Cytaty - Rycerze Starej Republiki: Flashpoint

Rycerze Starej Republiki: Flashpoint
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), Fpl:x - Strona z polskiego wydania "Flashpoint".

Cassus: Żołnierze raportują, że kogoś ścigają, prawdopodobnie przemytników. I pochwycili, nie do wiary, żywą Jedi.
Mandalor: Zaczęło się od nich roić jak od mynocków. Więcej mięsa dla Demagola. Czy Rohlan dowodził atakiem, tak jak kazałem?
Cassus: Tak, choć oddziały meldują, że straciły z nim łączność.
Mandalor: Dla własnego dobra... niech ma nadzieję, że zginie!

Cassus: Our troops there report they are in pursuit of what appear to be smugglers. And they took a live Jedi, of all things -- all alone there.
Mandalor: They're becoming thick as mynocks all of sudden. More meat for Demagol. Did Rohlan lead the assault, as I ordered?
Cassus: Yes, though the troops report they've lost contact with him.
Mandalor: For his sake -- he'd better hope he's dead!

Mandalore Ostateczny rozmawiający z Cassusem
Z:8 Fpl:29-30


Kpt. Karath: Mandalor na pewno zatańczył, gdy usłyszał, że Republika przysięgła bronić Taris. Nazwali tych parę miesięcy "wojną", chyba widzisz, że nic z tych rzeczy!
Morvis: jak pan mówił, kapitanie. Wszystkie te niby-wojny o neutralne, pograniczne światy dostawcze były tylko sposobem na sprawdzenie naszej siły.
Kpt. Karath: I próbą przed prawdziwym spektaklem. A dziś premiera.

Kpt. Karath: I'm sure Mandalore did a little dance when he heard the Republic had pledged to defend Taris. They've called these last few months ``war``. I think you can see it's nothing of the sort!
Morvis: It's as you said, captain. All these proxy wars over neutral frontier supply worlds were just their means of probing our strength.
Kpt. Karath: And preparing for the real show. For today.

Rozmowa republikańskich oficerów o taktyce Mando
Z:8 Fpl:38


Rohlan: Lepiej mnie wypuście!
Gryph: To mówi.
Zayne: W dodatku głupstwa. Po co mielibyśmy to zrobić?
Rohlan: Bo będziecie mnie potrzebowali, jeśli ktokolwiek z nas ma przeżyć. Włącznie ze mną.

Rohlan: Then you'd better let me out
Gryph: It talks.
Zayne: Crazy talk. Why should we?
Rohlan: Because you're going to need me if any of us are to survive. Myself, including.

Rohlan przekonujący grupę Carricka że go potrzebują.
Z:8 Fpl:40


Rohlan: Wasza przyjaciółka już jest stracona. Musimy zawrócić, kiedy tylko wyjdziemy z nadprzestrzeni. Wrócić na front i próbować uciec.
[...]
Zayne: Chwileczkę! Uciec? Po co Mandalorianin miałby uciekać innym Mandalorianom?
Rohlan: *milczy*
Zayne: Znowu się nie odzywa.
Gryph: Co ty, jesteś dezerterem? Nie sądziłem, że w waszych wojowniczych klanach są dezerterzy.
Rohlan: Bo nie ma! Są tylko polegli na polu chwały... i niedoszli polegli.

Rohlan: Your friend's lost. We have to turn about when we leave hyperspace. Return to the front and try to escape.
[...]
Zayne: Hold on a second! Escape? Why would a Mandalorian want to escape others Mandalorian?
Rohlan: *milczy*
Zayne: We're back to the silent treatment.
Gryph: What are you, some kind of deserter? I didn't think your big warrior clans had deserters.
Rohlan: We don't! We just have glorious dead -- and the soon-to-be glorious dead.

