Cytaty - Koblus Sornell

Wybierz interesujące cię źródło:
Interferencja Knights of the Old Republic: War
InterferencjaDo góry

Nie obchodzi mnie, że dopiero do nas dołączyliście. Każdy kto znowu mnie zapyta, zostanie pobity na śmierć.
I don't care if you just joined us. Next guy who bothers me gets beaten to death.
Subtelność jednego z Mandalorian, Sornella


Nie, dalej otrzymujemy audycje od Republiki - i tak, stanowią one problem. Nie dla prawdziwych Mando`ade - od nich usłyszysz tylko "kaysh mirsh`kyramud". Nie obchodzi ich to. Ale nie wiem jak z tymi, którzy ubrali hełmy Neo Konkwistadorów pięć minut temu.
No, we're still getting the broadcasts -- and yeah, they're a problem. Not for the real Mando'ade -- ``kaysh mirsh'kyramud`` is all you hear from them. They couldn't care less. But I don't know about some of these guys that put on a Neo-Crusader helmet five minutes ago to join the fun.
Sornell o propagandzie republiki


Tu Sornell. Wszyscy na posterunki, pospieszcie się i załadujcie wszystko. Planeta sama się nie zaatakuje.
Sornell here. Everybody on this duty, hurry up and get this junk loaded. The planet's not going to invade itself.
Ano, nie zaatakuje.


Pomyśl: mogli mieć wspaniałą bitwę, pokaz tego, co jesteśmy warci. To jest dopiero oferta. A tymczasem próbowali przekupstwa? Kupienia sobie pokoju jak wieśniak w sklepie? To wszystko jest warte tyle, co ich flaki.
Think about it: They could have a glorious battle, a true measure of what we're worth. That's a bargain. Instead, they're trying to choose -- a bribe? To buy peace like a peasant at a shop? All it costs is whatever guts they ever had.
Sornell o "propozycji" republiki, aby mando się poddali, w zamian za środki i kasę na podboje poza republiką...


Knights of the Old Republic: WarDo góry

Kra`ake - Zamknij się, Carrick! Widziałem ten miecz świetlny! Znoszę Kace`a i jego rycerzy, bo Mand`alor tak każe... ale nie chcę czarowników w swoich szeregach. Wojownik walczy klingą i blasterem! Pokażę ci tu i teraz!
Ko Sornell - Mógłbyś, Kra'ake... ale musiałbyś pokonać Ko Sornell. A o ile pamiętam, ledwo przeżyłeś naszą ostatnią niesnaskę. Jedi czy nie... chłopak ocalił mojego syna na Essien. Nikt nie będzie nim pomiatał... chyba że ja tak postanowię.

Shut up, Carrick! I saw that lightsaber! I put up with Kace and his Knights because Mand`alor says to... but i won't have sorcerers in my ranks. A Warrior fights with blade and blaster! I'm going to show you, here and now!
You could, Kra'ake... but you'd have to go through Ko Sornell. And as i recall, you barely survived our last disagreement. Jedi or no... the kid saved my son on Essien. Nobody's going to smack him around... unless i decide to.

Ocenianie po czynach w praktyce.


Idźcie, dokąd chcecie, i korzystajcie z tego, co znajdziecie... wychowując dzieci zgodnie ze swoimi zasadami. Weźcie na przykład Ko Sornell... która dba o rodzinę, a przy tym pomaga nam wykorzystywać możliwości tej stacji. Nie ma konfliktu między tymi rolami. Dla Mandalorian tak wygląda życie!
You go anywhere, using anyting you find... all while raising your younglings in accordance with your tenets. Take Ko Sornell here... raising a family while helping us exploit this station's assets. There's no tension between these roles. For a Mandalorian, it's a life!
Dalszy ciąg przemowy Kace'a.


Zayne: Ale nie rozumiem. Jeśli wszyscy boicie się Jedi, czemu pozwoliliście Kace’owi i jego ludziom do was dołączyć?
Koblus: Nie mam pojęcia. Mand`alor wydał zgodę – to nam wystarczy. Jestem tylko specjalistką od łączności.

Zayne: But i don't understant. If you all fear Jedi, why'd you let Kace and his people join?
Koblus: I have no idea. Mand`alor authorized it... that's good enough for us. I'm just comm specialist.

Rozmowa Koblus i Zayne.


A tymczasem znajdź sobie jakąś ścianę i się o nią oprzyj. Podczas najazdów śpimy w zbrojach. Przywykniesz.
In the meantime, find some wall to lean against. During invasions, we sleep in armor. You'll get used to it.
Koblus do Zayne'a.


Po numerze Zayne’a na pokładzie “Parjai” inni wodzowie doszli do wniosku, że zadawanie się z Jedi nie jest warte zachodu. Wszyscy wojownicy kradną promy i odlatują. Wolą wygrać bez twojej magii... i bez angażowania dzieci. Nigdy tego nie rozumiałeś, Kace. Tak, gdy po naszych bitwach zostają sieroty, adoptujemy je... ale nie kradniemy dzieci rodzicom ani opiekunom. Żadne zwycięstwo nie jest tego warte!
After the stunt zayne pulled aboard Parjai, the other chiefs agreed... messing with the Jedi is more trouble than it's worth. All the warriors here are steraling shuttles and leaving. They'd rather win without your magic... and without involving children. You never understood that, Kace. Yes, when our battles create orphans, we adopt them... but we don't steal childrem from their parents or guardians. No victory is worth that!
Ko Sornell do Kace'a.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,155 unikalne wizyty