Cytaty - Jango Fett: Łowy

Jango Fett: Łowy
JFŁ:x - Strona w polskim wydaniu (SWK:WS 3/09)

Dziesiątki lat temu grupa najemników zwanych Mandalorianami podzieliła się i powstał nowy odłam. Odszczepieńcy nazwali się Strażą Śmierci, a ich przywódcą był barbarzyńca zwany Vizsla. Uważał, że Mandalorianie powinni podbić galaktykę. Vizsla zorganizował krwawy przewrót wymierzony w Prawdziwych Mandalorian, wciąż lojalnych wobec Nawróconego Mordercy, Jastera Mereela, który uważał, że Mandalorianie są jedynie wysoko opłacanymi żołnierzami. Na Concord Dawn, domniemanej rodzimej planecie Jastera, po ataku Straży Śmierci Mandalorianie się rozproszyli... i rozpoczęło się polowanie.
Decades ago, the mercenary group known as the Mandalorians fractured, giving rise a chaotic splinter group. The called themselves the 'Death Watch' and followed a barbarian called Vizsla, who believed that the Mandalorians should conquer the Galaxy. Vizsla orchstrared a bloody coup... against the True Mandalorians, still loyal to a reformed murderer named Jaster Mereel... who held that the Mandalorians were merely highly-paid soldiers. On Concord Dawn, Jaster`s alleged homeworld, the Death Watch scattered the Mandalorians... and a hunt begun...
Dooku opowiada Sidiousowi o konflikcie między Mandalorianami
JFŁ:8


Nie uciekniesz przede mną, Jaster! Spalę wszystkie twoje kryjówki i zabiję każdego, kto ci pomoże! A kiedy nie będziesz już miał dokąd uciec, dostanę twoją głowę!
You can`t escape me, Jaster! I`ll burn all your hiding places to the ground and execute anyone who helps you! And when you have nowhere left to run, i`ll have your head!
Tor Vizsla wołający za uciekającym Jasterem
JFŁ:8


Ojciec Jango: Jestem tu czeladnikiem protektorem... jestem prawem.
Vizsla *trzymając młodego Jango*: Nie, to jest prawem. Odpowiedz, albo twoje dziecko będzie miało na sobie twój mózg.

Ojciec Jango: I`m the Journayman Protector here... I`m the law.
Vizsla: No. This is the law. Answer me, or your kid will be wearing your breains.

Tor Vizsla rozmawia z ojcem Jango Fetta
JFŁ:12


Członek DW: Strzały z blasterów... Jaster tam jest. Atakujemy?
Vizsla: Nie. Podpalamy pole. Spalimy ich wszystkich.
Członek DW: A dziewczyna?
Vizsla: Nie zostawiamy świadków. Zajmij się nią, a potem będziemy świętować... śmierć Jastera Mereela.

DW Member: Blaster fire... Jaster`s out there. Should we go in?
Vizsla: No. We`ll set fire to the fields. Burn `em all.
DW Member: And the girl?
Vizsla: We don`t leave witnesses. Take care of her, then we celebrate.... the death of Jaster Mereel.

Rozmowa między nienazwanym członkiem Straży Śmierci a Vizslą
JFŁ:15


Jaster: Wiesz jak używać blastera, chłopcze?
Jango: Tak. Tata... nauczył mnie strzelać.
Jaster: Czyli był dobrym człowiekiem.

Jaster: You know how to use a blaster, boy?
Jango: Yes. My dad... he taught me to shoot.
Jaster: Then he was a good man.

Rozmowa Jango i Jastera krótko po ucieczce Straży Śmierći
JFŁ:17


Jango: On nie żyje.
Jaster: Tak. czujesz się lepiej?
Jango: Nie... nie wiem... jeszcze nie.
Jaster: To dobrze. Witaj w szeregach Mandalorian.