Rohlan o mandaloriańskiej filozofii życiowej.
Z:8 Fpl:43


Rohlan: Bo nie ma! Są tylko polegli na polu chwały... i niedoszli polegli. Zaliczam się do tych drugich. Rohlan Dyre, piechota szturmowa. Weteran... brałem udział w tak wielu kampaniach, że o tylu nawet nie słyszeliście. Sam wolę o nich nie myśleć.
Gryph: Przejadło ci się, co?
Rohlan: Niemożliwe. Jestem Mando’ade. Walka jest wszystkim...
... a ja jestem dobry właśnie we wszystkim. W innym życiu mogłem zostać Mand’alorem. Ale moje miejsce jest w boju. Dowodzę żołnierzami z krwi i pancerza, a nie symbolami na mapie. Zdobyłem sławę. A potem ją potwierdziłem. I kolejny raz. Ale w ostatnich miesiącach, odkąd zaczęliśmy sondować granicę... zastanawiałem się nad sprawą symboli. I nad mapą. Walczymy, bo jesteśmy Mandalorianami. Ale ta walka... z tą walką coś jest nie tak. wiesz czemu Mandalorianie walczą teraz z Republiką... a nie z jakąś inną galaktyczną organizacją czy rasą, której można by rzucić wyzwanie?
Zayne: Hm... nie. Uczono mnie, że Mandalorianie służyli Ulikowi Qel-Dromie w Wojnie Sithów, ale od tamtej pory nie mieliśmy do czynienia z Sithami.
Gryph: Ja po prostu uznałem, że Republika to największa siła. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Rohlan: Ja też nie. Nikt z nas się nie zastanawia.

Rohlan: We don't! We just have glorious dead -- and the soon-to-be glorious dead. I'm one of the latter. Rohlan Dyre, shock infantry. Veteran of -- well, of more campaigns that you've ever heard of. More than even I want to think about.
Gryph(?): Got your gut full, huh?
Rohlan: Impossible. I'm of the Mando`ade. The fight is everything -- and I am good at everything. In another life, I could have became Mandalor. But my place is in the fray. I move armor and flesh, not symbols on a map. I got my glory. And I got it again. And I got it again. But these last few months since we started probing the border I began to wonder about the symbols. And the map. We fight because we're Mandalorians. But this fight -- this fight there's something off about. Do you know why the Mandalorians are fighting the Republic now -- instead of any of other galactic bodies or races we could challenge?
Zayne: Umm... no. I was taught that Mandalore served Ulic Qel-Droma in the Sith War, but we haven't had to deal with the Sith since then.
Gryph: I just figured the Republic was the biggest game in town. I guess I never thought about it. Rohlan: Neither did I. Neither do any of us.

Rohlan "podejrzliwy".
Z:8 Fpl:43-45


Rohlan: Jest droga, którą kroczyliśmy do tej pory, krok po kroku wciągając Republikę w niewypowiedzianą wojnę. Tu utarczki graniczne, tam działania policyjne, niepokoiliśmy was, jednocześnie usypiając. Mando`ade wolą bardziej bezpośrednie podejście. Jesteśmy pragmatyczni, a nie podstępni.
Rohlan: Then there's the way we've gone about it, until now -- luring the Republic into undeclared war, a little at time. Border skirmishes here, police auctions there. Putting you on alert -- while putting you to sleep. The Manda usually prefer a more direct approach. We're pragmatic, not treacherous.
Rohlan o tym jak Mando podchodzili Republikę
Z:8 Fpl:45


[tłumacząc Zayne o dezerterze/dezercji] Camper: Dla Mando to słowo nie istnieje, chłopcze. Mando określa siebie poprzez własną reputacje - poprzez to, co my o nim myślimy. Dlatego walczą. Bez wrogów są nikim, bandą zer w cuchnących zbrojach.
Camper: That word don't exist for Mandies, boy. A Mandie's defined by his reputation -- by what we think of 'em. It's why they fight. Without enemies, they're a buncha zeroes in smelly suits.
Camper o Mando
Z:8 Fpl:45


