Cytaty - Demagol

Wybierz interesujące cię źródło:
Rycerze Starej Republiki: Flashpoint Rycerze Starej Republiki: Noce gniewu Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Rycerze Starej Republiki: Rycerze cierpienia Rycerze Starej Republiki: Wektor Knights of the Old Republic: Demon Sekretny Dziennik Demagola Legion 501
Rycerze Starej Republiki: FlashpointDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), Fpl:x - Strona z polskiego wydania "Flashpoint".

Demagol: Jesteś tu mile widziana, droga kobieto. Mam nieskończenie wiele teorii na temat zdolności Jedi. Ale sami Jedi mi się kończą. Pójdziesz ze mną, dobrze?
Squint: Demagolu, czekaj! Zostaw ją. Ja pójdę.
Demagol: Squint, wiesz, że jesteś moim ulubieńcem. Ale to byłoby wobec niej nieuprzejme.
Squint: Weź mnie. Nalegam. Muszę mieć jakieś zdolności, których jeszcze nie odkryłeś.

Demagol: You are most welcome here, my dear woman. I have an endless supply of theories about Jedi abilities -- yet I keep running out of Jedi. Join me, won't you?
Squint: Demagol, wait! Leave her. I'll go.
Demagol: Squint, you know you’re my favorite. But this is rude to our new guest.
Squint: Take me. I insist. I must have some ability you haven't discovered yet.

"Doktor" Demagol
Z:8 Fpl:50


Demagol: Nie zawracaj mi głowy młodzikami, wojowniku.
Rohlan: To rycerz. Omal nie zginąłem, kiedy go łapałem. Weź się za niego, doktorze. Chcę, żeby go bolało. Bardzo.
Demagol: W swoim czasie, wojowniku. Najpierw mam plany wobec tej młodej damy.
Rohlan: Spieszy mi się z powrotem na wojnę. Zróbmy to teraz.
Demagol: Niech będzie. Chodźmy do laboratorium.

Demagol: Don't bother me with younglings, warrior.
Rohlan: He's a knight, all right. Nearly broke my neck stopping him. Set him up, doc -- I want to see him hurt. Bad.
Demagol: In time, warrior. I have plans for the young lady first.
Rohlan: I've got a war to get back to. We do this now!
Demagol: Very well, then. To the laboratory.

Rohlan wciągający Demagola w pułapkę
Z:10 Fpl:55


Demagol: Powiedz, wojowniku, jak postępuje wielka inwazja Mand’alora?
Rohlan: Chwała Mand’alora to nasza chwała, Demagolu.
Demagol: O, wiem. Służę sprawie na swój sposób. Odnalezienie źródła tak zwanych talentów Mocy to klucz do ich unieszkodliwienia... albo powielenia. Zaszedłbym dalej... ale choć było wielu Mand’alorów, jest tylko jeden Demagol. Na razie.

Demagol: Tell me, warrior, how goes Mand`alor's great invasion?
Rohlan: Mand`alor's glory is our glory, Demagol.
Demagol: Oh, I know. I contribute to the cause in my own way. Finding the source of the so-called Force talents will be the key to negating them -- or replicating them. I'd be further along -- but while there have been many Mand`alors, there is but one Demagol. So far.

Demagol rozmawiający z Rohlanem
Z:10 Fpl:56


Demagol: Poznaję cię, wojowniku. Jesteś Uciekinierem, o którym opowiadają. Rohlan, tak?
Rohlan: Nie jestem uciekinierem. Po prostu wspieram sprawę po swojemu. Jak ty.

Demagol: I recognize you, warrior. You're the Runner they talk about. Rohlan, isn't it?
Rohlan: I'm not a runner. I just advance the cause by my own means. Like you.

Demagol i Rohlan
Z:10 Fpl:56


Rohlan: Nie wierz we wszystko, co mówią. Ja nie wierzę.
Rohlan: Don't believe everything you hear. I know I don't.
Rohlan do Demagola, zanim mu przywalił w łeb
Z:10 Fpl:57


Zayne [przebrany za Demagola]: Niezbyt podoba mi się rola doktora Demagola. Mówisz, że zamknąłeś go w składziku?
Rohlan: Ocknie się dopiero za jakiś czas... zdążymy zrobić to, co mamy zrobić. Czułbym się lepiej, gdybym go wykończył.
Zayne: A ja czułbym się lepiej, gdyby nosił mniejszy rozmiar! Musiałem włożyć pod spód wszystkie swoje ubrania, żeby udała się ta maskarada!
Rohlan: Dopóki zbroja jest szczelna, będziesz żył.
Zayne: Nie jestem taki pewien. Zdaje się, że od dawna nie robił prania.

