Cytaty - Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią

Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), ZNRC:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

DRohlan: Co tam u Demagola?
Squint: To dziwne. Tego wieczoru, kiedy wyruszyliśmy, wpadł w śpiączkę... i nie zdołaliśmy go już dobudzić. Dostał tyle środków uspokajających, że nawet gundark by padł. Przypuszczamy, że sam to sobie zrobił, jeszcze w laboratorium.
DRohlan: Możliwe. Pewnie nie chciał niczego ujawniać. Pamiętacie, jakie sprawiał kłopoty. Nie starałbym się zbyt mocno trzymać go przy życiu.

DRohlan: Speaking of which... how fares Demagol?
Squint: It was odd. The night we left, he fell into a coma -- and we haven't been able to rouse him since. He was tranq'ed up with enough sedative to drop a gundark. We think he did it to himself, while he was still in his lab.
DRohlan: He could have. He would not have wanted to reveal anything. You remember the trouble he had walking. I would not try too hard to preserve his life.

DRohlan wypytujący o... siebie.
Z:19 ZNRC:17-18


Mandalor Ostateczny:  Czołem, arkaniański statku... Pozdrowienia od klanów Mand`alora dla Arkoha, lorda Adaski z Arkanian. Otrzymaliśmy wasze zaproszenie. Przygotujcie się do przyjęcia naszego promu.
Mandalor Ostateczny: Hail, Arkanian vessel -- and greetings from the clans of Mand`alor to Arkoh, Lord Adasca of the Arkanians. We have received your invitation. Stand by to receive my shuttle.
Mandalore Ostateczny przybywający
Z:19 ZNRC:24-25


Mandalor Ostateczny: Witaj, Arkohu, lordzie z Adasców... i hołd dla zmarłych z twojego rodu.
Squint: Też będziesz zmarłym, Mandalorze!
Mandalor Ostateczny: Co to znaczy, Adasco? Nie minęliśmy frontu, żeby dręczyły nas dzieci... chociaż chętnie uśmiercę tego tutaj.

Mandalor Ostateczny: Well met, Arkoh, Lord of the Adascas -- and all honor to your family's dead.
Squint: You’ll be the one who's dead, Mandalore! I don't know why you’re here -- but your filthy war ends now!
Mandalor Ostateczny: What is this, Adasca. We haven't crossed the battlefront to by pestered by children -- though I'll gladly dispatch this one!

Mandalore`a opinia o Squincie.
Z:20 ZNRC:29


Adm. Karath: Cofnij się Mandalorze!
Mandalor Ostateczny: A, admirał Karath, tak? Czy też straciłeś stopień razem z okrętem flagowym? Poznajesz ten topór? Wykuto go z twojego tak zwanego „Courageousa”... kiedy zaczęliśmy go przetapiać na złom!

Adm. Karath: Back off, Mandalore!
Mandalor Ostateczny: Ah, admiral Karath, is it? Or did you lose the rank as well as your flagship? Recognize this ace? It was forged from your so-called Courageous-- when we began melting it down for scrap!

Mandalore wie jak wkurzyć aruetii.
Z:20 ZNRC:30


DRohlan: Su`cuy Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Zaiste, miłe spotkanie, nieczęsto odzywają się do mnie martwi... tym bardziej z tak ciekawą propozycją!
DRohlan: Widzę, że twoja straż przednia to teraz tylko Neokonkwistadorzy.
Mandalor Ostateczny: Cóż, to dziedzictwo wielkiego Rohlana.
DRohlan: "Wielkiego"?
Mandalor Ostateczny: "Rohlana Indagatora", który szukał własnej drogi, aż odkupił swoją hańbę i ocalił naszych żołnierzy we Flashpoint! Mowę umierającego dodałem od siebie.
DRohlan: Mowę umierającego?
Mandalor Ostateczny: W której przyznaje, że zwycięstwo można osiągnąć tylko ściśle wypełniając rozkazy. "Indagataor" zgadza się, że istnieje tylko jedna odpowiedź... a tą odpowiedzią jest słowo Mandalora. Doszliśmy tak daleko i tak szybko, że mamy kłopoty, jakich nigdy nie mieliśmy. Jakie było to ważne słowo, którego użył Cassus Fett? A, tak. Logistyka.

