Cytaty - Cassus Fett

Wybierz interesujące cię źródło:
Rycerze Starej Republiki: Flashpoint Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Rycerze Starej Republiki: Rycerze cierpienia Knights of the Old Republic: Masks Knights of the Old Republic: Demon
Sekretny Dziennik Demagola Interferencja Knights of the Old Republic (gra) Knights of the Old Republic: War
Rycerze Starej Republiki: FlashpointDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), Fpl:x - Strona z polskiego wydania "Flashpoint".

Cassus: Żołnierze raportują, że kogoś ścigają, prawdopodobnie przemytników. I pochwycili, nie do wiary, żywą Jedi.
Mandalor: Zaczęło się od nich roić jak od mynocków. Więcej mięsa dla Demagola. Czy Rohlan dowodził atakiem, tak jak kazałem?
Cassus: Tak, choć oddziały meldują, że straciły z nim łączność.
Mandalor: Dla własnego dobra... niech ma nadzieję, że zginie!

Cassus: Our troops there report they are in pursuit of what appear to be smugglers. And they took a live Jedi, of all things -- all alone there.
Mandalor: They're becoming thick as mynocks all of sudden. More meat for Demagol. Did Rohlan lead the assault, as I ordered?
Cassus: Yes, though the troops report they've lost contact with him.
Mandalor: For his sake -- he'd better hope he's dead!

Mandalore Ostateczny rozmawiający z Cassusem
Z:8 Fpl:29-30


Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Do góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), ZNRC:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

DRohlan: Su`cuy Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Zaiste, miłe spotkanie, nieczęsto odzywają się do mnie martwi... tym bardziej z tak ciekawą propozycją!
DRohlan: Widzę, że twoja straż przednia to teraz tylko Neokonkwistadorzy.
Mandalor Ostateczny: Cóż, to dziedzictwo wielkiego Rohlana.
DRohlan: "Wielkiego"?
Mandalor Ostateczny: "Rohlana Indagatora", który szukał własnej drogi, aż odkupił swoją hańbę i ocalił naszych żołnierzy we Flashpoint! Mowę umierającego dodałem od siebie.
DRohlan: Mowę umierającego?
Mandalor Ostateczny: W której przyznaje, że zwycięstwo można osiągnąć tylko ściśle wypełniając rozkazy. "Indagataor" zgadza się, że istnieje tylko jedna odpowiedź... a tą odpowiedzią jest słowo Mandalora. Doszliśmy tak daleko i tak szybko, że mamy kłopoty, jakich nigdy nie mieliśmy. Jakie było to ważne słowo, którego użył Cassus Fett? A, tak. Logistyka.

DRohlan: Su`cuy, Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Well met, indeed. It isn’t often I hear from a dead man -- much less one with such an interesting proposition!
DRohlan: I see your vanguard are all Neo-crusaders, now.
Mandalor Ostateczny: Why, that's one more legacy of the great Rohlan.
DRohlan: ``The great...``?
Mandalor Ostateczny: ``Rohlan the Questioner``, who sought his own way until rising from his shame to save our troops at Flashpoint! I added the dying speech myself.
DRohlan: Dying speech?
Mandalor Ostateczny: Where he admits that only in strictly obeying commands can victory be achieved. ``The Questioner`` accepts that there is only one answer -- and that answer is the word of Mandalore. We've come so far, so fast, we have problems we've never had. What's the basic word Cassus Fett used? Ah, yes. Logistics.

O Rohlanie
Z:20 ZNRC:32-33


Mandalor Ostateczny: Tak wielu nowych rekrutów. Różne gatunki, różne zbroje, różne języki... i za mało czasu na poznanie naszych zwyczajów.
Cassus zasugerował najpierw, że mundury... takie same jak legendarnego Rohlana... umożliwią kontrolę nad siłą, która rozrosła się ponad miarę.
[DRohlan?]: Kontrola. Niezbyt mandaloriańska koncepcja.
Mandalor Ostateczny: Niezbyt mandaloriańska wojna. Czy inaczej byłbym tutaj? Nigdy nie podobał mi się wygląd zbroi neokonkwistadorów... ale przydało się zaprowadzenie porządku. Może nawet dzięki temu podbijemy galaktykę.

