Cytaty - The Old Republic

The Old Republic

Nie całkiem, ale może być troszkę starszy niż Mandalor, jeśli dobrze pamiętam. To wszystko zaczęło się między nimi dwoma. Jicolm odmówił podporządkowania się woli Mandalora - samo w sobie niewybaczalne, ale Jicolm posunął się dalej. Zebrał przeciwko niemu armię. Siły Jicolma zostały rozwiązane a on ostatecznie udał się na Taris. Gdzie przebywa do dziś.

Not quite, but he may be a little order than Mandalore if i remember correctly. This all started between the two of them.
Jicolm refused the call of Mandalore - unforgivable on its own, but Jicoln did one better. He rallied an army against him. Jicolm's forces were routed, and he ultimately fledto Taris. Where he's been since.

Bloodworthy o Jicolmie Cadera.


Su'cuy gar, vod. Z jakiego powodu spotyka mnie zaszczyt goszczenia ulubieńca Mandalora w swym obozie?

Su'cuy gar, vod. What brings me the honor of having Mandalore's chosen in my camp?

Vorten Fett witający postać gracza-łowcy nagród.


A więc Artus wysyła teraz dzieci by wykonywały za niego brudną robotę? Wracaj do domu i powiedz ``Mandalorowi``, że jeśli chce mojej głowy, powinien przybyć po nią osobiście.

So, is Artus finally sending children to do his dirty work?
Run home now, and tell ``Mandalore`` if he wants my head, he should come take it himself.

Jicolm Cadera o Mandalorze, do postaci gracza.


Lepiej dobrze się zastanów,dziewczyno, zanim podejmiesz się wyzwań których możesz żałować.
Powiem Ci to co mówiłem innym. Przetrwałaś, zdobyłaś prawo do Geroya be Haran. Jednak jeśli przegrasz, zabiję Cię.


Think real hard, girl, before you go issuing challenges you might regret.
I will tell you what I told the others. You've survived; you have earned the right to the Geroya be Haran. If you lose, however, I will kill you.
I'll be at these coordinates. Then we'll see who hunts whom.

Jicolm Cadera, ponownie do postaci gracza.


Bawi się z nami. Ale Geroya be Haran daje nam jakiś punkt startowy. To Mandaloriańska 'gra śmierci''. Są cztery części: alii'jaate, osobisty honor; Yai'me'suum; rodzinna planeta; the Strebesii; broniący dziedzictwa i Naast, który je niszczy. Rozłoży on wokół pola bitwy cenne rzeczy, mająca także wartość honorową. Spróbujesz je zabrać. Gdy zbierzesz je wszystkie, wtedy musisz także zabrać jego dom.

He's toying with us. But the Geroya be Haran gives us an opening. It's a Mandalorian death game. There are four parts: alii'jaate, personal honors; Yai'me'suum; the homeworld; the Strebesii; who defends a legacy; and the Naast; who destroys it. He will place honors, prized possessions around a battle field. You will try to take them. If you take all of them, then you must take his home.

Torian Cadera wyjaśniający graczowi zasady Geroya be Haran.


Jicolm: Wy dwoje jesteście dobrzy... naprawdę dobrzy. Nawet Artus nigdy nie sprawił mi tyle kłopotu.
Torian: Jego imię to Mandalor.
Jicolm: Wiem jak sam siebie nazywa, chłopcze. Byłem tam.
Gracz: Torian, spokojnie. To nie pora by tracić głowę.
Jicolm: Torian? Nie... nie możesz być? Artus przysiągł że zaszlachtował mojego synka na piersiach jego matki. Zaklinał się że tak zrobił, gdy mnie tu zostawiał.
Torian: Czasem wolałbym, by tak uczynił.
Jicolm: To naprawdę ty... Artus wie jak ironicznie zakończyć zemstę. Jicolm poznający prawdę o swym synu.


Jicolm: You two are good… real good. Even Artus never gave me this much of a run.
Torian: His name is Mandalore.
Jicolm: I know what he calls himself, boy. I was there.
Gracz: Torian, cool it. This isn't the time to lose your head.
Torian? No… You can't be? Artus swore he'd slaughtered my boy at his mother's breast. He swore it when he left me here.
Torian: Sometimes, I wish he had.
Jicolm: It's really you… Artus knows how to put the crowning irony on a vendetta.