DRohlan: Su`cuy, Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Well met, indeed. It isn’t often I hear from a dead man -- much less one with such an interesting proposition!
DRohlan: I see your vanguard are all Neo-crusaders, now.
Mandalor Ostateczny: Why, that's one more legacy of the great Rohlan.
DRohlan: ``The great...``?
Mandalor Ostateczny: ``Rohlan the Questioner``, who sought his own way until rising from his shame to save our troops at Flashpoint! I added the dying speech myself.
DRohlan: Dying speech?
Mandalor Ostateczny: Where he admits that only in strictly obeying commands can victory be achieved. ``The Questioner`` accepts that there is only one answer -- and that answer is the word of Mandalore. We've come so far, so fast, we have problems we've never had. What's the basic word Cassus Fett used? Ah, yes. Logistics.

O Rohlanie
Z:20 ZNRC:32-33


Mandalor Ostateczny: Tak wielu nowych rekrutów. Różne gatunki, różne zbroje, różne języki... i za mało czasu na poznanie naszych zwyczajów.
Cassus zasugerował najpierw, że mundury... takie same jak legendarnego Rohlana... umożliwią kontrolę nad siłą, która rozrosła się ponad miarę.
[DRohlan?]: Kontrola. Niezbyt mandaloriańska koncepcja.
Mandalor Ostateczny: Niezbyt mandaloriańska wojna. Czy inaczej byłbym tutaj? Nigdy nie podobał mi się wygląd zbroi neokonkwistadorów... ale przydało się zaprowadzenie porządku. Może nawet dzięki temu podbijemy galaktykę.

Mandalor Ostateczny: So many new recruits. Different species, different armors, different languages -- and not enough time to learn our ways.
Cassus first suggesred that the similar uniforms -- like the legend of Rohlan -- could help get control of a force that has grown beyond control.
[DRohlan?]: Control. Not a very Mandalorian concept.
Mandalor Ostateczny: Not a very Mandalorian war. Would I be here if it were? I've never much liked the look or the Neo-Crusader armor -- but the increased order has been useful. We might even conquer the galaxy because of it.

O Zbrojach Neo-konkwistadorów i polityce wojennej Mandalore`a Ostatecznego
Z:20 ZNRC:33


Mandalor Ostateczny: Ale to na zewnątrz... to dopiero odkrycie. I musiałeś ruszyć sam, by je znaleźć. Jesteś gotowy wrócić z nami?
DRohlan: Nie. Chyba znalazłem coś jeszcze bardziej niezwykłego... ale potrzebuję więcej czasu, by się upewnić.
Mandalor Ostateczny: Wiem już dosyć, by ci wierzyć. Ruszaj więc, ale najpierw... chcę żebyś wziął nową zbroję z naszych magazynów. "Rohlan" musi pozostać martwy. Dla Mandalora.

Mandalor Ostateczny: But that out there -- that is a discovery. And you had to go off on your own to find it. Are you ready to come back with us?
DRohlan: No. I think I have found something even more amazing -- but it will require more time to know for sure.
Mandalor Ostateczny: I know enough to believe you, now. So, go. But first -- I require you to take a new suit of armor from our stores. ``Rohlan`` must remain dead. For Mandalore.

Mandalore i Demagol.
Z:20 ZNRC:33


Adm. Karath: Skąd to nagłe zainteresowanie intrygami, Mandalorze? Miałeś być wojownikiem. Chcesz ślimaków, więc czemu ich nie weźmiesz?
Mandalor Ostateczny: To odległa przestrzeń, lecz jednak republikańska. Po za tym czegoś się nauczyłem. Polityka, to po prostu wojna, prowadzona innymi metodami.