Rohlan: Nie uznajemy odmowy walki. Hut’uuna, tchórza... wysyła się na front - w najniebezpieczniejsze miejsce, jakie da się znaleźć. Walczysz, albo giniesz. Tak czy owak, wróg widzi wojownika gotowego umrzeć za klan. Ale ja nie jestem hut`uun. Zabijam wrogów. Potem uciekam - by szukać prawdy. Ale tutaj, na Zewnętrznych Rubieżach, nie ma dokąd uciec. Sześć razy łapali mnie i odsyłali.
Rohlan: If you won't fight, it isn't acknowledged. A hut`uun, a coward -- is put back on the line, in the most dangerous place they can find. You fight, or you die. Either way, the enemy sees a warrior willing to die for the clan. But I'm not a hut’uun. I kill the enemy. Then I run -- to search for the truth. But here on the Outer Rim, there's no place to run. Six times they've caught me and sent me back.
Rohlan, o sobie.
Z:8 Fpl:45-46


Demagol: Jesteś tu mile widziana, droga kobieto. Mam nieskończenie wiele teorii na temat zdolności Jedi. Ale sami Jedi mi się kończą. Pójdziesz ze mną, dobrze?
Squint: Demagolu, czekaj! Zostaw ją. Ja pójdę.
Demagol: Squint, wiesz, że jesteś moim ulubieńcem. Ale to byłoby wobec niej nieuprzejme.
Squint: Weź mnie. Nalegam. Muszę mieć jakieś zdolności, których jeszcze nie odkryłeś.

Demagol: You are most welcome here, my dear woman. I have an endless supply of theories about Jedi abilities -- yet I keep running out of Jedi. Join me, won't you?
Squint: Demagol, wait! Leave her. I'll go.
Demagol: Squint, you know you’re my favorite. But this is rude to our new guest.
Squint: Take me. I insist. I must have some ability you haven't discovered yet.

"Doktor" Demagol
Z:8 Fpl:50


Rohlan: Powtarzam, proszę o pozwolenie na lądowanie. Mam więźnia z Vanquo. Otwórzcie pole magnetyczne!
Mando: Czekaj, wojowniku. Potrzebuję jakiegoś upoważnienia od...
Rohlan: Nie wciskaj mi tych odwodowych bredni! Nie wiem, jak jest tutaj... ale na froncie, kiedy prawdziwy Mandalorianin schwyta Jedi na jego własnym statku, darzy się go szacunkiem! Otwieraj pole!

Rohlan: Repeat, I need clearance to land! I have a prisoner from Vanquo. Open the magnetic field!
Mando: Hold, warrior. I'm going to need some kind of authorization from --
Rohlan: Don't give me that rearguard garbage! I don't know how it is down there byt on the front when real Mandalorian captures a Jedi in his own ship, they pay him heed! Now open the field!

Rohlan opieprzający innego Mando
Z:10 Fpl:52


Demagol: Nie zawracaj mi głowy młodzikami, wojowniku.
Rohlan: To rycerz. Omal nie zginąłem, kiedy go łapałem. Weź się za niego, doktorze. Chcę, żeby go bolało. Bardzo.
Demagol: W swoim czasie, wojowniku. Najpierw mam plany wobec tej młodej damy.
Rohlan: Spieszy mi się z powrotem na wojnę. Zróbmy to teraz.
Demagol: Niech będzie. Chodźmy do laboratorium.

Demagol: Don't bother me with younglings, warrior.
Rohlan: He's a knight, all right. Nearly broke my neck stopping him. Set him up, doc -- I want to see him hurt. Bad.
Demagol: In time, warrior. I have plans for the young lady first.
Rohlan: I've got a war to get back to. We do this now!
Demagol: Very well, then. To the laboratory.

