Cytaty - Tor Vizsla

Wybierz interesujące cię źródło:
Jango Fett: Łowy Poświęcenie The Bounty Hunter Code: From the Files of Boba Fett
Jango Fett: ŁowyDo góry
JFŁ:x - Strona w polskim wydaniu (SWK:WS 3/09)

Dziesiątki lat temu grupa najemników zwanych Mandalorianami podzieliła się i powstał nowy odłam. Odszczepieńcy nazwali się Strażą Śmierci, a ich przywódcą był barbarzyńca zwany Vizsla. Uważał, że Mandalorianie powinni podbić galaktykę. Vizsla zorganizował krwawy przewrót wymierzony w Prawdziwych Mandalorian, wciąż lojalnych wobec Nawróconego Mordercy, Jastera Mereela, który uważał, że Mandalorianie są jedynie wysoko opłacanymi żołnierzami. Na Concord Dawn, domniemanej rodzimej planecie Jastera, po ataku Straży Śmierci Mandalorianie się rozproszyli... i rozpoczęło się polowanie.
Decades ago, the mercenary group known as the Mandalorians fractured, giving rise a chaotic splinter group. The called themselves the 'Death Watch' and followed a barbarian called Vizsla, who believed that the Mandalorians should conquer the Galaxy. Vizsla orchstrared a bloody coup... against the True Mandalorians, still loyal to a reformed murderer named Jaster Mereel... who held that the Mandalorians were merely highly-paid soldiers. On Concord Dawn, Jaster`s alleged homeworld, the Death Watch scattered the Mandalorians... and a hunt begun...
Dooku opowiada Sidiousowi o konflikcie między Mandalorianami
JFŁ:8


Nie uciekniesz przede mną, Jaster! Spalę wszystkie twoje kryjówki i zabiję każdego, kto ci pomoże! A kiedy nie będziesz już miał dokąd uciec, dostanę twoją głowę!
You can`t escape me, Jaster! I`ll burn all your hiding places to the ground and execute anyone who helps you! And when you have nowhere left to run, i`ll have your head!
Tor Vizsla wołający za uciekającym Jasterem
JFŁ:8


Ojciec Jango: Jestem tu czeladnikiem protektorem... jestem prawem.
Vizsla *trzymając młodego Jango*: Nie, to jest prawem. Odpowiedz, albo twoje dziecko będzie miało na sobie twój mózg.

Ojciec Jango: I`m the Journayman Protector here... I`m the law.
Vizsla: No. This is the law. Answer me, or your kid will be wearing your breains.

Tor Vizsla rozmawia z ojcem Jango Fetta
JFŁ:12


Członek DW: Strzały z blasterów... Jaster tam jest. Atakujemy?
Vizsla: Nie. Podpalamy pole. Spalimy ich wszystkich.
Członek DW: A dziewczyna?
Vizsla: Nie zostawiamy świadków. Zajmij się nią, a potem będziemy świętować... śmierć Jastera Mereela.

DW Member: Blaster fire... Jaster`s out there. Should we go in?
Vizsla: No. We`ll set fire to the fields. Burn `em all.
DW Member: And the girl?
Vizsla: We don`t leave witnesses. Take care of her, then we celebrate.... the death of Jaster Mereel.

Rozmowa między nienazwanym członkiem Straży Śmierci a Vizslą
JFŁ:15


Vizsla: Wyślij Jedi do obozu Janga. I powiedz im, że Mandalorianie zabijali też kobiety i dzieci.
Gubernator: Ale nie ma dowodów...
Vizsla: Nie martw się. Stworzymy je.

Vizsla: Send the Jedi to Jango`s camp. And tell them that the Mandalorians have been killing women and children too.
Governor: But there`s no evidence to support that...
Vizsla: Don`t worry. We`ll create some.

Vizsla wydaje Gubernatorowi instrukcje odnośnie napuszczenia Jedi na Mandalorian Jango.
JFŁ:61


Jango: Miej nadzieje, że istnieje życie po śmierci, Vizsla.
Vizsla: Nadzieja jest przereklamowana, chłopcze.