Mandalor Ostateczny: So many new recruits. Different species, different armors, different languages -- and not enough time to learn our ways.
Cassus first suggesred that the similar uniforms -- like the legend of Rohlan -- could help get control of a force that has grown beyond control.
[DRohlan?]: Control. Not a very Mandalorian concept.
Mandalor Ostateczny: Not a very Mandalorian war. Would I be here if it were? I've never much liked the look or the Neo-Crusader armor -- but the increased order has been useful. We might even conquer the galaxy because of it.

O Zbrojach Neo-konkwistadorów i polityce wojennej Mandalore`a Ostatecznego
Z:20 ZNRC:33


Rycerze Starej Republiki: Rycerze cierpieniaDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), Fpl:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

Mando #1: Ej, ty! Wynocha z naszego nieba! Tak, do ciebie mówię! Włącz odbiornik, idioto! Przechwycone statki trafiają do polarnego punktu zbornego na orbicie w celu przejścia procedur.
Rohlan-D: W celu czego? Muszę lądować i to już!
Mando #1: Ciągle robimy desant w dolnym mieście... musimy mieć wolne korytarze! Rozkaz Cassusa Fetta!
Mando #2: Punkty zborne! Procedury! Z powodu tych bzdur odszedłem z wojska Republiki!
Mando #1: Ach tak? widziałeś kiedyś węża, połykającego banthę? Właśnie to próbujemy robić! Musisz strawić to, co pożerasz... bo inaczej zginiesz!

Mando #1: Hey, you! Get out of our sky! Yes! I mean you! Turn your receiver on, idiot! Vessel captures go to the polar orbital staging area for processing!
Rohlan-D: To what?! I need to land, now!
Mando #1: We're still landing troops for the lower city -- we need the lanes clears! Cassus Fett's orders!
Mando #2: Staging areas! Processing! I left the Republic military because of this garbage!
Mando #1: Oh, yeah? Have you ever seen a serpent swallowing a bantha? That's just what we're trying to do! You've got to be able to digest what you devour -- or you'll die trying!

Odwiedzająć Taris
Z:22 ZNRC:75-76


Cassus: Drednot Parjai, przekazać łupy do południowej strefy orbitalnej w celu przejścia procedur. Ty też, Gratua. Nie mam całego dnia. I spróbuj nie wysadzić więcej tankowców, Jai'galaar. To fajny widok, ale chcę dotrzeć na Coruscant, zanim moi synowie będą mieli synów!
Cassus: Dreadnaught Parjai, return the captures to the south orbital area for processing. Ypu, too, Gratua. I don't have al day. And try not to blow up any more tankers, Jai'galaar. They're fun to watch -- but I'd like to get to Coruscant before my son has sons of his own!
Cassus wydający rozkazy
Z:23 ZNRC:97


Cassus: Widzę, po co mnie tu ściągnęli. Republika nie musi walczyć, kiedy nasze własne siły zderzają się ze sobą.
Gormer: Próbuję się z tym przebić, Cassusie... ale wielu opiera się twojemu systemowi. Jesteśmy Mando'ade! Nie mamy systemów!
Cassus: O, mamy systemy... tyle, że nigdy ich długo nie utrzymujemy. Metoda nomadów. Ruszamy dalej, zanim skończymy. Ale mam dla ciebie propozycje. Gormer... słuchaj Cassusa Fetta, a synowie twoich synów nie będą mieli nic do roboty... bo podbijesz wszystko!

Cassus: I cas see why I was brought in. the Republic doesn't need to fight back when we have our own forces slamming into each other.
Gormer: I'm trying to get word out, Cassus -- but a lot are bucking your system. We're the Mando'ade! We don't have systems!
Cassus: Oh, we have systems -- we just never keep them for long. It's the nomad's curse. We move on before we're finished. But I'll make a deal, Gormer -- you listen to Cassus Fett, and your son's sons will have nothing to do -- because you'll have conquered everything!

Cassus o Mandalorianach
Z:23 ZNRC:97


Gormer: Co, zostawili cię?
Zayne: Jestem... nowy.
Gormer: Jak wszyscy. Zdaje się, że zgubiłeś hełm. Żółtodzioby.
Zayne: Jesteś... jesteś Cassus Fett?
Gormer: W dodatku daltonista, tak?

