Cytaty - Rohlan Dyre

Wybierz interesujące cię źródło:
Rycerze Starej Republiki: Flashpoint Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Knights of the Old Republic: Demon Sekretny Dziennik Demagola
Rycerze Starej Republiki: FlashpointDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), Fpl:x - Strona z polskiego wydania "Flashpoint".

Cassus: Żołnierze raportują, że kogoś ścigają, prawdopodobnie przemytników. I pochwycili, nie do wiary, żywą Jedi.
Mandalor: Zaczęło się od nich roić jak od mynocków. Więcej mięsa dla Demagola. Czy Rohlan dowodził atakiem, tak jak kazałem?
Cassus: Tak, choć oddziały meldują, że straciły z nim łączność.
Mandalor: Dla własnego dobra... niech ma nadzieję, że zginie!

Cassus: Our troops there report they are in pursuit of what appear to be smugglers. And they took a live Jedi, of all things -- all alone there.
Mandalor: They're becoming thick as mynocks all of sudden. More meat for Demagol. Did Rohlan lead the assault, as I ordered?
Cassus: Yes, though the troops report they've lost contact with him.
Mandalor: For his sake -- he'd better hope he's dead!

Mandalore Ostateczny rozmawiający z Cassusem
Z:8 Fpl:29-30


Rohlan: Lepiej mnie wypuście!
Gryph: To mówi.
Zayne: W dodatku głupstwa. Po co mielibyśmy to zrobić?
Rohlan: Bo będziecie mnie potrzebowali, jeśli ktokolwiek z nas ma przeżyć. Włącznie ze mną.

Rohlan: Then you'd better let me out
Gryph: It talks.
Zayne: Crazy talk. Why should we?
Rohlan: Because you're going to need me if any of us are to survive. Myself, including.

Rohlan przekonujący grupę Carricka że go potrzebują.
Z:8 Fpl:40


Rohlan: Wasza przyjaciółka już jest stracona. Musimy zawrócić, kiedy tylko wyjdziemy z nadprzestrzeni. Wrócić na front i próbować uciec.
[...]
Zayne: Chwileczkę! Uciec? Po co Mandalorianin miałby uciekać innym Mandalorianom?
Rohlan: *milczy*
Zayne: Znowu się nie odzywa.
Gryph: Co ty, jesteś dezerterem? Nie sądziłem, że w waszych wojowniczych klanach są dezerterzy.
Rohlan: Bo nie ma! Są tylko polegli na polu chwały... i niedoszli polegli.

Rohlan: Your friend's lost. We have to turn about when we leave hyperspace. Return to the front and try to escape.
[...]
Zayne: Hold on a second! Escape? Why would a Mandalorian want to escape others Mandalorian?
Rohlan: *milczy*
Zayne: We're back to the silent treatment.
Gryph: What are you, some kind of deserter? I didn't think your big warrior clans had deserters.
Rohlan: We don't! We just have glorious dead -- and the soon-to-be glorious dead.

Rohlan o mandaloriańskiej filozofii życiowej.
Z:8 Fpl:43


Rohlan: Bo nie ma! Są tylko polegli na polu chwały... i niedoszli polegli. Zaliczam się do tych drugich. Rohlan Dyre, piechota szturmowa. Weteran... brałem udział w tak wielu kampaniach, że o tylu nawet nie słyszeliście. Sam wolę o nich nie myśleć.
Gryph: Przejadło ci się, co?
Rohlan: Niemożliwe. Jestem Mando’ade. Walka jest wszystkim...
... a ja jestem dobry właśnie we wszystkim. W innym życiu mogłem zostać Mand’alorem. Ale moje miejsce jest w boju. Dowodzę żołnierzami z krwi i pancerza, a nie symbolami na mapie. Zdobyłem sławę. A potem ją potwierdziłem. I kolejny raz. Ale w ostatnich miesiącach, odkąd zaczęliśmy sondować granicę... zastanawiałem się nad sprawą symboli. I nad mapą. Walczymy, bo jesteśmy Mandalorianami. Ale ta walka... z tą walką coś jest nie tak. wiesz czemu Mandalorianie walczą teraz z Republiką... a nie z jakąś inną galaktyczną organizacją czy rasą, której można by rzucić wyzwanie?
Zayne: Hm... nie. Uczono mnie, że Mandalorianie służyli Ulikowi Qel-Dromie w Wojnie Sithów, ale od tamtej pory nie mieliśmy do czynienia z Sithami.
Gryph: Ja po prostu uznałem, że Republika to największa siła. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Rohlan: Ja też nie. Nikt z nas się nie zastanawia.