Adm. Karath: What's with the recent interest in intrigues, Manddalore? You were supposed to be a warrior. You want the slugs, why don’t you just take them?
Mandalor Ostateczny: As remote as it is, this is still Republic space. Besides, I have learned something. Politics is simply the continuation of war by other means.

Mandalore, o polityce.
Z:20 ZNRC:48


Squint: Ty... Nie mówisz poważnie!
Mandalor Ostateczny: Mandalor zawsze mówi poważnie, młodzieńcze.

Squint: You -- you can't be serious!
Mandalor Ostateczny: Mandalore is always serious, youngling.

Mandalore.
Z:21 ZNRC:51


[O uwięzionej Jarael]
Lucien: A. Czyli nie musimy jej ratować. Po prostu ją zabijemy. Jeśli zginie, Adasca straci przewagę. To najpewniejszy sposób... a stawka jest zbyt wysoka, by próbować czegoś innego. Znasz jakiś powód, dlaczego miałoby się nie udać?
DRohlan: Tylko jeden... zginiesz, zanim się do niej zbliżysz.

Lucien: Ah. We wouldn't have to save her, then. We'll just kill her. If she dies, Adasca's leverage is gone. It's the surest way -- and the stakes are too high for anything else. Can you think of a reason it wouldn’t work?
DRohlan: Just one... you will be dead before you get near her.

Lucien i jego Jedi-podejście...
Z:21 ZNRC:53-54


Zayne: W porządku, panowie... on też jest ze mną!
Carth: Tak? To Mandalorianin!
Zayne: Jesteś ze mną, nie? Zaufaj mi! Rohlanie, co tu robisz?
DRohlan: Wyrzucałem nową zbroję, którą mi dali, i po prostu poszedłem do źródła dźwięku.

Zayne: It's okay, guys – he's with me too!
Carth: He is? He's a Mandalorian!
Zayne: Well, you're with me, right? Trust me! Rohlan, what are you doing here?
DRohlan: I was ditching the new armor they gave me and I just followed the noise.

Zayne spotykający "Rohlana"
Z:21 ZNRC:54


DRohlan: Exogorthy stanowiły zaskoczenie dla Mandalora... popsuły mu szyki. Ucieszy się, jeśli nikt nie będzie ich kontrolować. A jeśli chodzi o ocalenie Jarael... służę do ostatniego tchu.
DRohlan: The exogorths were a suprise to Mand'alor -- upsetting his plans. He will be satisfied if no one controls them. And to save Jarael -- you have my last breath.
"Rohlan", o ślimakach i Jarael
Z:21 ZNRC:54


[na widok Rohlana-Demagola, nadal w zbroi Dyre'a]
Mandalor Ostateczny: No i proszę! Myślałem, że zmienisz się w... nieważne.

Mandalor Ostateczny: There you are! I thought you were going to change into -- never mind.
Mandalore, zaskoczony.
Z:21 ZNRC:55


Mandalor Ostateczny: Słyszysz to, Adasca? Ich politycy nigdy nie zgodzą się na to, co ja ci mogę dać. W ich władzach panuje rozłam. Moja władza jest absolutna.
Adasca: Czyja władza, Mandalorze? Rozmawialiśmy o cenie. Ale jeśli zachowam kontrolę operacyjną nad exogorthami... porozmawiamy o daninie.
Mandalor Ostateczny: Uważaj Arkanianinie. Broń z nikogo nie czyni wojownika.

Mandalor Ostateczny: Do you hear them, Adasca? Their politicians will never agree to what I can provide for you. Their authority is split. My power is absolute.
Adasca: Whose power, Mandalore? We've been talking price. But if I retain operational control of the exogorths... then we're talking tribute.
Mandalor Ostateczny: Have a care, Arkanian. A weapon does not make one a warrior.

Mandalore grożący Adasce
Z:21 DSNG:55-56


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,027 unikalne wizyty