Zayne: I don't think I like being doctor Demagol very much. You said you locked him in the storage closet?
Rohlan: He should be out for a while -- long enough for us to do what we have to do. I'd be more comfortable if I'd finished him off.
Zayne: I'd be more comfortable if he took a smaller size! I have to wear all my clothes under here just to pull this off!
Rohlan: As long as the armor's enviro-seals are tight, you'll live.
Zayne: I'm not so sure -- I don't think he's done his laundry in a while.

Marudzenie Zayne`a
Z:10 Fpl:60


Rohlan: Nie, wartowniku! Musisz się przedrzeć do Mand’alora i powiedzieć mu o nowej taktyce Republiki!
Mando: Ale Demagol...
Rohlan: Spróbuję zabrać doktora małym statkiem, którym przyleciałem... o ile przeżyjemy!
Mando: Jak się nazywasz, wojowniku?
Rohlan: Rohlan Dyre... powiedzcie, że zginąłem za Mandalorę!

Rohlan: Go, sentry! You’ve got to Mand`alor and tell him about this new tactic the Republic is using!
Mando: But Demagol...!
Rohlan: I'll try to get the doctor out on that little ship I came in -- if we survive!
Mando: What's your name, warrior?
Rohlan: Rohlan Dyre -- tell them I died for Mandalore!

Rohlan chcący stworzyć sobie "przykrywkę".
Z:10 Fpl:65-66


Rycerze Starej Republiki: Noce gniewuDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), DSNG:x - Strona z polskiego wydania "Dni strachu, noce gniewu".

DRohlan: Mandaloriańscy wojownicy dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy umieją używać swoich zestawów medycznych... i tych, których potem grzebiemy.
DRohlan: There are two kinds of Mandalorian Warriors, Jarael. The ones who figure out how to use their medkits — and the ones we bury.
DRohlan o Mandalorianach
Z16


DRohlan: Bo ciągle próbują zabrać mi zbroje.
Adasca: I to jest warte przemocy?
DRohlan: Jest warte wszystkiego. Zbroja dla Mandalorianina to część niego samego.

DRohlan: They keep trying to take my arrmor.
Adasca: And this is worth violence?
DRohlan: It is worth everything. To a Mandalorian, it is who we are.

DRohlan nie chcący zdjąć swojej zbroi, a więc ujawnić swej prawdziwej tożsamości.
Z:17


Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Do góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), ZNRC:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

DRohlan: Co tam u Demagola?
Squint: To dziwne. Tego wieczoru, kiedy wyruszyliśmy, wpadł w śpiączkę... i nie zdołaliśmy go już dobudzić. Dostał tyle środków uspokajających, że nawet gundark by padł. Przypuszczamy, że sam to sobie zrobił, jeszcze w laboratorium.
DRohlan: Możliwe. Pewnie nie chciał niczego ujawniać. Pamiętacie, jakie sprawiał kłopoty. Nie starałbym się zbyt mocno trzymać go przy życiu.

DRohlan: Speaking of which... how fares Demagol?
Squint: It was odd. The night we left, he fell into a coma -- and we haven't been able to rouse him since. He was tranq'ed up with enough sedative to drop a gundark. We think he did it to himself, while he was still in his lab.
DRohlan: He could have. He would not have wanted to reveal anything. You remember the trouble he had walking. I would not try too hard to preserve his life.

DRohlan wypytujący o... siebie.
Z:19 ZNRC:17-18


DRohlan: Su`cuy Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Zaiste, miłe spotkanie, nieczęsto odzywają się do mnie martwi... tym bardziej z tak ciekawą propozycją!
DRohlan: Widzę, że twoja straż przednia to teraz tylko Neokonkwistadorzy.
Mandalor Ostateczny: Cóż, to dziedzictwo wielkiego Rohlana.
DRohlan: "Wielkiego"?
Mandalor Ostateczny: "Rohlana Indagatora", który szukał własnej drogi, aż odkupił swoją hańbę i ocalił naszych żołnierzy we Flashpoint! Mowę umierającego dodałem od siebie.
DRohlan: Mowę umierającego?
Mandalor Ostateczny: W której przyznaje, że zwycięstwo można osiągnąć tylko ściśle wypełniając rozkazy. "Indagataor" zgadza się, że istnieje tylko jedna odpowiedź... a tą odpowiedzią jest słowo Mandalora. Doszliśmy tak daleko i tak szybko, że mamy kłopoty, jakich nigdy nie mieliśmy. Jakie było to ważne słowo, którego użył Cassus Fett? A, tak. Logistyka.