Jicolm poznający prawdę o swym synu.


W wolnym tłumaczeniu:
Torian: ``Czy wciąż mówisz w naszym języku, Dar'Manda? Od dziś nie jesteś już rodzicem.`` Jicolm: Heh? Mój...mój syn? Żywy?


Torian: Liser gar su jorhaa'ir haar joha, dar'manda? Ib'tuur gar dar'buir balyc Jicolm: Me'ven? Ner… ner ad? Oyayc?

Troche Mando'a.


Torian: Gar taldin ni jaonyc, gar sa buir, ori'wadaas'la. (Nikt nie patrzy na to kto był Twoim ojcem, ale jakim ojcem Ty jesteś).
Jicolm: - Uczynię nasze imię powodem do dumy.


Torian: Gar taldin ni jaonyc, gar sa buir, ori'wadaas'la.
Jicolm: I'll do our name proud.

Znów trochę Mando'a.


Nasi ludzie potrzebują bitew by dowiedzieć się kim jesteśmy. Mando bez wojny to jak gwiezdne okręt bez kosmosu.

Our people need battle to find out what we are. Mando without war is like a starship without space.

Torian o Mando.


Pomyśl o tym jak o wyzwaniu. Mówią, że jakakolwiek kobieta będąca w stanie przetrwac talerz tiingilaru jest wytrzymała??

Thing of it as a challenge. They say any woman who can survive a plate of tiingilar is a keeper.

Torian o Mando kuchni.


Torian: Mandalore opowiedział Ci o Resol'nare gdy adoptował Cię do swego klanu?
Gracz: Było dużo gadania po Mandaloriańsku. Równie dobrze mógł mówić o pogodnie.
Torian: Tak jak podejrzewałem. Resol'nare znaczy ``Sześć zasad``. Rdzeń mandaloriańskiego życia. Mówienie w Mando'a jest jedną z ważniejszych.


Torian: Mandalore tell you the Resol'nare when you were adopted into his clan?
Gracz: Trere was a lot of stuff in Mandalorian. Could have been talking about the weather for all i know.
Torian: Sort of what i thought. Resol'nare means, ``Six Actions``. The core of Mandalorian life. Speaking the language is a big one.

Torian i Resol'nare.


Ni kar'tayl gar darasuum. Ile miała by trwać wieczność, jestem Twój.

Ni kar'tayl gar darasuum. However long forever turns out to be, I'm yours.

Torian i trochę Mando'a.


Mhi solus tome, mhi solus dar'tome, mhi me'dinui an, mhi ba'juri verde. Znam Cię na zawsze, cyare.

Mhi solus tome, mhi solus dar'tome, mhi me'dinui an, mhi ba'juri verde. I know you forever, cyare.

I znów, Torian nawijający w Mando'a.


Nasi ludzie mają powiedzenie ``Aliit ori'shya tal'din.``Znasz je? Rodzina to coś więcej niż krew.

Our people have a saying, ``Aliit ori'shya tal'din.`` You know it? ``Family is more than blood``.

Torian nawiający w Mando'a po raz kolejny.


Oni walczą dzielnie i zdyscyplinowanie. Ty walczysz słowami i sztuczkami. Mój ojciec nie uznałby Cię za honorowego przeciwnika.

They fought with valor and discipline. You fight with words and tricks. My father would not have thought you an honorable opponent.

Akaavi wyjaśniająca różnicę między przemytnikiem a Mando.


Gracz: A co Mandaloriańskie kobiety robią z godnym przeciwnikiem? Mrrau...
Akaavi: Zazwyczaj, zabijają. Wojownik może znaleźć wyzwani tylko w wyzywaniu tych z honorem i odwagą. Nie ma honoru w atakowaniu słabszych od siebie. Wartościowy przeciwnik to dar. Pokonując takich, stajemy się coraz lepsi i możemy dodawać honoru nazwie ``Mandalorianie``.


