canderous albo którykolwiek z innych wojowników się zawahał. Kiedy Mandalore wzywał, klany odpowiadały. Oczywiście zdarzały się walki i potyczki między potencjalnymi następcami Mandalore’a, kiedy poprzedni poległ, ale kiedy już podjęto decyzję, nie było mowy o nieposłuszeństwie.

``There`s one thing I never understood about the Mandalorian Wars,`` he pressed. ``What started them? Why, after all these centuries, did you suddenly decide to launch an all-out attack on the Republic?``
``It was Mandalore`s idea.``
Revan knew that Canderous wasn`t referring to the original founder of his people. For centuries, each successive leader of the Mandalorian clans had symbolically taken up the name of Mandalore as a way to simultaneously honor his cultural heritage and reinforce his own authority. To distinguish among rulers, each chose an honorific to define his or her reign, such as Mandalore the Conqueror or Mandalore the Indomitable. The most recent ruler had called himself Mandalore the Ultimate.
``Mandalore felt the Republic was weak,`` Canderous continued. ``Vulnerable. He summoned the warriors of the clans, and we followed him into what we thought would be our greatest conquest.``
There was no need to ask if Canderous or any of his fellow warriors had hesitated. When Mandalore called, the clans answered. While there might be battles and disputes among those seeking to be Mandalore`s successor when he fell, once the decision was made there was never any dissent or debate.

O "pozycji Mandalore`a"
R:36-37


W jednej bitwie za drugą Revan prowadził siły Jedi i Republiki do zwycięstwa. Kiedy zdał sobie sprawę, że stoi u progu przegranej, Mandalore Ostateczny wyzwał Revana na pojedynek. Jedi się zgodził.
Chociaż Mandalorianin walczył dzielnie, i tak nie stanowił wyzwania dla najpotężniejszego wojownika Zakonu Jedi. Ale Revanowi nie wystarczyło po prostu pokonanie wroga. W kulturze Mandalorian śmierć jednego przywódcy oznaczała po prostu, że inny wojownik będzie miał okazję do sięgnięcia po władzę nad klanami poprzez zdobycie hełmu poległego Mandalore’a. Aby temu zapobiec, Revan zdjął z ciała pokonanego wroga hełm i ukrył go na nieznanej planecie.
Dla wojowniczej kultury, zdefiniowanej i zjednoczonej poprzez tradycję i kodeksy honorowe, utrata Maski Mandalore’a była straszliwym ciosem. Pozbawieni jedynego przedmiotu uznawanego za symbol przywództwa, Mandalorianie nie mogli wybrać nowego wodza. A bez jednego, powszechnie uznanego przywódcy klany zaczęły walczyć między sobą o władzę. Ich armie podzieliły się i stały się nieskuteczne. Wystarczyło kilka tygodni, by seria decydujących zwycięstw wojsk Revana zmusiła Mandalorian do bezwarunkowej kapitulacji.
Ta upokarzająca porażka plus utrata Maski Mandalore’a zniszczyła tę niegdyś dumną cywilizację. Canderous wspomniał o tym kiedyś, gdy razem starali się powstrzymać Malaka. Co dziwne, nie obwiniał Revana za los Mandalorian. Winił Mandalore’a za to, że ten nie był dość silny, by wygrać pojedynek. Winił braci i siostry ze swojego klanu, że byli zbyt słabi, by odbudować swoje społeczeństwo. Ale mówił o tym wszystkim rzadko i niechętnie.