Rohlan: We don't! We just have glorious dead -- and the soon-to-be glorious dead. I'm one of the latter. Rohlan Dyre, shock infantry. Veteran of -- well, of more campaigns that you've ever heard of. More than even I want to think about.
Gryph(?): Got your gut full, huh?
Rohlan: Impossible. I'm of the Mando`ade. The fight is everything -- and I am good at everything. In another life, I could have became Mandalor. But my place is in the fray. I move armor and flesh, not symbols on a map. I got my glory. And I got it again. And I got it again. But these last few months since we started probing the border I began to wonder about the symbols. And the map. We fight because we're Mandalorians. But this fight -- this fight there's something off about. Do you know why the Mandalorians are fighting the Republic now -- instead of any of other galactic bodies or races we could challenge?
Zayne: Umm... no. I was taught that Mandalore served Ulic Qel-Droma in the Sith War, but we haven't had to deal with the Sith since then.
Gryph: I just figured the Republic was the biggest game in town. I guess I never thought about it. Rohlan: Neither did I. Neither do any of us.

Rohlan "podejrzliwy".
Z:8 Fpl:43-45


Rohlan: Jest droga, którą kroczyliśmy do tej pory, krok po kroku wciągając Republikę w niewypowiedzianą wojnę. Tu utarczki graniczne, tam działania policyjne, niepokoiliśmy was, jednocześnie usypiając. Mando`ade wolą bardziej bezpośrednie podejście. Jesteśmy pragmatyczni, a nie podstępni.
Rohlan: Then there's the way we've gone about it, until now -- luring the Republic into undeclared war, a little at time. Border skirmishes here, police auctions there. Putting you on alert -- while putting you to sleep. The Manda usually prefer a more direct approach. We're pragmatic, not treacherous.
Rohlan o tym jak Mando podchodzili Republikę
Z:8 Fpl:45


Rohlan: Nie uznajemy odmowy walki. Hut’uuna, tchórza... wysyła się na front - w najniebezpieczniejsze miejsce, jakie da się znaleźć. Walczysz, albo giniesz. Tak czy owak, wróg widzi wojownika gotowego umrzeć za klan. Ale ja nie jestem hut`uun. Zabijam wrogów. Potem uciekam - by szukać prawdy. Ale tutaj, na Zewnętrznych Rubieżach, nie ma dokąd uciec. Sześć razy łapali mnie i odsyłali.
Rohlan: If you won't fight, it isn't acknowledged. A hut`uun, a coward -- is put back on the line, in the most dangerous place they can find. You fight, or you die. Either way, the enemy sees a warrior willing to die for the clan. But I'm not a hut’uun. I kill the enemy. Then I run -- to search for the truth. But here on the Outer Rim, there's no place to run. Six times they've caught me and sent me back.
Rohlan, o sobie.
Z:8 Fpl:45-46


Rohlan: Powtarzam, proszę o pozwolenie na lądowanie. Mam więźnia z Vanquo. Otwórzcie pole magnetyczne!
Mando: Czekaj, wojowniku. Potrzebuję jakiegoś upoważnienia od...
Rohlan: Nie wciskaj mi tych odwodowych bredni! Nie wiem, jak jest tutaj... ale na froncie, kiedy prawdziwy Mandalorianin schwyta Jedi na jego własnym statku, darzy się go szacunkiem! Otwieraj pole!

Rohlan: Repeat, I need clearance to land! I have a prisoner from Vanquo. Open the magnetic field!
Mando: Hold, warrior. I'm going to need some kind of authorization from --
Rohlan: Don't give me that rearguard garbage! I don't know how it is down there byt on the front when real Mandalorian captures a Jedi in his own ship, they pay him heed! Now open the field!