DRohlan: Su`cuy, Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Well met, indeed. It isn’t often I hear from a dead man -- much less one with such an interesting proposition!
DRohlan: I see your vanguard are all Neo-crusaders, now.
Mandalor Ostateczny: Why, that's one more legacy of the great Rohlan.
DRohlan: ``The great...``?
Mandalor Ostateczny: ``Rohlan the Questioner``, who sought his own way until rising from his shame to save our troops at Flashpoint! I added the dying speech myself.
DRohlan: Dying speech?
Mandalor Ostateczny: Where he admits that only in strictly obeying commands can victory be achieved. ``The Questioner`` accepts that there is only one answer -- and that answer is the word of Mandalore. We've come so far, so fast, we have problems we've never had. What's the basic word Cassus Fett used? Ah, yes. Logistics.

O Rohlanie
Z:20 ZNRC:32-33


Mandalor Ostateczny: Tak wielu nowych rekrutów. Różne gatunki, różne zbroje, różne języki... i za mało czasu na poznanie naszych zwyczajów.
Cassus zasugerował najpierw, że mundury... takie same jak legendarnego Rohlana... umożliwią kontrolę nad siłą, która rozrosła się ponad miarę.
[DRohlan?]: Kontrola. Niezbyt mandaloriańska koncepcja.
Mandalor Ostateczny: Niezbyt mandaloriańska wojna. Czy inaczej byłbym tutaj? Nigdy nie podobał mi się wygląd zbroi neokonkwistadorów... ale przydało się zaprowadzenie porządku. Może nawet dzięki temu podbijemy galaktykę.

Mandalor Ostateczny: So many new recruits. Different species, different armors, different languages -- and not enough time to learn our ways.
Cassus first suggesred that the similar uniforms -- like the legend of Rohlan -- could help get control of a force that has grown beyond control.
[DRohlan?]: Control. Not a very Mandalorian concept.
Mandalor Ostateczny: Not a very Mandalorian war. Would I be here if it were? I've never much liked the look or the Neo-Crusader armor -- but the increased order has been useful. We might even conquer the galaxy because of it.

O Zbrojach Neo-konkwistadorów i polityce wojennej Mandalore`a Ostatecznego
Z:20 ZNRC:33


Mandalor Ostateczny: Ale to na zewnątrz... to dopiero odkrycie. I musiałeś ruszyć sam, by je znaleźć. Jesteś gotowy wrócić z nami?
DRohlan: Nie. Chyba znalazłem coś jeszcze bardziej niezwykłego... ale potrzebuję więcej czasu, by się upewnić.
Mandalor Ostateczny: Wiem już dosyć, by ci wierzyć. Ruszaj więc, ale najpierw... chcę żebyś wziął nową zbroję z naszych magazynów. "Rohlan" musi pozostać martwy. Dla Mandalora.

Mandalor Ostateczny: But that out there -- that is a discovery. And you had to go off on your own to find it. Are you ready to come back with us?
DRohlan: No. I think I have found something even more amazing -- but it will require more time to know for sure.
Mandalor Ostateczny: I know enough to believe you, now. So, go. But first -- I require you to take a new suit of armor from our stores. ``Rohlan`` must remain dead. For Mandalore.

Mandalore i Demagol.
Z:20 ZNRC:33


[O uwięzionej Jarael]
Lucien: A. Czyli nie musimy jej ratować. Po prostu ją zabijemy. Jeśli zginie, Adasca straci przewagę. To najpewniejszy sposób... a stawka jest zbyt wysoka, by próbować czegoś innego. Znasz jakiś powód, dlaczego miałoby się nie udać?
DRohlan: Tylko jeden... zginiesz, zanim się do niej zbliżysz.