Jango: You`d better hope there`s an afterlife, Vizsla.
Vizsla: Hope is overrated, boy.

Cytat z finałowej potyczki Jango i Tora
JFŁ:82


Jaster chyba nie dokończył twojej edukacji, zanim go zabiłem... więc pokażę ci, jak otworzyć człowiekowi gardło palcami.
I guess Jaster didn`t finish your education before i killed him... So let me show you how to open a man`s throat with your fingers.
Vizslado Jangopodczas finałowej potyczki
JFŁ:82


PoświęcenieDo góry
P:x - Strona w polskim wydaniu,, Shc:x - Strona w angielskim wydaniu (HardCover)

Czy mógłbym jakoś wymówić się od tej manda? - zapytał Fett.- Nie zamierzam spędzać wieczności w towarzystwie Montrossa czy Vizsli.
Can I opt out of the manda? I'm not spending eternity with Montross or Vizsla.
Boba o koncepcji Manda.
P:266 Shc:219


The Bounty Hunter Code: From the Files of Boba FettDo góry
BHC:x - Strona w angielskim wydaniu

Nazywam się Tor Vizsla. Jestem przywódcą Straży Śmierci i sekretnym Mand'alorem. W ciemności przywdziewam Beskar'gam, by pewnego dnia ``wierni`` mogli to robić jawnie. W tajemnicy dzierżę Mroczny Miecz, a pewnego dnia nasz honor będzie widoczny dla wszystkich. W ciszy wzywam tego wartych, by pewnego dnia nasza sprawa mogła głośno rozbrzmieć.
My name is Tor Vizsla. I am commander of the Death Watch, and a secret Mand'alor. In darkness i don beskar'gam, so that one day the faithful may do so in daylight. In secret i wield the Darksaber, so that one day our honor shall be apparent to all. In silence I summon the worthy, so that one day our cause will rung out.
Tor o sobie.
BHC:129


Nazywamy Wojowników Cienia naszymi Przodkami, choć nie dzielimy z nimi krwi a ich ciała były ciałami bestii, nie ludzi. Robimy to, ponieważ ich liderzy przekuli Mando'ade w grupy wojowników i nauczyli ich cenić rodzinę, klany i honor. Ich nauczania stały się Resol'nare, Sześcioma Akcjami które czynią nas Mandalorianami: wychowywanie młodych by szukały honoru i chwały, noszenie zbroi, bronienie siebie i swojej rodziny, wspieranie swego klanu, mówienie we wspólnym języku i wierność liderowi wszystkich klanów.
We call the Shadow Warriors our Progenitors, though we do not share their blood, and their bodies were those of beasts, not humans. We do so because their leaders forged the Mando'ade into warrior bands and taught them to treasure family, clan, and honor. Their teaching become the Resol'nare, the Six Actions that make us Mandalorians: raising the young to seek honor and glory, wearing armor, defending one's self and one's family, supporting one's clan, speaking a common language, and owing fealty to the leader of the clans.
Parę słów Tora o Taungach.
BHC:131


Z antycznych Mandalorów, żadnego nie szanujemy tak bardzo jak Mandalora Ostatecznego, Wielkiego Cienistego Ojca naszych klanów.
Of the ancient Mandalores, we hold none in higher esteem than Mandalore the Ultimate, the Great Shadow Father of our clan.
Tor o Ostatecznym.
BHC:131