Gormer: What, did you get left behind?
Zayne: I'm -- new.
Gormer: You and everybody else. I suppose you lost your helmet, while you were at it. Rookies.
Zayne: Are you -- are you Cassus Fett?
Gormer: Color-blind too, huh?

Mando-laik-Zayne
Z:24 ZNRC:127


Gormer: Jesteśmy nomadami. Nie mamy kwatery głównej. Jeśli się nie przemieszczasz, ktoś cię znajdzie. Tubylcy najwyraźniej o tym nie wiedzą. Cassus zbadał ich umocnienia w dolnym mieście i odgadł, gdzie się zaszyli. Tam właśnie poszedł.
Gormer: We're nomads. We don't have headwuarters. If you don't move around, someone will find you. The locals sure don't know that. Cassus studied their strong points in the lower city and figured out where they're holed up. That's where he's gone.
Gormer do Zayne`a
Z:24 ZNRC:127


Knights of the Old Republic: MasksDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA).

.pl a { color:lime;text-decoration:underline; } .opis a { color:white;font-size:10px;text-decoration:underline;} Catharowie zostawili plamę na honorze Mando`ade. Dziś zmyje ją uzywając ich własnego zadufania.
Ale jeśli naprawdę uważasz że potrzebują obrońcy, do dzieła, wojowniku.

The Cathar left a stain of dishonor on the Mando`ade. Today, i wash it clean in the waters of their own presumption.
But if you truly feel they need a defender to stand with them.. then do so, warrior. I salute you. Ke`serim!

Cassus Fett do nieznanej z imienia Mandalorianaki sprzeciwiającej się eksterminacji Catharów.
Z:42
Knights of the Old Republic: DemonDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA)

Mandalore wykształcił swoich poruczników w sposób, w jaki mający szacunek do samego siebie Mandalorianin nigdy by ich nie wykształcił, a wszystko w imię zwycięstwa.
Cassusa Fetta, używającego różnych sztuczek... i Demagola, rzeźnika.

Mandalore has cultivated lieutenants no self-respecting mandalorian ever would, all in the name of victory.
Cassus Fett.. who uses trickery... and Demagol, the butcher.

Rohlan o Mandalorze.
Z:48


Nie jestem Mand`alorem... nie ma we mnie sympatii do rzeźników.
I am not Mand`alor... i have no love for the flesh cerver.
Cassus Fett o Demagolu
Z:49Sekretny Dziennik DemagolaDo góry

W końcu jest tylko jeden Demagol. A w swoim czasie osiągnę więcej niż ktokolwiek inny, kto kiedykolwiek nosił zbroję.
Na pewno więcej niż Cassus Fett, który stał cały czas u boku Mand`alora. Nigdy nie byłem dobry w odczytywaniu emocji – tzw. "języka ciała" jak to potrafią inni Zeltronianie. To jeden z powodów, dla których lubię przebywać z Mandalorianami: zakryta hełmem twarz nie wyraża emocji. Ale podejrzewam, że nawet ja byłbym w stanie odczytać prawdziwe emocje Fetta w dniu dzisiejszym. O tak, mówił i mówił do ucha Mandalore`a. Flashpoint będzie kolejnym Projektem Nowej Generacji, kolejnym marnowaniem czasu – tak twierdził. "Lepiej pokonać Jedi za pomocą broni", powiedział, "niż używać sprytu do wyciągnięcia ich sekretów".
Ale na szczęście Mand`alor nie zmienił zdania. Potęga Jedi upokorzyła Mandalora Nieposkromionego podczas Wojen Sithów. Jeśli zrozumiemy ją, będziemy potrafili ją zanegować – może nawet da się ją zdobyć dla klanów, a mój mikroskop okaże się potężniejszy od tysiąca Dreadnaughtów.
Fett widzi Mandalorian jako broń tępą. Ja przerobię ich na skalpel.