Lucien: Ah. We wouldn't have to save her, then. We'll just kill her. If she dies, Adasca's leverage is gone. It's the surest way -- and the stakes are too high for anything else. Can you think of a reason it wouldn’t work?
DRohlan: Just one... you will be dead before you get near her.

Lucien i jego Jedi-podejście...
Z:21 ZNRC:53-54


Zayne: W porządku, panowie... on też jest ze mną!
Carth: Tak? To Mandalorianin!
Zayne: Jesteś ze mną, nie? Zaufaj mi! Rohlanie, co tu robisz?
DRohlan: Wyrzucałem nową zbroję, którą mi dali, i po prostu poszedłem do źródła dźwięku.

Zayne: It's okay, guys – he's with me too!
Carth: He is? He's a Mandalorian!
Zayne: Well, you're with me, right? Trust me! Rohlan, what are you doing here?
DRohlan: I was ditching the new armor they gave me and I just followed the noise.

Zayne spotykający "Rohlana"
Z:21 ZNRC:54


DRohlan: Exogorthy stanowiły zaskoczenie dla Mandalora... popsuły mu szyki. Ucieszy się, jeśli nikt nie będzie ich kontrolować. A jeśli chodzi o ocalenie Jarael... służę do ostatniego tchu.
DRohlan: The exogorths were a suprise to Mand'alor -- upsetting his plans. He will be satisfied if no one controls them. And to save Jarael -- you have my last breath.
"Rohlan", o ślimakach i Jarael
Z:21 ZNRC:54


[na widok Rohlana-Demagola, nadal w zbroi Dyre'a]
Mandalor Ostateczny: No i proszę! Myślałem, że zmienisz się w... nieważne.

Mandalor Ostateczny: There you are! I thought you were going to change into -- never mind.
Mandalore, zaskoczony.
Z:21 ZNRC:55


Rycerze Starej Republiki: Rycerze cierpieniaDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), Fpl:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

Mando #1: Ej, ty! Wynocha z naszego nieba! Tak, do ciebie mówię! Włącz odbiornik, idioto! Przechwycone statki trafiają do polarnego punktu zbornego na orbicie w celu przejścia procedur.
Rohlan-D: W celu czego? Muszę lądować i to już!
Mando #1: Ciągle robimy desant w dolnym mieście... musimy mieć wolne korytarze! Rozkaz Cassusa Fetta!
Mando #2: Punkty zborne! Procedury! Z powodu tych bzdur odszedłem z wojska Republiki!
Mando #1: Ach tak? widziałeś kiedyś węża, połykającego banthę? Właśnie to próbujemy robić! Musisz strawić to, co pożerasz... bo inaczej zginiesz!

Mando #1: Hey, you! Get out of our sky! Yes! I mean you! Turn your receiver on, idiot! Vessel captures go to the polar orbital staging area for processing!
Rohlan-D: To what?! I need to land, now!
Mando #1: We're still landing troops for the lower city -- we need the lanes clears! Cassus Fett's orders!
Mando #2: Staging areas! Processing! I left the Republic military because of this garbage!
Mando #1: Oh, yeah? Have you ever seen a serpent swallowing a bantha? That's just what we're trying to do! You've got to be able to digest what you devour -- or you'll die trying!

Odwiedzająć Taris
Z:22 ZNRC:75-76


[do Jarael, o treningu]
Rohlan-D: Jesteś zgnębiona. My, Mandalorianie, radzimy sobie z problemami po mandaloriańsku. Może zdołam ci pomóc.

Rohlan-D: You are distraught. We Mandalorians deal with problems in a Mandalorian way. Perhaps I can help.
Demagol do Jarael
Z:23 ZNRC:107


Rycerze Starej Republiki: WektorDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA)

To szalony stażysta szalonego lekarza wraca do swojego domu wariatów. zajmę się tym.
It`s the crazy doctor`s crazy intern... coming back to his madhouse.
O Pulsipherze i Demagolu.
Z:26


Od flashpoint próbował znaleźć coś, żeby zrobić z siebie nowego Demagola. Jakbyśmy takiego potrzebowali.
He`s been trying since flashpoint to find something to make himself the new Demagol. Like we neeeded one.
Opinia jednego z Mandalorian na temat Pulsiphera/Demagola.
Z:26


Knights of the Old Republic: DemonDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA)

Dali mi nowe imię... i nowe życie. Myślałem, że w surowym życiu nomadów odnajdę ukojenie.
They gave me a new name... and a new life. I thought in the austere life of a nomad, i would find solace.
Demagol mówiący (kłamiący?) Jarael o tym dlaczego został Mando.
Z:48


Mandalore wykształcił swoich poruczników w sposób, w jaki mający szacunek do samego siebie Mandalorianin nigdy by ich nie wykształcił, a wszystko w imię zwycięstwa.
Cassusa Fetta, używającego różnych sztuczek... i Demagola, rzeźnika.