Gracz: And what do mandalorian women with a ``worthy foe``? Rahrr...
Akaavi: Usually, they kill him. A warrior can only challenge herself against enemies of honor and courage. There is no honor in attacking those beneath you. A worthy foe is a gift. In defeating them, we hone ourselves to the best we can be and bring honor to the name ``Mandalorian``.

O godnych przeciwnikach.


Gdy tak na mnie patrzysz... jesteś mną zainteresowany jako kobietą?

When you look at me like that... are you interested in me as a woman?

Mandaloriańska bezpośredniość Akaavi.


Czy są rzeczy których żałujesz, kapitanie? Nie jest to coś co byłoby częścią mojego dorastania. My działamy. I z odwagą mierzymy się z konsekwencjami. Ale łatwiej zapanować nad swym ciałem niż nad umysłem.

Are there things you regret, captain? It is not an emotion I was raised to feel. We act. And we face the consequences with courage. But it is far easier to discipline my body than my mind.

Akaavi o Mando-sposobie życia.


Akaavi: Gdy poprosiłam klan mego ukochanego by ich obronił, Ci tchórze odmówili. Nie byli prawdziwymi Mandalorianami.
Gracz: Sądziłem, że ta historia skończy się z ``a więc powyrywałam im kończyny a ciał użyłam jako paliwa rakietowego.``
Akaavi: To nie ich tchórzostwo zabiło mój klan. Pozwoliłam im żyć z ich poczuciem winy. To Imperium musi zapłacić.


Akaavi: When i called for my lover's clan to defend them, the cowards refused. They were not true Mandalorians.
Gracz: I thought that story would end with ``so i tore them limb-from-limb and used their corpses as jet fuel.``
Akaavi: Their cowardise did not kill my clan. Let them live with their guilt. It is Empire that must pay.

Rozsądne podejście.


Akaavi: Mam imię!
Gracz: ``Akaavi`` ?
Akaabi: Nie moje! Wiem czyje rozkazy wykonywał Moff Tyrak. By zabić mój klan. Wysłał je Imperialny major Staiunwu. Słyszałam o nim. Jest łącznikiem między Imperium a wynajmowanymi łowcami nagród. Zabiję go.


Akaavi: I have a name!
Gracz: 'Akaavi`` ?
Akaavi: Not me! I know whose order Moff Tyrak signed. To execute my clan. It was sent by Imperial Major Stainwu. I've heard of him. He is a liaison between the Empire and hired bounty hunters. I will kill him.

Lubię takie gry słów.


Gdybyśmy się mieli już nie zobaczyć... re'turcye mhi.

If we do not see each other again... re'turcye mhi.

Znów, troszkę Mando'a od Akaavi.


Republika wielbi swe własne słabości. Marnują swych wojowników by Ci bronili tych którzy sami nie są w stanie. Rządają lojalności obcemu rządowi zamiast rodzinie bądź klanowi.

The Republic worships its own weakness. They waste their warriors defending those who cannot care for themselves.They call for loyalty to a goverment of strangers instead of family and clan.

Akaavi o Republice.


Nie myślę o sobie jako o kryminaliście, ale w Republikańskiej przestrzeni to właśnie nim jestem.

I do not think of myself as a criminal, but in Republic space, that is what i am.

Akaavi o sobie.


Mandaloriańska kobieta idzie do Huttyjskiego handlarza bronią i mówi "Chce kupić blaster. Dla męża." Hutt odpowiada "Jaki typ preferuje? Karabiny? Strzelby?" "Co za różnica?" odpowiada kobieta "On nawet nie wie że planuje go zabić".

A Mandalorian woman goes to a Hutt arms dealer and says, ``I want to buy a blaster. It's for my husband.`` The hutt says. ``What kind does he prefer? Carbine? Rifle?`` ``What does he care?`` the woman says... 'ge doesn't even know i'm going to kill him.``

W tłumaczeniu żartu Akaavi gubi się niestety sens żartu, bowiem 'for my husband' tłumaczyć można zarówno jako DLA męża jak i NA (przeciwko) męża.