In battle after battle, Revan had led the Jedi and Republic forces to victory. Realizing defeat was inevitable, Mandalore the Ultimate had challenged Revan to single combat, and Revan had accepted.
Though the Mandalorian fought valiantly, in the end he was no match for the Jedi Order`s most powerful champion. But it wasn`t enough for Revan to simply defeat his enemy. In Mandalorian culture, the death of one leader was merely an opportunity for another warrior to seize control of the clans by claiming the fallen Mandalore`s helmet. To prevent this, Revan had stripped the helmet from his vanquished foe`s corpse and hidden it on an unknown world.
For a warrior culture defined and bound by tradition and honor codes, the loss of Mandalore`s Mask was a crippling blow. Denied the sole item recognized as the symbol of leadership, the Mandalorians could not choose a new Mandalore. With no universally acclaimed ruler, the various clans began to fight among themselves for power. Their armies became fragmented and ineffective, and within weeks a series of decisive victories by Revan`s troops forced the Mandalorians to accept an unconditional surrender.
The humiliating defeat and the loss of Mandalore`s Mask destroyed the once proud culture. Canderous had spoken of this once during the time they`d spent together stopping Malak. Surprisingly, he didn`t blame Revan for what had become of the Mandalorians. He blamed Mandalore for not being strong enough to win their battle; he blamed the brothers and sisters of his clan for being too weak to pick up the pieces so they could rebuild their society. But mostly, he just didn`t talk about it.

O Wojnach Mandaloriańskich
R:37-38


- Wiesz co maska oznacza dla moich ludzi - powiedział Canderous. - Bez niej jesteśmy zgubieni, włóczędzy przemierzający galaktykę bez celu. Odnalezienie Maski może być kluczem do przywrócenia Mandalorianom Honoru... i siły.
Revan wiedział to wszystko. To dlatego schował Maskę po zabiciu Mandalora Ostatecznego... finalny akt upokorzenia pokonanego wroga. Miał nadzieję, że Mandalorianom zajmie pokolenia zanim otrząsną się ze straty najważniejszego symbolu swojej kultury. Bez niej, klany będą zbyt zajęte wzajemnymi walkami, by myśleć o ponownym zaatakowaniu Republiki. Ale jeśli maska zostanie odnaleziona...
- Ktokolwiek ją znajdzie, zostanie okrzyknięty nowym liderem wszystkich klanów - kontynuował Canderous. - Mandalore znów powstanie, a Mandalorianie podążą za nim.
Revan wiedział, że Candeorus dzieli się z nim tą wiedzą z powodu lojalności. Walczyli razem w zbyt wielu bitwach, aby móc utrzymać to w sekrecie. Rozumiał jednakże dlaczego Canderous niechętnie o tym mówił. Wciąż był Mandalorianinem i obawiał się o przyszłość swego ludu.
Rany po Mandaloriańskich Wojnach wciąż były świeże w umysłach Jedi i Republiki. Niepokojące widmo Mandaloriańskiej Armii zjednoczonej pod dowództwem pojedynczego, lubiącego wojaczkę lidera nie zostałoby zignorowane. Nawet jeśli Rada Jedi ponownie odmówiłaby zaangażowania się, senat wysłałby swą flotę, aby zmiażdżyć potencjalne zagrożenie zanim tak naprawdę powstanie.

``You know what the Mask means to my people,`` Canderous said. ``Without it we are lost, vagabonds wandering the galaxy without a purpose. Recovering the Mask could be the key to restoring Mandalorian honor—and power.``
Revan knew all this. That was why he had hidden the Mask after slaying Mandalore the Ultimate—a final act to demoralize a defeated foe. He`d hoped it would take the Mandalorians generations to recover from the loss of their most revered cultural symbol. Without it, the war-like clans would be too busy fighting among themselves for power to even think about conquering Republic worlds. But if the Mask were to be found again…
``Whoever finds it will be hailed as the new leader of the clans,`` Canderous continued. ``Mandalore will rise again, and the Mandalorians will follow.``
Revan knew that Canderous was sharing this knowledge with him out of loyalty. They had been through too many battles together for him to keep this secret. Yet he also understood why Canderous had been reluctant to speak. He was still a Mandalorian, and he feared for the future of his people.
The wounds of the Mandalorian Wars were still fresh in the minds of the Jedi and the Republic. The looming specter of a Mandalorian army unified by a single war-like leader would not be ignored. Even if the Jedi Council refused to take action again, the Senate would send its fleets to crush the potential threat before it could begin.