Mandalore has cultivated lieutenants no self-respecting mandalorian ever would, all in the name of victory.
Cassus Fett.. who uses trickery... and Demagol, the butcher.

Rohlan o Mandalorze.
Z:48


To wszystko jest odrażające... dzieci są święte dla Mando`ade! Rozsmaruje go po glebie.
Everything about this is disgusting... children are sacred to the Mando`ade! i`m gonna make him a smear on the ground.
Rohlan o Demagolu
Z:48


Nie jestem Mand`alorem... nie ma we mnie sympatii do rzeźników.
I am not Mand`alor... i have no love for the flesh cerver.
Cassus Fett o Demagolu
Z:49


Nie ma w Tobie nic Mandaloriańskiego, dar`manda!
Kłamstwa, oszustwa... nawet testy an dzieciach?
Nie masz prawa do noszenia zbroi...
...a już zwłaszcza mojej!

There`s nothing Mandalorian in you, dar`manda!
Lies, deceit... even testing on children?!
You haven`t earnet the right to armor...
...least of all, mine!

Rohlan do Demagola
Z:50


Sekretny Dziennik DemagolaDo góry

W końcu jest tylko jeden Demagol. A w swoim czasie osiągnę więcej niż ktokolwiek inny, kto kiedykolwiek nosił zbroję.
Na pewno więcej niż Cassus Fett, który stał cały czas u boku Mand`alora. Nigdy nie byłem dobry w odczytywaniu emocji – tzw. "języka ciała" jak to potrafią inni Zeltronianie. To jeden z powodów, dla których lubię przebywać z Mandalorianami: zakryta hełmem twarz nie wyraża emocji. Ale podejrzewam, że nawet ja byłbym w stanie odczytać prawdziwe emocje Fetta w dniu dzisiejszym. O tak, mówił i mówił do ucha Mandalore`a. Flashpoint będzie kolejnym Projektem Nowej Generacji, kolejnym marnowaniem czasu – tak twierdził. "Lepiej pokonać Jedi za pomocą broni", powiedział, "niż używać sprytu do wyciągnięcia ich sekretów".
Ale na szczęście Mand`alor nie zmienił zdania. Potęga Jedi upokorzyła Mandalora Nieposkromionego podczas Wojen Sithów. Jeśli zrozumiemy ją, będziemy potrafili ją zanegować – może nawet da się ją zdobyć dla klanów, a mój mikroskop okaże się potężniejszy od tysiąca Dreadnaughtów.
Fett widzi Mandalorian jako broń tępą. Ja przerobię ich na skalpel.

There is only one Demagol. And I, in my time, will achieve more for the Mando'ade than any who ever took up armor.
Certainly more than Cassus Fett, who stood by Mand'alor the whole time. I have never been able to read expressions -- so-called ``body language`` -- the way that other Zeltrons say they can. It is one reason I like being among the Mandalorians: helmeted faces do not speak. But I suspect even I would have found Fett's true face revealing today. Oh, he spoke again and again, nattering into Mand'alor's ear. Flashpoint would be another New Generation Project, he said -- another waste of time. ``Better to defeat the Jedi by force of arms,`` he said, rather than using our wits to pry their secrets from them.
Thankfully, Mand'alor has never changed on this score. Jedi power humiliated Mandalore the Indomitable during the Sith War. If that power can be understood, can be negated -- can even be harvested for the clans, my microscope will prove mightier than a thousand Dreadnaughts.
Fett sees the Mandalorians as a blunt weapon. I will craft them into a scalpel.

Przemyślenia Demagola.