Rohlan wciągający Demagola w pułapkę
Z:10 Fpl:55


Demagol: Powiedz, wojowniku, jak postępuje wielka inwazja Mand’alora?
Rohlan: Chwała Mand’alora to nasza chwała, Demagolu.
Demagol: O, wiem. Służę sprawie na swój sposób. Odnalezienie źródła tak zwanych talentów Mocy to klucz do ich unieszkodliwienia... albo powielenia. Zaszedłbym dalej... ale choć było wielu Mand’alorów, jest tylko jeden Demagol. Na razie.

Demagol: Tell me, warrior, how goes Mand`alor's great invasion?
Rohlan: Mand`alor's glory is our glory, Demagol.
Demagol: Oh, I know. I contribute to the cause in my own way. Finding the source of the so-called Force talents will be the key to negating them -- or replicating them. I'd be further along -- but while there have been many Mand`alors, there is but one Demagol. So far.

Demagol rozmawiający z Rohlanem
Z:10 Fpl:56


Demagol: Poznaję cię, wojowniku. Jesteś Uciekinierem, o którym opowiadają. Rohlan, tak?
Rohlan: Nie jestem uciekinierem. Po prostu wspieram sprawę po swojemu. Jak ty.

Demagol: I recognize you, warrior. You're the Runner they talk about. Rohlan, isn't it?
Rohlan: I'm not a runner. I just advance the cause by my own means. Like you.

Demagol i Rohlan
Z:10 Fpl:56


Rohlan: Nie wierz we wszystko, co mówią. Ja nie wierzę.
Rohlan: Don't believe everything you hear. I know I don't.
Rohlan do Demagola, zanim mu przywalił w łeb
Z:10 Fpl:57


Zayne [przebrany za Demagola]: Niezbyt podoba mi się rola doktora Demagola. Mówisz, że zamknąłeś go w składziku?
Rohlan: Ocknie się dopiero za jakiś czas... zdążymy zrobić to, co mamy zrobić. Czułbym się lepiej, gdybym go wykończył.
Zayne: A ja czułbym się lepiej, gdyby nosił mniejszy rozmiar! Musiałem włożyć pod spód wszystkie swoje ubrania, żeby udała się ta maskarada!
Rohlan: Dopóki zbroja jest szczelna, będziesz żył.
Zayne: Nie jestem taki pewien. Zdaje się, że od dawna nie robił prania.

Zayne: I don't think I like being doctor Demagol very much. You said you locked him in the storage closet?
Rohlan: He should be out for a while -- long enough for us to do what we have to do. I'd be more comfortable if I'd finished him off.
Zayne: I'd be more comfortable if he took a smaller size! I have to wear all my clothes under here just to pull this off!
Rohlan: As long as the armor's enviro-seals are tight, you'll live.
Zayne: I'm not so sure -- I don't think he's done his laundry in a while.

Marudzenie Zayne`a
Z:10 Fpl:60


Rohlan: Nie, wartowniku! Musisz się przedrzeć do Mand’alora i powiedzieć mu o nowej taktyce Republiki!
Mando: Ale Demagol...
Rohlan: Spróbuję zabrać doktora małym statkiem, którym przyleciałem... o ile przeżyjemy!
Mando: Jak się nazywasz, wojowniku?
Rohlan: Rohlan Dyre... powiedzcie, że zginąłem za Mandalorę!

Rohlan: Go, sentry! You’ve got to Mand`alor and tell him about this new tactic the Republic is using!
Mando: But Demagol...!
Rohlan: I'll try to get the doctor out on that little ship I came in -- if we survive!
Mando: What's your name, warrior?
Rohlan: Rohlan Dyre -- tell them I died for Mandalore!

Rohlan chcący stworzyć sobie "przykrywkę".
Z:10 Fpl:65-66


Zayne: Nawet się nie pożegnał.
Squint: Mandalorianie. Kto ich zrozumie?

Zayne: Not even a good-bye.
Squint: Mandalorians. Who can figure them?

O Rohlanie
Z:10 Fpl:68


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,653,009 unikalne wizyty