O przyszłości Mandalorian
R:73


- Nie jestem tu, aby zawłaszczyć maskę dla siebie - zapewnił ją Canderous. - Ty jesteś oficjalnym liderem klanu Ordo. Nie jestem tutaj, aby rzucać ci wyzwanie.
- Wciąż tego nie łapiesz - powiedziała Veela potrząsając głową. - To ty powinieneś być naszym liderem, nie ja! Ty byłeś naszym najlepszym wojownikiem. Naszym czempionem. Naszym bohaterem. Gdy Mandalore zginął, to ty powinieneś zająć jego miejsce! - spojrzała na niego smutno. - Zamiast tego opuściłeś nas. Opuściłeś mnie.

``I`m not here to claim the Mask for myself,`` Canderous assured her. ``You`re the rightful leader of Clan Ordo. I`m not here to challenge you.``
``You still don`t get it,`` Veela said, shaking her head. ``You should be our leader, not me! You were our greatest warrior. You were our champion. Our hero. When Mandalore fell, you should have been the one to take his place!`` She looked at him sadly. ``Instead, you abandoned us. You abandoned me.``

Veela robiąca wyrzuty Canderousowi
R:142


Knights of the Old Republic: WarDo góry

Kra`ake - Zamknij się, Carrick! Widziałem ten miecz świetlny! Znoszę Kace`a i jego rycerzy, bo Mand`alor tak każe... ale nie chcę czarowników w swoich szeregach. Wojownik walczy klingą i blasterem! Pokażę ci tu i teraz!
Ko Sornell - Mógłbyś, Kra'ake... ale musiałbyś pokonać Ko Sornell. A o ile pamiętam, ledwo przeżyłeś naszą ostatnią niesnaskę. Jedi czy nie... chłopak ocalił mojego syna na Essien. Nikt nie będzie nim pomiatał... chyba że ja tak postanowię.

Shut up, Carrick! I saw that lightsaber! I put up with Kace and his Knights because Mand`alor says to... but i won't have sorcerers in my ranks. A Warrior fights with blade and blaster! I'm going to show you, here and now!
You could, Kra'ake... but you'd have to go through Ko Sornell. And as i recall, you barely survived our last disagreement. Jedi or no... the kid saved my son on Essien. Nobody's going to smack him around... unless i decide to.

Ocenianie po czynach w praktyce.


Zayne: Ale nie rozumiem. Jeśli wszyscy boicie się Jedi, czemu pozwoliliście Kace’owi i jego ludziom do was dołączyć?
Koblus: Nie mam pojęcia. Mand`alor wydał zgodę – to nam wystarczy. Jestem tylko specjalistką od łączności.

Zayne: But i don't understant. If you all fear Jedi, why'd you let Kace and his people join?
Koblus: I have no idea. Mand`alor authorized it... that's good enough for us. I'm just comm specialist.

Rozmowa Koblus i Zayne.


The Essential Guide to WarfareDo góry

Lider klanów zginął podczas tych działań, ale Konkwistador który znalazł jego ceremonianlą maskę (stając się w ten sposób nowym Mandalorem) był nawet jeszcze groźniejszy.
The clan leader died in the attempt, but the Crusader who found his ceremonial mask (tus becoming the new Mandalore) was even more dangerous.
O Ostatecznym.


Pokonani konkwistadorzy powrócili do Mandaloriańskiej przestrzeni by przekonać sie, że ich lider miał nową wizję na planecie Shogun: Od teraz wszyscy nie-Taungowie którzy dowiedli swej wartości w walce i przestrzegają mandaloriańskich zasad uznawani są za pełnoprawnych członków klanów.
The defeated crusaders returned to Mandalorian Space to learn that their leader had received a new vision on Shogun: From now on, non-taungs who proved themselves in battle and upheld the Mandalorian warrior code were full members of the clans.
Zmiana społeczne pośród Mandalorian.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021




Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,699,203 unikalne wizyty