Mniej byłem zadowolony z tego, kto ich przywiózł: Pulsiphera. Z tego co mi powiedział, został tu przysłany przez Mand`alore`a, żeby być moim "asystentem". Ciężko mi wyobrazić sobie kogoś mniej nadającego się na to stanowisko. Zgadzamy się tylko w jednej rzeczy: "Moc" to tak naprawdę pseudonaukowe bzdury - opowieści rozpowiadane przez Jedi, aby zachwycać ludzi. Tajemna studnia, z której mogą czerpać tylko wybrani? To oburzające.
Ale Pulsipher odrzuca moje wnioski, że “moce Jedi" są wrodzonymi cechami genetycznymi - naturalną mutacją, którą każdy może mieć. Jak on uważa, co daje Jedi ich zdolności? Naturalnie, że magia! Mistyczne talizmany i inne błyskotki, oto w co wierzy!

I was less pleased to see who brought them here: Pulsipher. According to his message, Mand'alor sent Pulsipher here to be my ``aide`` -- but I can hardly imagine anyone less suitable. We agree on only one thing: ``The Force`` is pseudo-scientific claptrap -- a tale spun by the Jedi to keep the people in awe. A secret well of power, from which only the selected few may draw? How offensive.
But Pulsipher rejects my conclusions that ``Force powers`` are inborn genetic traits -- natural mutations, that any being can be modified to have. What does he think gives Jedi their powers? Why, magic, of course! Mystic talismans and trinkets, that's what he believes!

Przemyślenia Demagola


Rozpoznałem jednego z wojowników, którzy ich przywieźli. Nie jest to jeden z tzw. Nowych Konkwistadorów Fetta, ale wojownik w klasycznym sensie tego słowa: nazywają go Rohlanem Uciekinierem. To tylko żołnierz, ale bardzo utalentowany + ponieważ starają się go utrzymać w ciągłej gotowości bojowej, mimo tego, że wtyka nos w nieswoje sprawy. Słyszałem też, że wypytuje o mnie, ale nie powiedział dziś niczego w mojej obecności i poszedł sobie.
I recognized one of the warriors who brought them in. Not one of Fett's so-called Neo-Crusaders, but a fighter in the classic mold: ``Rohlan the Runner,`` they call him. Just a shock trooper, really, but evidently a skilled one -- for they keep putting him back into action despite a tendency to dart off and nose into business that does not concern him. I even heard once he was asking questions about me -- though he said nothing in my presence today, and went about his business.
Przemyślenia Demagola, o Rohlanie.


Pulsipher donosi Mand`alorowi o moich porażkach - jestem tego pewny. Często widziałem go jak się czai, robiąc notatki, które potem miał zamiar wysłać. To znaczy robi je, kiedy nie jest w przechowalni, gdzie ogląda miecze Jedi. Zachowuje się tak, jakby jakiś starożytny duch miał wyjść z tej broni i przerobić go na Mandaloriańskiego Rycerza. To czysta fantazja.
Pulsipher is telling Mand'alor of my failings, I am sure. Often I have seen him skulking about, scribbling notes to send off. That is, when he is not in the lockdown ogling the Jedi's lightsabers. He acts as if some ancient spirit will rise from them to transform him into a Mandalorian Knight. Sheer fantasy.
Przemyślenia Demagola o Pulsipherze


Współczuję badaczowi, który pracuje tylko z jednym gatunkiem. W moim laboratorium i pod moim skalpelem wszyscy są równi!
Pity the poor researcher who works only with a homogenous population. My laboratory welcomes all. Before my blade, all are equal!
Demagol nie był rasistą... z pewnego punktu widzenia.


Jeśli moi przodkowie wiedzieliby, że w dzisiejszych czasach Mandalorianie są tak zdradzieccy, zabiliby swoich sąsiadów zanim ci zdążyliby się rozmnożyć.
If my ancestors had known that Mandalorians in my day could be so full of deceit, they'd have killed their neighbors before they could breed.
Rohlan o istnieniu Demagola.


Legion 501Do góry
L:x - Strona w polskim wydaniu

Nie widziałbym nic złego w postrzeleniu bezradnego starca, bo kiedy ten starzec nie był bezradny, wyprawiał okropne rzeczy z żywymi istotami wyłącznie z naukowej ciekawości.
``I do. It's okay to shoot a helpless old man. Because when he wasn't helpless, he did some terrible things to living beings for no other reason than scientific curiosity.``
Kal, odnośnie Demagola
L:219


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,695,176 unikalne wizyty