Rohlan opieprzający innego Mando
Z:10 Fpl:52


Demagol: Nie zawracaj mi głowy młodzikami, wojowniku.
Rohlan: To rycerz. Omal nie zginąłem, kiedy go łapałem. Weź się za niego, doktorze. Chcę, żeby go bolało. Bardzo.
Demagol: W swoim czasie, wojowniku. Najpierw mam plany wobec tej młodej damy.
Rohlan: Spieszy mi się z powrotem na wojnę. Zróbmy to teraz.
Demagol: Niech będzie. Chodźmy do laboratorium.

Demagol: Don't bother me with younglings, warrior.
Rohlan: He's a knight, all right. Nearly broke my neck stopping him. Set him up, doc -- I want to see him hurt. Bad.
Demagol: In time, warrior. I have plans for the young lady first.
Rohlan: I've got a war to get back to. We do this now!
Demagol: Very well, then. To the laboratory.

Rohlan wciągający Demagola w pułapkę
Z:10 Fpl:55


Demagol: Powiedz, wojowniku, jak postępuje wielka inwazja Mand’alora?
Rohlan: Chwała Mand’alora to nasza chwała, Demagolu.
Demagol: O, wiem. Służę sprawie na swój sposób. Odnalezienie źródła tak zwanych talentów Mocy to klucz do ich unieszkodliwienia... albo powielenia. Zaszedłbym dalej... ale choć było wielu Mand’alorów, jest tylko jeden Demagol. Na razie.

Demagol: Tell me, warrior, how goes Mand`alor's great invasion?
Rohlan: Mand`alor's glory is our glory, Demagol.
Demagol: Oh, I know. I contribute to the cause in my own way. Finding the source of the so-called Force talents will be the key to negating them -- or replicating them. I'd be further along -- but while there have been many Mand`alors, there is but one Demagol. So far.

Demagol rozmawiający z Rohlanem
Z:10 Fpl:56


Demagol: Poznaję cię, wojowniku. Jesteś Uciekinierem, o którym opowiadają. Rohlan, tak?
Rohlan: Nie jestem uciekinierem. Po prostu wspieram sprawę po swojemu. Jak ty.

Demagol: I recognize you, warrior. You're the Runner they talk about. Rohlan, isn't it?
Rohlan: I'm not a runner. I just advance the cause by my own means. Like you.

Demagol i Rohlan
Z:10 Fpl:56


Rohlan: Nie wierz we wszystko, co mówią. Ja nie wierzę.
Rohlan: Don't believe everything you hear. I know I don't.
Rohlan do Demagola, zanim mu przywalił w łeb
Z:10 Fpl:57


Zayne [przebrany za Demagola]: Niezbyt podoba mi się rola doktora Demagola. Mówisz, że zamknąłeś go w składziku?
Rohlan: Ocknie się dopiero za jakiś czas... zdążymy zrobić to, co mamy zrobić. Czułbym się lepiej, gdybym go wykończył.
Zayne: A ja czułbym się lepiej, gdyby nosił mniejszy rozmiar! Musiałem włożyć pod spód wszystkie swoje ubrania, żeby udała się ta maskarada!
Rohlan: Dopóki zbroja jest szczelna, będziesz żył.
Zayne: Nie jestem taki pewien. Zdaje się, że od dawna nie robił prania.

Zayne: I don't think I like being doctor Demagol very much. You said you locked him in the storage closet?
Rohlan: He should be out for a while -- long enough for us to do what we have to do. I'd be more comfortable if I'd finished him off.
Zayne: I'd be more comfortable if he took a smaller size! I have to wear all my clothes under here just to pull this off!
Rohlan: As long as the armor's enviro-seals are tight, you'll live.
Zayne: I'm not so sure -- I don't think he's done his laundry in a while.

Marudzenie Zayne`a
Z:10 Fpl:60


Rohlan: Nie, wartowniku! Musisz się przedrzeć do Mand’alora i powiedzieć mu o nowej taktyce Republiki!
Mando: Ale Demagol...
Rohlan: Spróbuję zabrać doktora małym statkiem, którym przyleciałem... o ile przeżyjemy!
Mando: Jak się nazywasz, wojowniku?
Rohlan: Rohlan Dyre... powiedzcie, że zginąłem za Mandalorę!