Akaavi: Nie umiem określić naszej relacji. Pośród Mandalorian są dwa typy związku jakich kobiety szukają z mężczyznami. Nieformalne, skupione na wzajemnej przyjemności. Oraz poważne, mające na celu dostarczenie większej ilości dzieci do klanu.
Gracz: Nie wspomniałaś o miłości. Czy to nie powód?
Akaavi: ``Ni kar'tayli gar darasuum.`` To najbliższe wyrażenie z naszego języka zbliżone znaczeniowo do ``kochania``. Znaczy ono ``Będę znał Cię wiecznie``. Implikuje to, że zaryzykujesz własne życie by nie zostać samotnym, bez tej osoby. Słyszałam o tym tylko w historiach. Żaden mężczyzna ani kobieta jakich znam nigdy tego nie powiedzieli...


Akaavi: I cannot put a name on our relationship. Among Mandalorians, there are two types of union a woman seeks with a man. A casual one, pursued for mutul enjoyment. Or a serios one, intended to make more children for the clan.
Gracz: You left off love. Is that not a reason?
Akaavi: ``Ni kar'tayli gar darasuum.`` That is the closest thing we say to ``love.`` It means ``I will know you forever.`` It implies you will risk your onw death to ensure that you are never left without them. I have only heard it in stories. No man or woman I knew ever said it...

O miłości.


Gracz: Co trzeba zrobić by zostać zaadoptowanym jako Mandalorianin?
Akaavi: To leży w gestii poszczególnych klanów. Sama siebie nazywałam Mandalorianką od czasów gdy mając trzy lata opuściłam mamę by zacząc trenować.


Gracz: What does it take to be adopted as a Mandalorian?
Akaavi: It is up to each clan. We do not care much for central authority. But no one would accept a new brother who had not shown his worth. I have called myself Mandalorian since I left my mother's side at age three to begin training.

O dołączaniu do Mandalorian.


Gracz: Chciałabyś wrócić? Żyć znów jako Mandalorianka?
Akaavi: Trening mego ojca zawsze będzie częścią mnie. Miała plecak rakietowy i blaster szybciej niż miałam przyjaciół.


Gracz: Do you want to go back? Live as a Mandalorian again?
Akaavi: My father's training will always be part of me. I had a jetpack and blaster before I ever had a friend. ``Ke ba'jurir gar'ade, jagyc'ade kotla a dalyc'ade kotla'shya.`` Train your sons to be strong, but oyour daughters to be stronger.

I znów trochę Mando'a.


Dla dowolnego Mandalorianina, rodzina jest najważniejsza. Wpaja się to od dnia narodzin. obojętnie czy dołączasz do klanu poprzez więzy krwi czy adopcję, każdy Mandalorianin oczekuje, że będzie miał pewnego dnia dzieci którym przekaże nasze tradycje.

For any Mandalorian, family is most important.This is instilled from birth. Whether you join the clan by blood of adoption, every Mandalorian seeks to one day have children to pass our traditions down to.

Akaavi o Mando wychowaniu.


'Ni vore gar riduurok. Gar riduur.`` To są słowa ceremoni małżeńskiej. Deklaracja więzi zaufania i miłości pomiędzy partnerami.

'Ni vore gar riduurok. Gar riduur.`` Those are words ofour marriage ceremony. They declare a bond of trust and affection between partners.

I znów troszkę Mando'a od Akaavi.


Cieszę się, że mala wojenka nie wystarczyła by powstrzymać cię od zobaczenia się ze mną, czempionko. Lubie dziewczyny które nie boją się pobrudzić rąk. Witajcie oboje na pokładzie Spirit of Vengeance.

Glad a little war wasn't enough to keep you from seeing me, my champions. I like a woman who aren't afraid to get their knuckles bloody. Welcome aboard the Spirit of Vengeance, both of you.

Mandalor o swych... preferencjach.


Myślalaś, że będę Cię zanudzał opowieściami o mojej chwalebnej młodości? Mandalorianie preferują inspirować opowieści, nie je opowiadać.

Thought I'd bore you with tales of my glorious youth? Mandalorians prefer to inspire tales, not tell them.

Zaiste, mando-podejście Artusa.