Jango: He`s dead.
Jster: Yes. Feel any better?
Jango: No... I don`t know... not yet.
Jaster: Good. Welcome to the Mandalorians

Jaster i Jango rozmawiający po walce ze Strażą Śmierci na Concord Dawn.
JFŁ:24


Silas: Złamałeś mnie, Dooku. Poddaję sie...
Dooku: Zaczynałem myśleć, że nie uda nam się pokonać twojego oporu. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem.
Silas: Mandalorianie są gotowi na wszystko, nawet na tortury. Szkolono nas, by je znosić, ale już nie mogę...
Dooku: To wszystko może się za chwilę skończyć. Wiesz, czego chcę.
Silas: Chcesz bym zdradził najwspanialszego Mandalorianina jaki żył... Dwadzieścia lat temu niemal zginąłem za Jango Fetta

Silas: You`ve broken me, Dooku. I Give up...
Dooku:I was begining to think we`d never penetrate your defenses. I must admit, I am impressed, Silas
Silas: YouMandalorians anticipate everything, even torture. We were trained to endure it. But I can`t take any more...
Dooku: This can all end in moments. You know what i want.
Silas: YouYou just want me to betray the greatest Mandalorian who ever lived... Twenty years ago i almost died for Jango Fett.

Silas torturowany przez żądnego wiedzy Dooku
JFŁ:25-26


Montross: Chyba czasem zapomina, że nie jesteś jego synem. Hm. To niebezpieczne. Mąci jego osąd. I twój. Już wkrótce Jaster wybierze swojego następcę. A do tego będzie potrzebował trzeźwego umysłu.
Jango: Jaster zrobi to, co dobre dla Mandalorian. Jak zawsze.
Montross: Miejmy nadzieje, że będziemy mogli powiedzieć to samo o tobie.

Montross: I think He sometimes forgets that you`re not really his son.Hnh. That`s dangerous. Clouds his judgment. And yours. One day soon, Jaster will choose his successor. And he`ll need a clear head for that.
Jango: Jaster will do what`s right for the Mandalowians. He always was.
Montross: Let`s hope we can say the same about you.

Rozmowa Montrossa i Jango
JFŁ:28


Jaster: Popełniliśmy błąd, polegając na informacjach z drugiej ręki... Montross, przerywamy misję!
Montross: Nie! Nigdy nie zaniechaliśmy misji! Nacierajmy! Pokonamy ich!

Jaster: We made a mistake relying on second-hand recon... Montross, we are aborting mision!
Montross: No! We`ve bever abandoned a mission! Press forward! We can take them!

Jaster i Montross podczas bitwy o Kordę
JFŁ:34-35


Przykro mi, Jaster. Mam dość słuchania twoich rozkazów. Ale dobrze zaopiekuję się żołnierzami
Sorry, Jaster. I`m through taking your orders. But i`ll take good care of the troops.
Montrosszdradzający Jastera
JFŁ:41


Montros zniknął, a Jango został naszym dowódcą. Dziedzicem Jastera... taka jest prawda. Przyrzekam.
Montross disappeared, and Jango become our leader. He became Jaster`s Legacy... That`s the truth. I swear it.
Silasopowiadający Dooku historie Jango
JFŁ:46


Sidious: Oczywiście, byłeś na Galidraan... Powiedz, jak jeden zwykły człowiek zabił tak wielu Jedi?
Dooku: Gołymi rękami.

Sidious: Of course. You were at Galidraan... Tell me, how did one mere man kill so many of your kind?
Dooku: With his bare hands...

Dooku o Jangoi bitwie o Galidraan
JFŁ:52


Vizsla: Wyślij Jedi do obozu Janga. I powiedz im, że Mandalorianie zabijali też kobiety i dzieci.
Gubernator: Ale nie ma dowodów...
Vizsla: Nie martw się. Stworzymy je.

Vizsla: Send the Jedi to Jango`s camp. And tell them that the Mandalorians have been killing women and children too.
Governor: But there`s no evidence to support that...
Vizsla: Don`t worry. We`ll create some.