A my zrobiliśmy to co musieliśmy: odrzuciliśmy tych oszukańczych Mandalorów dokładnie tak samo jak odrzuciliśmy Anty-Mandalorów Niewiernych. Ponieważ jesteśmy gotowi umrzeć za naszą sprawę, staliśmy się Strażą Śmierci, dowodzoną przez Sekretnych Mandalorów. By mieć pewność, że będziemy kierowani przez najpotężniejszego, ustaliliśmy że każdy wojownik może wyzwać Sekretnego Mandalora o walkę o przywództwo w Straży Śmierci. Jako symbol władzy wybraliśmy Mroczny Miecz, antyczną broń uwolnioną z rąk Jedi dawno temu.
And so we did what we had to do: We rejected this deluded Mandalores as thoroughly as we rejected the Anti-Mandalores of the Faithless. Because we were willing to die for our couse, we become the Death Watch, led by the Secret Mandalores. To ensure we would be led by the most powerful, we decreed that any warrior could challenge the Secrer Mandalore for leadhership of Death Watch. And as our symbol of authority we chose the Darksaber, an ancient weapon liberaterd from the Jedi long ago.
Tor wyjaśnia kulisy powstania Straży.
BHC: 136


Jestem Sekretnym Mandalorem, obrońcą honoru naszej nacji. Dzierżę Mroczny Miecz i ujrzę upadek Satine oraz koniec jej pacyfistycznych i kompromisowych idei. Wtedy nazwa Mandalorianie ponownie będzie wzbudzać strach.
I am the Secret Mandalore, defender of our people honor. I wield the Darksaber, and I shall see Satine overthrown, and her false idols of pacifism and accommodation thrown down. Then the name Mandalorian will inspire fear once again.
Tor o sobie i swych celach.
BHC:138


Dla osób z zewnątrz nasze hełmy są naszymi twarzami, tak jak nasze zbroje są naszymi ciałami.
To outsiders beholding us, our helmets are our faces, just as our suits of armor are our bodies.
Tor trafnie opisujący Mandalorian.
BHC: 139


Przodkowie postrzegali walkę wręcz jako najbardziej ceniony sposób walki.
The Progenitors saw hand-to-hand combat as the warrior's highest calling.
Tor ponownie o Taungach.
BHC: 139


Współczesny mandaloriański hełm jest technologicznym cudeńkiem, pozwalającym dobrze wytrenowanemu Strażnikowi widzieć we wszystkich kierunkach, łatwo się komunikować i walczyć skuteczniej niż tuzin zwykłych żołnierzy.
The Modern Mandalorian helmet is a technological marvel, one that allows a well-trained Watcher to see in all directions, communicate easily, and fight more effectively than a dozen common soldiers.
Tor o mandaloriańskim hełmie.
BHC: 145


W antycznych czasach Mandaloriańscy Konkwistadorzy i oddziały uderzeniowe były dumą Mando'ade, uderzających z góry bez ostrzeżenia. Widok Strażników lecących w formacji an tle nieba jest swoistym przypomnieniem tego co zostało nam zabrane przez Anty-Mandalorów i spiskowców pośród Jedi i Republiki.
In ancient times Mandalorian Crusaders and shocktroopers were the pride of the Mando'ade, swooping down without warning. Every sighting of Watchers racing across the sky in formation is a reminder of what has been taken from us by the Anti-Mandalores and their conspirators among the Jedi and the Republic.
Tor o Mando, ponownie.
BHC: 146-147


Nowi Mandalorianie przekierowali ducha i pomysłowość naszej nacji w wytwórstwo statków, pojazdów i ekwipunku dla osób z zewnątrz. Jednakże w ramach każdej Mandaloriańskiej korporacji znajdziemy sfrustrowanych rzemieślników i twórców którzy wiedzą że ich talenty są marnowane i którzy wyczekują możliwości wykorzystania ich dla naszej sprawy. Z jakiego innego powody modele produkowane przez MandalMotors i MandalTech byłyby tak łatwe do przeróbek do zastosowań militarnych?
The New Mandalorians have channeled our people's spirit and ingenuity into making ships, vehicles, and equipment for outsiders. But within every Mandalorian corporation we find frustrated artisans and creator who know their talents are being wasted, and who yearn for an opportunity to harness them in service of our cause. Why else would MandalMotors and MandalTech models prove so readily adaptabletomilitary uses?
Tor o Mandalorianach.
BHC: 148


