Cytaty - Knights of the Old Republic: War

Knights of the Old Republic: War

Kace: To dopiero dziwny pomysł. Co byśmy zrobili z mandaloriańskimi jeńcami? Ogłuszając wrogów nie wygrasz wojny!
Kace: Now that is a strange concept. Whatever would we do with Mandalorian Prisoners? You can't win a war set on stun.
Dobrze stwierdzone.


Kra`ake: Już ci mówiłem! Mandalorianie nie zatrzymują się z powodu głupców, którzy dali się postrzelić... nawet jeśli to dowódcy zbiórki! Każdy kto się nam podda, ma wybór. Możesz być niewolnikiem... albo walczyć! A teraz zastrzel tych kanonierów...
Kra`ake: I told you, Carrick! Mandalorians don't stop for fools who get themselves shot... even rally masters! Everyone who surrenders to us gets a choice. You can be a slave... or fight! Now shoot those gunners...
Grunt to wsparcie...


Przepraszam. To Mandalorianie. Wybuchy trochę ich... no, emocjonują.
Sorry about that. Ther're Mandalorians. Blowing things up makes them... well, a little ecited.
Zayne o Mandalorianach.


Morvis - Nawet nie daliście nam hełmów!
Kra`ake - Jesteśmy o lata świetlne od kuźni wojennej! Tutaj trzeba zasłużyć na zbroję!

Morvis: You didn'y even give us helmets!
Kra`ake: We're light-years from a war-forge! Out here, you earn your armor!

Fajna idea.


Kra`ake - Zamknij się, Carrick! Widziałem ten miecz świetlny! Znoszę Kace`a i jego rycerzy, bo Mand`alor tak każe... ale nie chcę czarowników w swoich szeregach. Wojownik walczy klingą i blasterem! Pokażę ci tu i teraz!
Ko Sornell - Mógłbyś, Kra'ake... ale musiałbyś pokonać Ko Sornell. A o ile pamiętam, ledwo przeżyłeś naszą ostatnią niesnaskę. Jedi czy nie... chłopak ocalił mojego syna na Essien. Nikt nie będzie nim pomiatał... chyba że ja tak postanowię.

Shut up, Carrick! I saw that lightsaber! I put up with Kace and his Knights because Mand`alor says to... but i won't have sorcerers in my ranks. A Warrior fights with blade and blaster! I'm going to show you, here and now!
You could, Kra'ake... but you'd have to go through Ko Sornell. And as i recall, you barely survived our last disagreement. Jedi or no... the kid saved my son on Essien. Nobody's going to smack him around... unless i decide to.

Ocenianie po czynach w praktyce.


To miejsce jest teraz nasze... i już to widać! Mandalorianie budują obozy szybciej niż ktokolwiek w historii wojen! Całe życie spędzamy w ruchu!
This place is ours now... and it already looks it! Mandalorians build camps faster than anyone in the history of warfare! We spend our whole lives on the move!
Kace o Mando.


Wiem, że niektórych z was obraża obecność Jedi w naszych szeregach. Mandalorianie zwyciężają przy użyciu broni, a nie sztuczek i czarów! Ale to dlatego dołączyliśmy do waszego ruchu. Moi przyjaciele wierzą w uczciwą walkę... a nie w skorumpowaną Republikę, która wynajmuje Jedi do ochrony! Zatem tym razem, gdy niektórzy Jedi zaczęli walczyć dla Republiki, nie protestowałem jedynie słownie, jak Rada. Zrównoważyłem sytuację... dając Mandalorianom ich własnych Jedi!
I know it offends some of you to have former Jedi in your ranks. Mandalorians win with arms, not tricks and magic! But that's why we joined your movement. My friends believe in a fair fight... not a corrupt republic that leans on jedi for protection! So this time, when some Jedi began fighting for the republic, i didn't just mouth objections, like the council. I set the balance right... by giving the Mandalorians their own Jedi!
Kace o sobie.