Vizsla wydaje Gubernatorowi instrukcje odnośnie napuszczenia Jedi na Mandalorian Jango.
JFŁ:61


Dooku: Mandalorianie, jestem mistrz Dooku. Zostaliście oskarżeni o morderstwo. Poddajcie się, a zadbamy, by potraktowano was sprawiedliwie.
Jedi: Ale jeśli zechcecie z nami walczyć, kara będzie natychmiastowa!
Jango: Mandalorianie, otworzyć ogień! Najpierw zastrzelcie tę krzykaczkę!

Dooku: Mandalorians, I am master Dooku. You stand accused of murder. Surrender now, and we will ensure that you are treated fairly.
Jedi: Byt fight us, and we will bring swift justice!
Jango: Mandalorians, open fire! And shoot the loudmouth first!

Jedi chcący aresztować Mandalorian
JFŁ:64


Po tym jak wy, Jedi, oddaliście mnie gubernatorowi Galidraan... sprzedał mnie handlarzom niewolników. Przez lata gniłem na transportowcu przyprawy... aż piraci zaatakowali statek.
After you Jedi turned me over to the Governor of Galidraan... He sold me to the slavers. I Rotted on a space transport for years... until pirates raided the vessel...
Jangoopowiada Dooku o swoim losie po wydarzeniach na Galidraanie
JFŁ:76


Jango: Miej nadzieje, że istnieje życie po śmierci, Vizsla.
Vizsla: Nadzieja jest przereklamowana, chłopcze.

Jango: You`d better hope there`s an afterlife, Vizsla.
Vizsla: Hope is overrated, boy.

Cytat z finałowej potyczki Jango i Tora
JFŁ:82


Jaster chyba nie dokończył twojej edukacji, zanim go zabiłem... więc pokażę ci, jak otworzyć człowiekowi gardło palcami.
I guess Jaster didn`t finish your education before i killed him... So let me show you how to open a man`s throat with your fingers.
Vizslado Jangopodczas finałowej potyczki
JFŁ:82


Dzieciak: Nie jest pan martwy, prawda?
Jango: Nie. Jeszcze nie.
Dzieciak: Wygląda na to, że pantery piaskowe zabiły pana przyjaciela.
Jango: Nie był moim przyjacielem.
Dzieciak: A. Czemu pana też nie zabiły?
Jango: Chyba uznały, że nie będę im smakować.
Dzieciak: Dokąd pan idzie?
Jango: Znaleźć robotę.

Boy: You`re not dead, are you?
Jango: No. Not dead. Not yet.
Boy: Well, looks like dire-cats killed your friend.
Jango: He wasn`t my friend.
Boy: Oh. Why didn`t they kill you, too?
Jango: I guess they thought i was bad meat.
Boy: Where you going now?
Jango: To find a job.

Jango po przebudzeniu po walce z Vizslą
JFŁ:92


Dooku: Ale czego mógłby chcieć Jango Fett - poza bogactwem?
Jango: Niezmodyfikowanego klona. Żadnego przyspieszania wzrostu. Żadnych zmian zachowania. Żadnego... majstrowania.
Dooku: Nie sądziłem, że taki sentymentalny z ciebie typ, Jango. Chcesz mieć syna?
Jango: Nie. Ucznia. Zostanie spadkobiercą Jastera.

Dooku: But what could Jango Fett possibly want other than wealth?
Jango: An unaltered clone. No growth acceleration. No behavior modification. No... tampering.
Dooku: I didn`t think you were the sentimental type, Jango. You want a son?
jango: No. An apprentice. He will become Jaster`s Legacy.

Jango ustalający z Dooku zapłatę za swój genom
JFŁ:94


Dooku: Przeszedłeś pomyślnie wszystkie próby. Nie mam wątpliwości, że twoje klony będą najgroźniejszymi żołnierzami, jakich znała galaktyka. Kiedyś przyczynią się do zniszczenia Jedi.
Jango: Na to liczę...

Dooku: You`ve passed every test i`ve placed before you, and i have no doubt that your clones will be the most formidable soldiers the galaxy has ever known. In time, they will be instrumental in the destruction of the Jedi.
Jango:That`s what I`m counting on...

Finalizacja poszukiwań dawcy genów dla WAR
JFŁ:94


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,226 unikalne wizyty