Wielu Strażników będących weteranami służyło jako najemnicy albo łowcy nagród a doświadczeni wojownicy są dla nas oczywistym wsparcie. Ale nie każdy Mandaloriański Najemnik jest właściwym rekrutem. Niektórzy są Mandalorianami tylko z nazwy, żerując na naszej reputacji i wizerunku bez przestrzegania Sześciu Akcji. Chociaż nie ma niczego niehonorowego w byciu najemnikiem lub zajmowaniu się ``szkarłatnym handlem``, to Ci którzy pracują dla tego kto płaci więcej mogą zmienić stronę gdy tylko ktoś zaoferuje trochę więcej kredytów.
Many veterans Watchers have served as mercs or bounty hunters, and experienced fighters are an obvious help to us. But not every Mandalorian mercis a proper recruit. Some are Mandalorians in name only, trading on our reputation and appearance without embracing the Six Actions. And while there is no dishonor in mercenary service or the Crimson Trade, those who work for the highest bidder may change sides for a few credits more.
Tor o najemnikach.
BHC: 149


Jedi i Sithowie: Ci czarownicy zakłócali nasze działania przez tysiąclecia. Antyczni Jedi zniszczyli imperium Mandalora Ostatecznego i złamali nasze klany w Ani'la Akaan, ich potomkowie nadzorowali natomiast Anihilację. Dziś, agenci Jedi w tajemnicy działają przeciwko naszym celom. Sithowie są nie lepsi, regularnie wmanewrowując Mando'ade w służbę w roli ich oddziałów uderzeniowych.
Nie lekceważcie mocy Jedi. Większość Jedi jest wspaniałymi wojownikami z wyczulonymi zmysłami i refleksem. Miecze świetlne Jedi mogą odbijać blasterowe strzały - by zniwelować ten efekt, zachowaj rozsądny dystans by mieć większą szansę na unik przed odbitym strzałem, nie należy także niepotrzebnie strzelać. Lepszą taktyką jest użycie swojego miotacza ognia. Moce i bronie Jedi są o wiele mniej efektywne w użyciu przeciwko atakom pokrywającym duży obszar.

Jedi and Sith: These sorcerers have interfered in our affairs for millenia. The ancient Jedi demolished Mandalore the Ultimate's empire and broke our clans at Ani'la Akaan, and their descendands oversaw the Annihilation. Today, Jedi agents work in secret to thwart our aims. The Sith are no better, having repeatedly beguiled the Mando'ade into serving their shock troops.
Do not underestimate Jedi powers. Most Jedi are superb warriors with heightened senses and reflexes. Jedi lightsabers can redirect blaster bolts; to counterthis, maintain sufficient distance so that you have a better chance to react to reflected bolts, and do not fire unnecessarily. A better tactic is to use your flamethrower. Jedi powers and weapons are far less effectice against attacks that cover a large area.

Tor o sposobach walki z Jedi.
BHC: 157


Żyjemy w czasach w których jesteśmy otoczeni wrogami i stoimy w obliczu zagrożenia, że nasze dziedzictwo i historia zostaną usunięte przez najbardziej podstępnego wroga ze wszystkich - naszych własnych ludzi.
Jednakże, Mando'ade zawsze poddawani byli testom, poddawani próbom zarówno przez słabeuszy stojących pośród nas jak i silnych stających obok nas. Obie grupy chcą naszego zniszczenia, ale żadna tego nie osiągnie. Wzmacnia nas cały szereg rzeczy: umiejętności jakie posiadamy, mentalna wytrzymałość i wiara w antyczne wartości które pomogły nam przetrwać.

We live in an era in which we are beset by enemies and stand in danger of seeing our very heritage and history expunged by the most insidious foes of all - our own people.
Yet the Mando'ade have always been tested, subjected to trials by both the weak who stand among us and the strong who stand among us and the strong who stand apart from us. Both seek our destruction, but neither will succeed. For we are strenghtened by many things: skill at arms and the craft of war, toughness of mind and clarity of vision, and faight in the ancient values that have preserved us.

Tor o Straży/Mandalorianach.
BHC: 158


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,651,875 unikalne wizyty