Nie podoba mi się konieczność opuszczenia tak miłego towarzystwa, ale już czas bym wrócił wygrywać wojny w imieniu Sithów.

I hate to leave such a fine company, but it's time I got back to winning the Sith's wars for them.

Mandalora spojrzenie na udział Mando w wojnie.


Zachowaj swoją pasję na arenę. Wierzę, że będziesz jej potrzebował. Pojedynek krwi Taungów rozwiążę tą dysputę. Pojedynek do śmierci. Wyzwij Sedyna. Prawdziwy Mandalorianin musi się zgodzić.

Save your fury for the arena. I believe you will need it. A Taung blood duel will resolve this dispute. A duel to the death. Challenge Sedyn. A true Mandalorian must accept.

Hedarr Soongh przywołujący jeden z aspektów Mando-kultury, nawiązanie do Taungów.


Tarro nie może wygrać Wielkich Łowów. Nie pozwól by jego przykład sprowadził innych na łatwiejszą ścieżkę. Zachowaj pośród mych ludzi Honor... ukaż im, że stare tradycje i kodeks wojowników warte są bronienia.

Tarro mustn't win the Great Hunt. Don't let his example lead others down the easy path. Keep honor alive among my people... show them the old traditions, the code of the warrios, is worthy of defending.

Ostatnia wola Hedarra Soongha.


Roggar: Odetchnij. Twoja wiadomość może poczekać taką chwilkę.
Pit Rauhut: Ale sir, Warusman Ordo nie żyje! My... my śledziliśmy go i widzieliśmy... to z powodu trucizny. Ludzie pustyni go dorwali!
Roggar: A więc nie był najlepszy. Ta próba jest dla najlepszych. To to udowodnić Warusman Ordo przybył na Tatooine. Nie opłakuj go. Jedyna prawdziwą śmiercią jest strach przed spróbowaniem... jak u Imperialnych marionetek pozwalających politykom dyrygować ich życiem.


Roggar: Take a breath. Your news can wait that long.
Pit Rauhut: But sir, Warusman Ordo is dead! We... we followed him and saw... it was because of the poison. The Sand People got him!
Roggar: Then he is not the best. This trial is for the best of men. That is what Warusman Ordo came to Tatooine to prove. Do not mourn for him. The only true death is to fear to try...like the Imperial puppets who let politics dictate their lives.

Ano, nie był najlepszy...


Próba wygląda tak: Ludzie pustynii stworzyli zabójcza truciznę a odtrutkę znaleźć można tylko w ich najświętszych sanktuariach. Oczywiście chronionych. By dowieść ile jesteś wart, dobrowolnie przyjmiesz truciznę i wywalczysz sobie drogę do antidotum nim umrzesz.

The trial is this: The Sand People distill a lethal poison and only their holiest shrines have the antidote. Guarded, of course. To prove yourself, you will take the poison voluntarily and then fight your way to the antidode before ou succumb.

Roggar opisujący ciekawy sposób na sprawdzenie się.


Kelborn: Jestem dowódca zbiórki, Kelborn. Twój sponsor nalegął by jego ``inwestycja`` była gotowa do wygrania Wielkich Łowów. Zaaranżowałem dla Ciebie spotkanie z dwójką mych towarzyszy, specjalistów w swych dziedzinach. Powinni ci pokazać jak prawdziwi łowcy dostosowują swe wyposażenie do swego stylu walki.
Gracz: Nie potrzebuje porad Twych przyjaciół na temat tego jak mam używać swego sprzętu.
Kelborn: Możesz uważać, że jesteś gotowy do Wielkich Łowów - może i jesteś - ale czy jesteś gotowy by mierzyć się z Mandalorianinem? Doskonalenie umiejętności wojaczki wymaga skupienia i praktyki. Skup się na zbyt wielu rzeczach a nic nie osiągniesz.


Kelborn: I am Rally Master Kelborn. Your sponsor's been rather insistent that his ``investment`` is prepared to win the Great Hunt. I've arranged for you to meet two of my peers, specialists in their fields. They should give you a taste of how real hunters customize their kit to suit their individual battle styles.
Gracz: I don't need your friends to tell me how to handle my equipment.
Kelborn: You may think you're ready for that spot in the Great Gunt - maybe you are - but are you ready to complete against a Mandalorian? Mastering combat takes practice and focus. Spread yourself too thin and you excel at nothing.