Rohlan: Go, sentry! You’ve got to Mand`alor and tell him about this new tactic the Republic is using!
Mando: But Demagol...!
Rohlan: I'll try to get the doctor out on that little ship I came in -- if we survive!
Mando: What's your name, warrior?
Rohlan: Rohlan Dyre -- tell them I died for Mandalore!

Rohlan chcący stworzyć sobie "przykrywkę".
Z:10 Fpl:65-66


Zayne: Nawet się nie pożegnał.
Squint: Mandalorianie. Kto ich zrozumie?

Zayne: Not even a good-bye.
Squint: Mandalorians. Who can figure them?

O Rohlanie
Z:10 Fpl:68


Rycerze Starej Republiki: Zaślepieni nienawiścią Do góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), ZNRC:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

DRohlan: Su`cuy Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Zaiste, miłe spotkanie, nieczęsto odzywają się do mnie martwi... tym bardziej z tak ciekawą propozycją!
DRohlan: Widzę, że twoja straż przednia to teraz tylko Neokonkwistadorzy.
Mandalor Ostateczny: Cóż, to dziedzictwo wielkiego Rohlana.
DRohlan: "Wielkiego"?
Mandalor Ostateczny: "Rohlana Indagatora", który szukał własnej drogi, aż odkupił swoją hańbę i ocalił naszych żołnierzy we Flashpoint! Mowę umierającego dodałem od siebie.
DRohlan: Mowę umierającego?
Mandalor Ostateczny: W której przyznaje, że zwycięstwo można osiągnąć tylko ściśle wypełniając rozkazy. "Indagataor" zgadza się, że istnieje tylko jedna odpowiedź... a tą odpowiedzią jest słowo Mandalora. Doszliśmy tak daleko i tak szybko, że mamy kłopoty, jakich nigdy nie mieliśmy. Jakie było to ważne słowo, którego użył Cassus Fett? A, tak. Logistyka.

DRohlan: Su`cuy, Mand`alor.
Mandalor Ostateczny: Well met, indeed. It isn’t often I hear from a dead man -- much less one with such an interesting proposition!
DRohlan: I see your vanguard are all Neo-crusaders, now.
Mandalor Ostateczny: Why, that's one more legacy of the great Rohlan.
DRohlan: ``The great...``?
Mandalor Ostateczny: ``Rohlan the Questioner``, who sought his own way until rising from his shame to save our troops at Flashpoint! I added the dying speech myself.
DRohlan: Dying speech?
Mandalor Ostateczny: Where he admits that only in strictly obeying commands can victory be achieved. ``The Questioner`` accepts that there is only one answer -- and that answer is the word of Mandalore. We've come so far, so fast, we have problems we've never had. What's the basic word Cassus Fett used? Ah, yes. Logistics.

O Rohlanie
Z:20 ZNRC:32-33


Mandalor Ostateczny: Tak wielu nowych rekrutów. Różne gatunki, różne zbroje, różne języki... i za mało czasu na poznanie naszych zwyczajów.
Cassus zasugerował najpierw, że mundury... takie same jak legendarnego Rohlana... umożliwią kontrolę nad siłą, która rozrosła się ponad miarę.
[DRohlan?]: Kontrola. Niezbyt mandaloriańska koncepcja.
Mandalor Ostateczny: Niezbyt mandaloriańska wojna. Czy inaczej byłbym tutaj? Nigdy nie podobał mi się wygląd zbroi neokonkwistadorów... ale przydało się zaprowadzenie porządku. Może nawet dzięki temu podbijemy galaktykę.

Mandalor Ostateczny: So many new recruits. Different species, different armors, different languages -- and not enough time to learn our ways.
Cassus first suggesred that the similar uniforms -- like the legend of Rohlan -- could help get control of a force that has grown beyond control.
[DRohlan?]: Control. Not a very Mandalorian concept.
Mandalor Ostateczny: Not a very Mandalorian war. Would I be here if it were? I've never much liked the look or the Neo-Crusader armor -- but the increased order has been useful. We might even conquer the galaxy because of it.