Idźcie, dokąd chcecie, i korzystajcie z tego, co znajdziecie... wychowując dzieci zgodnie ze swoimi zasadami. Weźcie na przykład Ko Sornell... która dba o rodzinę, a przy tym pomaga nam wykorzystywać możliwości tej stacji. Nie ma konfliktu między tymi rolami. Dla Mandalorian tak wygląda życie!
You go anywhere, using anyting you find... all while raising your younglings in accordance with your tenets. Take Ko Sornell here... raising a family while helping us exploit this station's assets. There's no tension between these roles. For a Mandalorian, it's a life!
Dalszy ciąg przemowy Kace'a.


Zaprowadź ich do domu, Gheedorze. Jesteśmy tu od godziny... powinien być już zbudowany!
March them to our house, Gheedor. We've been here an hour... it ought to have been built by now!
Koblus o Mando.


Nasza filozofia głosi odrodzenie w ogniu bitwy. Jeśli czekasz w bezruchu, możesz spłonąć.
Our philosophy is one of renewal in the fires of battle. If you sit still, you might as well be buried.
Ko Sornell o filozofii Mandalorian.


Zayne: Ale nie rozumiem. Jeśli wszyscy boicie się Jedi, czemu pozwoliliście Kace’owi i jego ludziom do was dołączyć?
Koblus: Nie mam pojęcia. Mand`alor wydał zgodę – to nam wystarczy. Jestem tylko specjalistką od łączności.

Zayne: But i don't understant. If you all fear Jedi, why'd you let Kace and his people join?
Koblus: I have no idea. Mand`alor authorized it... that's good enough for us. I'm just comm specialist.

Rozmowa Koblus i Zayne.


A tymczasem znajdź sobie jakąś ścianę i się o nią oprzyj. Podczas najazdów śpimy w zbrojach. Przywykniesz.
In the meantime, find some wall to lean against. During invasions, we sleep in armor. You'll get used to it.
Koblus do Zayne'a.


Kace ma rację co do Mandalorian. Niewiele mówią, ale zawsze to, co myślą. Cassus Fett przemierzył raz swoimi drednotami pół galaktyki, tylko po to, by dotrzymać danego mi słowa. A to szalony masowy zabójca.
Kace is right about Mandalorians. They don't say much, but they always mean what they say. Cassus Fett flew his dreadnought halfway across the galaxy once just to keep his word to me. And he's a crazy mass murderer.
Przemyślenia Zayne'a


Zayne: Więc musisz mi pomóc! Mówiłaś, że masz dług wobec mnie...
Ko Sornell: Już to przerabialiśmy. Pomogłeś uciec mnie i mojemu synowi... ale tę operację zaaprobował sam Mandalor. Jej powstrzymanie znacznie wykracza poza mój dług. Przykro mi.

Zayne: Then you've got to help me! You said you owe me...
Ko Sornell: We've been over this. You helped me son and me escape... buy this operation was approved by Mandalore himself. Stopping it goes way beyond what i owe you. I'm sorry.

Zayne i Ko na temat spłaty długu


Haat, Ijaa, Haa’it. Pieczętuję pakt na swój honor... jako Mandalorianin.
Haat, Ijaa, Haa’it. I seal a pact on my honor - as a Mandalorian!
Zayne do Ko Sornell.


Słuchajcie, mówiłem wan... Mando na pewno nie pokazują takiej dyscypliny! Spocznij!
Listen, i told you guys... the last thing mandalorians look is orderly! At ease!
Zayne o Mandalorianach.


Po numerze Zayne’a na pokładzie “Parjai” inni wodzowie doszli do wniosku, że zadawanie się z Jedi nie jest warte zachodu. Wszyscy wojownicy kradną promy i odlatują. Wolą wygrać bez twojej magii... i bez angażowania dzieci. Nigdy tego nie rozumiałeś, Kace. Tak, gdy po naszych bitwach zostają sieroty, adoptujemy je... ale nie kradniemy dzieci rodzicom ani opiekunom. Żadne zwycięstwo nie jest tego warte!
After the stunt zayne pulled aboard Parjai, the other chiefs agreed... messing with the Jedi is more trouble than it's worth. All the warriors here are steraling shuttles and leaving. They'd rather win without your magic... and without involving children. You never understood that, Kace. Yes, when our battles create orphans, we adopt them... but we don't steal childrem from their parents or guardians. No victory is worth that!
Ko Sornell do Kace'a.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,344 unikalne wizyty