Parę słów od Kelborna.


Vizla: Ładny blaster, to dobry początek. A co robisz z drugą ręką? Poprawiasz fryzurę, przyjmujesz jakąś poze czy twój cel jest na tyle słaby że musisz używać obu rąk?
gracz; Myślę, że wybieram opcję numer dwa.
Vizla: Chcesz pokonać przeciwników swym wygadaniem? Pusta ręka to marnotrawstwo potencjału. Lepiej trzymać w niej drugą broń. Wielkie Łowy nie dotyczą subtelności, to kwestia zabijania bądź bycia zabitym. Lepiej byś był gotowy wykorzystać każdą możliwość gdy czas nadejdzie.


Vizla: Nice blaster, it's a start.So what do you do with you free hand? Fix your hair, strike a pose or is your aim so shaky you need two?
Gracz:I'm gonna go with option two.
Vizla: Gonna take out the competition with glib remarks? An empty hand's wasted potential. Better off holding another weapon. The Great Hunt ain't scoring on neatness; it's kill or be killed. Better be ready to bring all you hot when the time comes.

Stara prawda, dwa blastery lepsze niż jeden.


Dobra para blasterów pozwala poradzić sobie niemal ze wszystkim. A z tym z czym nie, radzą sobie wysokiej jakości środki wybuchowe.

A good pair of blasters can handle just about anything. For what they can't, there'sa high-yield explosives.

Nie możesz zastrzelić, to wysadź, czyli dobre rady Vizli.


Przyjmuj te rady z ostrożnością. Ten dziki synek Gundarka usłyszał kiedyś, że najlepszą obroną jest atak i całkowicie to kupił. Bądź dumny ze swego wyposażenia, ale nie zapominaj o jego limitach. I swoich.

Take what he says in moderation. He's a ferocious, little son of a gundark who heard the best defense was a good offense and ran with it. Take pride in your eqiplemt, but don't forget its limits. Or yours.

Mądre słowa Brauma.


Twoja zbroja powinna być drugą skórą - bardziej komfortową niż ciepłe łóżko. Jednakże poruszanie się w grubych, ciężkich płytkach pancerza wymaga doświadczenia i wytrzymałości.

Your armor should be a second skin - more comfortable than a warm bed. But thick, heavy plating takes practice and endurance to move in.

Kelborn o zbroi.


Walczymy by być silnymi. Walczymy dla honoru i chwały. Im większy, mądrzejszy i szybszy wróg, tym lepiej. To dlatego współpracujemy z Imperium. By móc walczyć z Jedi.

We fight to be strong. We fight for honor and glory. The bigger, smarter, faster the enemy, the better. That's why we're working with the Empire: for a crack at the Jedi.

Vort Norman o sposobie życia Mando.


Ostrzegę Cię, jednakże. Raz widziałem jak Kregg gołymi rękami wyrwał gundarkowi łapy. Ponieważ znudziło go zabijanie ich blasterami. Lepiej wiedzieć w co się pakuje.

I'll warn you, though. Once saw Kregg rip the arms off a gundark bare-handed. Cause he got bored killing them with blasters. Best know what you're getting into.

Vort Norman rozmawiający z graczem.


Kazac: Zabiłeś dziś wielu moich przyjaciół. Grevin powiedział że mogę ci się za to odwdzięczyć.
gracz: Ona idzie ze mną. Pozwól jej odejść i sam odejdź.To Twoja jedyna szansa.
Kazac: Zarobiliśmy już na tej robocie dość by udać się na emeryturę. Gdy będziesz martwy, będziemy mogli zrobić to w niezłym stylu.


Kazac: You got a lot of my friens killed totay. Grevin said I could return the favor.
Gracz: She's coming with me. Let her go and walk away. It's your only chance.
Kazac: We've already earning enough from this job to retire. Once you're dead, we can do it in style.

Mando i emerytura?


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,702,671 unikalne wizyty