O Zbrojach Neo-konkwistadorów i polityce wojennej Mandalore`a Ostatecznego
Z:20 ZNRC:33


Knights of the Old Republic: DemonDo góry
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA)

Mandalore wykształcił swoich poruczników w sposób, w jaki mający szacunek do samego siebie Mandalorianin nigdy by ich nie wykształcił, a wszystko w imię zwycięstwa.
Cassusa Fetta, używającego różnych sztuczek... i Demagola, rzeźnika.

Mandalore has cultivated lieutenants no self-respecting mandalorian ever would, all in the name of victory.
Cassus Fett.. who uses trickery... and Demagol, the butcher.

Rohlan o Mandalorze.
Z:48


Zrobiłem błąd nowicjusza. Nigdy nie zdejmuje się hełmu jeśli wróg wciąż oddycha.
I made a rookie mistake. Never remove your helmet while the hostile`s breathing.
Rohlan o tym jak dał sie podejść.
Z:48


To wszystko jest odrażające... dzieci są święte dla Mando`ade! Rozsmaruje go po glebie.
Everything about this is disgusting... children are sacred to the Mando`ade! i`m gonna make him a smear on the ground.
Rohlan o Demagolu
Z:48


Nie ma w Tobie nic Mandaloriańskiego, dar`manda!
Kłamstwa, oszustwa... nawet testy an dzieciach?
Nie masz prawa do noszenia zbroi...
...a już zwłaszcza mojej!

There`s nothing Mandalorian in you, dar`manda!
Lies, deceit... even testing on children?!
You haven`t earnet the right to armor...
...least of all, mine!

Rohlan do Demagola
Z:50


Sekretny Dziennik DemagolaDo góry

Rozpoznałem jednego z wojowników, którzy ich przywieźli. Nie jest to jeden z tzw. Nowych Konkwistadorów Fetta, ale wojownik w klasycznym sensie tego słowa: nazywają go Rohlanem Uciekinierem. To tylko żołnierz, ale bardzo utalentowany + ponieważ starają się go utrzymać w ciągłej gotowości bojowej, mimo tego, że wtyka nos w nieswoje sprawy. Słyszałem też, że wypytuje o mnie, ale nie powiedział dziś niczego w mojej obecności i poszedł sobie.
I recognized one of the warriors who brought them in. Not one of Fett's so-called Neo-Crusaders, but a fighter in the classic mold: ``Rohlan the Runner,`` they call him. Just a shock trooper, really, but evidently a skilled one -- for they keep putting him back into action despite a tendency to dart off and nose into business that does not concern him. I even heard once he was asking questions about me -- though he said nothing in my presence today, and went about his business.
Przemyślenia Demagola, o Rohlanie.


Jeśli moi przodkowie wiedzieliby, że w dzisiejszych czasach Mandalorianie są tak zdradzieccy, zabiliby swoich sąsiadów zanim ci zdążyliby się rozmnożyć.
If my ancestors had known that Mandalorians in my day could be so full of deceit, they'd have killed their neighbors before they could breed.
Rohlan o istnieniu Demagola.


Wiem, co myślą prawdziwi Mandalorianie. Pewnie, że nie spodobało nam się, że nasze klany zostały pobite przez Jedi - ale nie jesteśmy upokorzeni, ani zazdrośni. Jesteśmy tylko wściekli na tych, którzy przegrali. Kiedy walczą większą bronią, bronisz się z większą zaciętością. Kiedy używają Mocy, także bronisz się z większą zaciętością.
Jeśli Mandalore Nieposkromiony chciałby pokonać Ulica Qel-Dromę - powinien był być jeszcze bardziej nieposkromiony!

I know what real Mandalorians think. Sure, we didn't like to see the clans being beaten by Jedi -- but we weren't humiliated, and we're not jealous. We're just annoyed at the people who lost. They bring a bigger gun? You fight harder. They bring the Force? You fight harder!
If Mandalore the Indomitable had wanted to defeat Ulic Qel-Droma -- he should have been more indomitable!

Opinia Rohlana Dyre na temat tego jak powinni działać Mandalorianie


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,864 unikalne wizyty