There is only one Demagol. And I, in my time, will achieve more for the Mando'ade than any who ever took up armor.
Certainly more than Cassus Fett, who stood by Mand'alor the whole time. I have never been able to read expressions -- so-called ``body language`` -- the way that other Zeltrons say they can. It is one reason I like being among the Mandalorians: helmeted faces do not speak. But I suspect even I would have found Fett's true face revealing today. Oh, he spoke again and again, nattering into Mand'alor's ear. Flashpoint would be another New Generation Project, he said -- another waste of time. ``Better to defeat the Jedi by force of arms,`` he said, rather than using our wits to pry their secrets from them.
Thankfully, Mand'alor has never changed on this score. Jedi power humiliated Mandalore the Indomitable during the Sith War. If that power can be understood, can be negated -- can even be harvested for the clans, my microscope will prove mightier than a thousand Dreadnaughts.
Fett sees the Mandalorians as a blunt weapon. I will craft them into a scalpel.

Przemyślenia Demagola.


Rozpoznałem jednego z wojowników, którzy ich przywieźli. Nie jest to jeden z tzw. Nowych Konkwistadorów Fetta, ale wojownik w klasycznym sensie tego słowa: nazywają go Rohlanem Uciekinierem. To tylko żołnierz, ale bardzo utalentowany + ponieważ starają się go utrzymać w ciągłej gotowości bojowej, mimo tego, że wtyka nos w nieswoje sprawy. Słyszałem też, że wypytuje o mnie, ale nie powiedział dziś niczego w mojej obecności i poszedł sobie.
I recognized one of the warriors who brought them in. Not one of Fett's so-called Neo-Crusaders, but a fighter in the classic mold: ``Rohlan the Runner,`` they call him. Just a shock trooper, really, but evidently a skilled one -- for they keep putting him back into action despite a tendency to dart off and nose into business that does not concern him. I even heard once he was asking questions about me -- though he said nothing in my presence today, and went about his business.
Przemyślenia Demagola, o Rohlanie.


InterferencjaDo góry

Uwaga, Mandalorianie! Tu znowu Goodvalor. Kiedy czekacie na koniec, a zapewniam was, że wkrótce on nastąpi! - pomyślałem, że porozmawiamy o was. No wiecie, o Mando`ade - synach i córkach Mandalore. To brzmi fajnie, ale niestety przykro mi to mówić: jesteście adoptowani.
Mówiono nam, że kiedyś byliście dumnymi, kochającymi pokój obywatelami światów, które padły łupem Mandalore`a i jego przydupasa Cassusa Fetta. A także o tym, że wielu z was zostało skuszonych w ten czy inny sposób, żeby ubrać zbroję i dołączyć do tej szalonej sprawy! A wiecie jaka jest prawdziwa przyczyna? Wiecie, za co walczycie? To coś to ego. Niewarte by ryzykować skórę albo łuski czy co tam macie.

Attention Mandalorians! Goodvalor, again. While you're waiting for the end to come -- and brother, is it on its way! -- I thought we'd have a talk about you. You know, the Mando'ade -- the ``sons and daughters of Mandalore.`` That sounds nice, but I hate to break it to most of you: You're adopted.
They've told us many of you were once upstanding, peace-loving residents of worlds invaded by Mandalore and his thug, Cassus Fett. And that many of you were lured, by threat or trickery, into donning armor and joining his mad cause! But do you really know what that cause is? Do you know what you're fighting for? It's ego. Bruised ego is all it is -- not worth putting your skin (or scales, or whatever) on the line for.

Republikańska propaganda z okresu wojen Mandaloriańskich


Knights of the Old Republic (gra)Do góry

Zbroja Cassusa Fetta, najbardziej poszukiwanego człowieka w znanym wszechświecie. Zyskał rozgłos po zamordowaniu kapitana fregaty flagowej Republiki podczas bitwy przy Gromadzie Jaga. Uważany za zmarłego.
The armor of Cassus Fett, the most wanted man in known space. Famous for killing the captain of a flagship Republic frigate at the Battle of Jaga's Cluster, he is presumed dead.
O zbroi Cassusa i samym Cassusie


Knights of the Old Republic: WarDo góry

Kace ma rację co do Mandalorian. Niewiele mówią, ale zawsze to, co myślą. Cassus Fett przemierzył raz swoimi drednotami pół galaktyki, tylko po to, by dotrzymać danego mi słowa. A to szalony masowy zabójca.
Kace is right about Mandalorians. They don't say much, but they always mean what they say. Cassus Fett flew his dreadnought halfway across the galaxy once just to keep his word to me. And he's a crazy mass murderer.
Przemyślenia Zayne'a


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,406 unikalne wizyty